Snowy mountains in Lapland, Finland

Datasta tehokkuutta ja lisää kassavirtaa

On­ko yri­tyk­sel­lä­si odot­ta­mas­sa ka­sa hyö­dyn­tä­mä­tön­tä da­taa? Vai läh­de­tään­kö sii­tä, et­tä et tie­dä mi­ten yri­tyk­se­si yli­pää­tään ke­räi­si tar­vit­ta­van da­tan?

Me Loi­kal­la tar­joam­me ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä sii­tä, mil­lai­sis­ta da­ta­rat­kai­suis­ta eri­lai­set or­ga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät. Ma­nu­aa­li­nen da­tan­kä­sit­te­ly on hi­das­ta ja vie yri­tyk­sel­tä­si tur­haan re­surs­se­ja. Loik­ka au­to­ma­ti­soi da­ta­pro­ses­sisi ja hyö­dyn­tää da­tan te­hok­kaas­ti. Ta­voit­tee­nam­me on, et­tä da­ta­rat­kai­sut pal­ve­le­vat lii­ke­toi­min­taa­si par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la!

Saat meil­tä da­tao­saa­mis­ta niin kon­sul­toin­ti­na kuin pro­jek­tei­na­kin.

Ota yhteyttä

Da­ta- ja ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lut

Stra­te­gia

Mää­rit­te­le­mäl­lä sel­keän da­ta­stra­te­gian yri­tyk­se­si saa tar­vit­ta­vat oh­jeet sii­hen, kuin­ka lii­ke­toi­min­taa joh­de­taan da­tal­la.

Da­ta En­gi­nee­ring

Muu­te­taan raa­ka­da­ta hyö­dyl­li­sek­si tie­dok­si! Da­ta­tii­mim­me voi aut­taa si­nua hyö­dyn­tä­mään da­taa par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la.

Ana­ly­tiik­ka & BI

Tii­mim­me luo rää­tä­löi­ty­jä ja vi­su­aa­li­sia Power BI -ra­port­te­ja, jot­ka tar­joa­vat kes­keis­tä tie­toa yri­tyk­ses­tä­si se­kä lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tös­tä­si käyt­töö­si.

In­te­graa­tiot

Tie­don­kä­sit­te­lyn kes­kit­tä­mi­nen ja mo­der­ni­soin­ti te­hos­taa da­tan käyt­töä eri tii­mien vä­lil­lä. Luo­daan yh­des­sä tar­vit­ta­va in­fra­struk­tuu­ri niin, et­tä si­säi­nen tie­to liik­kuu yri­tyk­ses­sä­si su­ju­vas­ti.

Te­ko­ä­ly

Ai­na en­nus­te­mal­lin­nuk­ses­ta luon­nol­li­sen kie­len kä­sit­te­lyyn, te­ko­ä­ly­rat­kai­sum­me mah­dol­lis­ta­vat pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­nin se­kä da­tan hyö­dyn­tä­mi­sen.

Pil­vi­pal­ve­lut

Käyt­tä­mäl­lä mo­der­ne­ja pil­vi­tek­no­lo­gioi­ta voim­me op­ti­moi­da kus­tan­nuk­sia ja luo­da jous­ta­vuut­ta. Suo­ri­tam­me kaik­ki pal­ve­lum­me en­na­koi­vas­ti.

"Kor­kea­laa­tui­nen data on kes­kei­nen osa luo­tet­ta­via ra­port­te­ja ja mah­dol­lis­taa jär­ke­vien pää­tös­ten te­ke­mi­sen."

  • Henrik Juvonen
  • CTO, Partner

Toi­min­ta­mal­lit

Ark­ki­teh­tuu­ri

Mää­ri­tel­lään sel­keä da­ta­stra­te­gia, jot­ta yri­tyk­se­si saa tar­vit­ta­vat oh­jeet sii­hen, kuin­ka lii­ke­toi­min­taa joh­de­taan da­tal­la.

Tie­to­va­ras­to

Au­tam­me si­nua ra­ken­ta­maan skaa­lau­tu­van ja te­hok­kaan tie­toin­fra­struk­tuu­rin. Käy­täm­me alan stan­dar­di­työ­ka­lu­ja ja tek­no­lo­gioi­ta.

Ana­ly­tiik­ka

Luo­daan rää­tä­löi­ty­jä ja vi­su­aa­li­sia ra­port­te­ja, jot­ka tar­joa­vat kes­keis­tä tie­toa yri­tyk­ses­tä­si se­kä ylei­ses­tä lii­ke­toi­min­taym­pä­ris­tös­tä käyt­töö­si.

Da­ta­läh­töi­nen tuo­tan­to

In­tegroi­daan laa­du­kas da­ta so­vel­lus­ten, ku­ten CRM-jär­jes­tel­mien, toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mien ja si­säis­ten työ­ka­lu­jen käyt­töön (Hubs­pot, Sa­les­force...).

"Without data you're just another person with an opinion." W. Edwards Deming

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon saak­ka.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu­pal­ve­lut

Tar­vet­ta vas­taa­via käyt­tö­liit­ty­miä, jot­ka on kus­tan­nus­te­hok­kai­ta to­teut­taa, help­po­ja pe­rus­tel­la ja en­nen kaik­kea vai­vat­to­mia käyt­tää.

Lue lisää