Rakenteiden hiilijalanjäljen laskentatyökalu

Tuotimme Karelia AMK:lle rakennelaskurin, web-sovelluksen, jolla on helppoa ja nopeaa vertailla eri rakennemateriaalien ympäristökuormaa.

Al­ku­ti­lan­ne

Ka­re­lia AMK:lla oli tar­ve ra­ken­tei­den hii­li­ja­lan­jäl­ki­las­ku­ril­le, osa­na Ra­ken­ta­mi­sen vih­reä siir­ty­mä -han­ket­ta (RA­VI). Hank­kee­seen kuu­lui ke­hit­tää työ­ka­lu, jol­la esi­mer­kik­si oma­ko­ti­ta­lon ra­ken­ta­ja voi mak­sut­to­mas­ti it­se va­li­ta da­taan poh­jau­tu­vas­ti ym­pä­ris­töys­tä­väl­li­sem­mät rat­kai­sut ma­te­ri­aa­leil­le.

To­teu­tus

Tuo­tim­me Ka­re­lia AMK:lle ra­ken­ne­las­ku­rin, jo­ka hyö­dyn­tää re­aa­liai­kai­ses­ti co2da­ta.fi -pääs­tö­tie­to­kan­nan da­taa ra­ken­tei­den hii­li­ja­lan­jäl­jes­tä ja hii­li­kä­den­jäl­jes­tä. Ky­sees­sä on yk­sin­ker­tai­nen web-so­vel­lus, jol­la help­poa ja no­pe­aa ver­tail­la eri ra­ken­ne­ma­te­ri­aa­lien ym­pä­ris­tö­kuor­maa. Las­ku­ril­la on mah­dol­lis­ta las­kea Ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön vä­hä­hii­li­syy­den ar­vioin­ti­me­ne­tel­män mu­kai­ses­ti usei­den ala-, vä­li- ja ylä­poh­jien, se­kä ul­ko- ja vä­li­sei­nien hii­li­ja­lan­jäl­jen ja hii­li­kä­den­jäl­jen. Käyt­tä­jä voi teh­dä en­nal­ta­mää­ri­tet­tyi­hin ra­ken­tei­siin lu­kui­sia muu­tok­sia, ku­ten vaih­taa run­ko­ma­te­ri­aa­le­ja, ra­ken­ne­vah­vuuk­sia tai pin­ta­ma­te­ri­aa­le­ja.

Jat­kos­sa

Vas­taam­me jat­kos­sa myös las­ku­rin yl­lä­pi­dos­ta ja jat­ko­ke­hi­tyk­ses­tä.

Asiak­kaan kom­ment­ti

“Yh­teis­työ Loi­kan kans­sa su­jui mut­kat­to­mas­ti ja pro­jek­ti saa­tiin no­peas­ti maa­liin.”

Mik­ko Mat­vei­nen, Se­nior Pro­ject Ma­na­ger

Tutustu laskuriin