Canoe on the shore of a lake in Finnish nature at sunset

Ketterää ja osallistavaa ohjelmistokehitystä

Ta­voit­tee­nam­me on saa­da si­nun lii­ke­toi­min­ta­si me­nes­ty­mään en­tis­tä pa­rem­min! Olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni ja koem­me tär­keäk­si, et­tä oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­tit to­teu­te­taan tii­viis­sä yh­teis­työs­sä.

Ota yhteyttä

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­pal­ve­lut

Verk­ko­pal­ve­lut

Verk­ko­pal­ve­lui­ta voi­vat ol­la verk­ko­si­vus­ton li­säk­si esi­mer­kik­si it­se­asioin­ti­por­taa­lit, ajan­va­raus­pal­ve­lut tai CRM-jär­jes­tel­mät.

Tuo­tan­to

Ket­te­rää ke­hit­tä­mis­tä, jos­sa pro­jek­ti on lä­pi­nä­ky­vä ja pys­tyt it­se hal­lin­noi­maan pro­ses­sia.

Tes­taus

Oh­jel­mis­to­tes­tauk­sel­la var­mis­te­taan, et­tä oh­jel­mis­to toi­mii oi­kein täyt­täen vaa­ti­muk­set.

In­te­graa­tiot

In­te­graa­tioil­la jär­jes­tel­mät toi­mi­vat yh­des­sä ja tie­to siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti nii­den vä­lil­lä.

Verk­ko­si­vus­tot

Verk­ko­si­vus­ton avul­la asiak­kaat saa­vat en­si­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä.

Di­gi­ta­li­soin­ti

Au­tam­me di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan stra­te­gian ja koko­nai­sark­ki­teh­tuu­rin ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Verk­ko­kau­pat

Ra­ken­ne­taan yh­des­sä toi­mi­va verk­ko­kaup­pa tai uu­dis­te­taan ny­kyi­ses­tä en­tis­tä pa­rem­pi!

So­vel­lus­ke­hi­tys

Tuo­te­taan yh­des­sä lii­ke­toi­min­taa­si pal­ve­le­va appli­kaa­tio/so­vel­lus!

Au­di­toin­ti

Käy­dään lä­pi or­ga­ni­saa­tion tä­män­het­ki­nen ti­lan­ne ja mie­ti­tään yh­des­sä mi­tä asioi­ta voi­si teh­dä pa­rem­min.

"Vain muu­tos ja di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen ovat var­maa. Sik­si jo­kai­nen tar­vit­see osaa­van tek­no­lo­gia­kump­pa­nin."

 • Joonas Suominen
 • CEO

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­tin kul­ku

Suun­nit­te­lu

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­ti al­kaa suun­nit­te­lul­la, jo­ka voi­daan to­teut­taa pro­to­tyyp­pi­nä, työ­pa­ja­na tai pro­jek­ti­na.

To­teu­tus

To­teu­tus- ja tuo­tan­to­vai­heet ovat ai­na pro­jek­ti­koh­tai­sia riip­puen to­teu­tuk­sen laa­juu­des­ta.

Yl­lä­pi­to

Verk­ko­si­vut ja oh­jel­mis­tot tar­vit­se­vat yl­lä­pi­toa ja mo­ni­to­roin­tia toi­miak­seen moit­teet­ta ja il­man käyt­tö­kat­ko­ja.

Käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • No­de.js
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • C++
 • Ja­va
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • C#

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Da­ta­pal­ve­lut

Meiltä löytyy ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä siitä, kuinka hyödyntää dataa tehokkaasti liiketoiminnassa.

Lue lisää
De­sign-pal­ve­lut

Luom­me tar­vet­ta vas­taa­via käyt­tö­liit­ty­miä, jot­ka ovat kus­tan­nus­te­hok­kai­ta to­teut­taa ja vai­vat­to­mia käyt­tää.

Lue lisää