Toimialat

Au­toa­la

Alan palvelullistumisesta johtuen on tär­ke­ää, et­tä on osaa­va tek­no­lo­gia­kump­pa­ni jo­hon no­ja­ta.

Lue lisää
Fi­nans­sia­la

Tie­to­tur­van mer­ki­tys ko­ros­tuu fi­nans­sia­lal­la, jo­ten luo­tet­ta­van tek­no­lo­gia­kump­pa­nin löy­tä­mi­nen on tär­ke­ää.

Lue lisää
Ener­gia-ala

Tar­joam­me ener­gia-alal­le käyt­tä­jä- ja yri­tys­läh­töi­siä rat­kai­su­ja lai­das­ta lai­taan.

Lue lisää
Jul­ki­nen sek­to­ri

Ta­voit­tee­nam­me on teh­dä toi­min­nas­tan­ne vir­ta­vii­vai­sem­paa, pa­ran­taa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta se­kä edis­tää kes­tä­vää kas­vua.

Lue lisää