Finanssialan digiratkaisujen uranuurtaja

Pank­ki-, va­kuu­tus- ja  ra­hoi­tus­pal­ve­lui­ta tar­joa­vat yri­tyk­set ovat tar­kan lain­sää­dän­nöl­li­sen sää­te­lyn alai­sia mi­kä luo toi­min­nal­le mo­ni­nai­sia eri­tyis­vaa­ti­muk­sia. Tie­to­tur­van ja tie­to­suo­jan mer­ki­tys ko­ros­tuu alal­la voi­mak­kaas­ti ja koko­nais­val­tai­sen di­gi­taa­li­sen lii­ke­toi­min­nan kump­pa­nin löy­tä­mi­nen on eri­tyi­sen tär­ke­ää.

Varaa digikartoitus

Pal­ve­lut

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon se­kä sen jäl­kei­seen ke­hi­tyk­seen ja yl­lä­pi­toon.

Lue lisää
Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Toi­mi­vaa da­ta­stra­te­gi­aa, te­ho­kas­ta in­fra­struk­tuu­ria, älyk­käi­tä ra­port­te­ja ja laa­du­kas­ta da­taa tuo­tan­non tar­pei­siin.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää
Lii­ke­toi­min­ta

Au­tam­me si­nua di­gi­ta­li­saa­tios­sa lait­ta­maan pro­ses­sit kun­toon ja laa­ti­maan tu­le­vai­suu­den stra­te­gi­aa.

Lue lisää
Ihmislähtöistä suunnittelua ja kehittämistä ratkaisuperusteisesti

Kes­kus­te­lem­me, joh­dam­me ja rat­kai­sem­me - Toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä ovat oi­kean on­gel­man löy­tä­mi­nen, rat­kai­sun kar­toit­ta­mi­nen ja to­teut­ta­mi­nen asia­kas­ta ym­mär­täen. Ym­mär­räm­me fi­nans­sia­lan mo­ni­nai­set eri­tyis­vaa­ti­muk­set ke­hi­tys­pro­jek­tei­hin ja otam­me ai­na huo­mioon to­teu­tuk­sen kan­nal­ta olen­nai­set eri­tyi­se­del­ly­tyk­set.

Tutus­tu SaaS-tuot­tee­seem­me Aa­vuun

Aloi­ta, pyö­ri­tä & kas­va­ta pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa yh­del­lä alus­tal­la!

Aa­vu on koko­nais­val­tai­nen oh­jel­mis­to, jo­ka mah­dol­lis­taa tois­tu­vais­ve­loit­tei­sen lii­ke­toi­min­nan help­pou­den, pi­täen asiak­kaat us­kol­li­si­na ja lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­va­na.

Alus­tam­me so­vel­tuu mil­le ta­han­sa toi­mia­lal­le ja on rää­tä­löi­tä­vis­sä vas­taa­maan juu­ri si­nun lii­ke­toi­min­ta­si tar­pei­ta.

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • No­de.js
 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • Ja­va
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL

Kuin­ka voim­me aut­taa

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.