Digitaalinen liiketoimintaBlogi

Autoala palvelullistuu – hyödynnä teknologia tukemaan liiketoimintaa

Teknologinen kehitys ja kuluttajien muuttuvat odotukset luovat autoalalle uusia mahdollisuuksia, mutta samalla asettavat myös haasteita totutuille toimintamalleille.

Aerial view road with car in green woods in Finland.

Pe­rin­tei­nen aja­tus au­ton omis­ta­mi­ses­ta siir­tyy koh­ti pal­ve­lui­ta. Di­gi­ta­li­saa­tio, ke­hit­ty­vät tek­no­lo­giat ja kes­tä­vä ke­hi­tys ovat jo muut­ta­neet au­toi­hin liit­ty­vää ku­lu­tus­käyt­täy­ty­mis­tä. Täs­sä muu­tok­ses­sa ko­ros­tuu au­to­jen pal­ve­lul­lis­tu­mi­nen, jon­ka kes­kiös­sä on tar­jo­ta asiak­kail­le enem­män kuin pelk­kä tuo­te. Huo­len­pi­to­so­pi­muk­set, rää­tä­löi­dyt pal­ve­lu­pa­ke­tit ja jat­ku­va asia­kas­suh­de ovat avai­na­se­mas­sa. Me Loi­kal­la olem­me työs­ken­nel­leet tii­viis­ti au­toa­lan toi­mi­joi­den kans­sa, ja tun­nis­ta­neet ylei­siä haas­tei­ta, jot­ka liit­ty­vät tek­no­lo­gian roo­liin lii­ke­toi­min­nas­sa.

Täs­sä muu­ta­mia esi­merk­ke­jä, kuin­ka val­jas­taa tek­no­lo­gia pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan tuek­si:

1. Verk­ko­kaup­pa­rat­kai­sut

Au­ton os­ta­mi­nen ja huol­to siir­ty­vät yhä enem­män verk­koon, joten on tärkeää luoda auton ostamisesta verkossa yhtä sujuvaa tai jopa sujuvampaa kuin perinteisessä kivijalkaliikkeessä. Verkkokaupparatkaisujen tulisi olla intuitiivisia ja helposti navigoitavia, jotta asiakkaat voivat selata autovalikoimaa, vertailla eri malleja ja tehdä ostoksia vaivattomasti.

2. Jär­jes­tel­mäin­te­graa­tiot

Au­toa­lalla on käytössä mo­nia eri­lai­sia jär­jes­tel­miä ja nii­den sau­ma­ton in­tegroin­ti on avain te­hok­kaa­seen toi­min­taan. On siis tärkeää var­mis­taa, et­tä asiak­kai­den jär­jes­tel­mät kom­mu­ni­koi­vat kes­ke­nään sau­mat­to­mas­ti, jotta manuaalista työtä olisi mahdollisimman vähän ja vältyttäisi virheiltä.

3. Da­tan­hal­lin­ta & ana­ly­tiik­ka

Tie­don mer­ki­tys kas­vaa au­toa­lal­la. Da­taa on mah­dol­lis­ta hyö­dyn­tää te­hok­kaas­ti muun muas­sa lii­ke­toi­min­nan pää­tök­sen­teos­sa se­kä asia­kas­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­ses­sa. Datan analysointi auttaa autoalan yrityksiä tunnistamaan trendejä markkinoilla, ennustamaan kysyntää ja tarjontaa sekä optimoimaan varasto- ja tuotantoprosesseja. Lisäksi asiakastietojen perusteella voidaan personoida markkinointia sekä palveluita entistä paremmin vastaamaan asiakkaiden yksilöllisiä tarpeita, joka edelleen parantaa asiakaskokemusta ja sitoutumista brändiin.

4. Mo­bii­li- ja appli­kaa­tio­ke­hi­tys

Mo­bii­li­so­vel­luk­set ovat olen­nai­nen osa pal­ve­lul­lis­tu­nut­ta au­toa­laa. Rää­tä­löi­dyt ­so­vel­luk­set te­hos­ta­vat vuo­ro­vai­ku­tus­ta asiak­kai­den kans­sa ja tar­joa­vat li­sä­ar­voa hei­dän päi­vit­täi­seen elä­mään­sä. Näiden avulla asiakkaat voivat esimerkiksi varata huoltoajan kätevästi puhelimellaan, saada reaaliaikaista tietoa auton huoltotarpeista tai seurata autonsa kuntoa ja ajotietoja. Näin asiakkaat voivat hallita autoiluun liittyviä asioitaan vaivattomasti.

5. Myyn­nin työ­ka­lut

Au­to­kaup­pa vaa­tii mo­der­nit myyn­nin työ­ka­lut, jot­ka no­peut­ta­vat pro­ses­se­ja, li­sää­vät myyn­tiä se­kä pa­ran­ta­vat asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä. Nykyaikaiset työkalut ja menetelmät auttavat myynnin tehostamisen lisäksi varmistamaan, että asiakkaat saavat parhaan mahdollisen kokemuksen. Tärkeää on löytää ratkaisuja, jotka säästävät aikaa ja sujuvoittavat kaupankäyntiä.

6. Käyt­tö­liit­ty­mien käy­tet­tä­vyys­suun­nit­te­lu

Käyt­tö­liit­ty­mien suun­nit­te­lu on kes­kei­nen te­ki­jä pal­ve­lui­den käyt­tä­jä­ko­ke­muk­ses­sa. Sil­lä var­mis­te­taan, et­tä asiak­kaat voi­vat käyt­tää pal­ve­lui­ta in­tui­tii­vi­ses­ti ja vai­vat­to­mas­ti. Huolellisella käyttöliittymäsuunnittelulla luodaan käyttäjäystävällisiä ja esteettisesti miellyttäviä käyttökokemuksia, joka parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä ja sitoutumista. Käyttöliittymien jatkuva optimointi ja käyttäjäpalautteen huomioiminen ovat olennainen osa hyvän käyttökokemuksen varmistamista.

Olem­me ke­hit­tä­neet ai­nut­laa­tui­sen Saas-tuot­teen, Aa­vun, jo­ka mah­dol­lis­taa au­toa­lan yri­tyk­sil­le pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan hal­lin­nan vai­vat­to­mas­ti. Tuot­teem­me kat­taa muun muas­sa huo­len­pi­to­so­pi­mus- ja lea­sing-lii­ke­toi­min­nan kaik­ki osa-alu­eet. Asiak­kaam­me voi­vat hal­li­ta so­pi­muk­sia, seu­ra­ta huol­to­ta­pah­tu­mia, ana­ly­soi­da da­taa ja pa­ran­taa pal­ve­lui­den­sa laa­tua, jol­loin myös asia­kas­tyy­ty­väi­syys- ja lo­ja­li­teet­ti pa­ra­ne­vat.

Aa­vu on suun­ni­tel­tu vas­taa­maan au­toa­lan haas­tei­siin, tar­joa­mal­la te­hok­kaan työ­ka­lun lii­ke­toi­min­nan di­gi­ta­li­soin­tiin. Se aut­taa yri­tyk­siä ot­ta­maan as­ke­leen koh­ti pal­ve­lul­lis­tu­mis­ta ja var­mis­ta­maan, et­tä ne py­sy­vät kil­pai­lu­kykyi­si­nä.

He­rä­si­kö aja­tuk­sia? 

Varaa digikartoitusTutustu autoalan palveluihimme