A winter landscape from the forest of Finnish Lapland

Yhdistelmä teknologia- ja liiketoimintaosaamista

Me Loi­kal­la kat­som­me lii­ke­toi­min­taa­si koko­nais­val­tai­ses­ti. Da­ta­ve­toi­nen tek­no­lo­gia- ja lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen yh­dis­ty­vät luo­vuu­teen ja tun­tee­seen: kykyyn näh­dä olen­nai­nen ko­hi­nas­ta, luo­den pal­ve­lu­ja meil­le ih­mi­sil­le.

Ota yhteyttä
Di­gi­ta­li­saa­tio

Ke­hi­te­tään yri­tyk­se­si di­gi­taa­li­set pro­jek­tit mah­dol­li­sim­man te­hok­kaik­si. As­kel­mer­kit tuot­ta­vam­paan lii­ke­toi­min­taan.

Tu­le­vai­suus

Teh­dään yh­des­sä stra­te­gia, mi­tä yri­tyk­ses­sä­si tul­laan te­ke­mään tu­le­vai­suu­des­sa ja mi­ten tätä te­ke­mis­tä mi­tataan.

Joh­ta­mi­nen

Kuin­ka joh­taa tii­miä niin, et­tä pro­jek­tit ete­ne­vät suun­ni­tel­lus­ti ja ta­voit­teet saa­vu­te­taan?

“Koen ole­va­ni par­haim­mil­la­ni, kun pää­sen kon­sep­toi­maan asiak­kaan kans­sa lii­ke­toi­min­ta­läh­töi­ses­ti. Mark­ki­nat ja asiak­kai­den os­to­käyt­täy­ty­mi­nen muut­tuu hur­jaa vauh­tia ja täs­tä syys­tä voi ol­la ai­heel­lis­ta tar­kas­tel­la omaa lii­ke­toi­min­taa uusin sil­min.”

 • Joonas Suominen
 • CEO
Winter view from Lapland
"To achieve goals, people usually move forward one step at a time. How about a leap?"
Pro­ses­sit kun­toon
Laa­di­taan stra­te­gia
Joh­de­taan da­tal­la

Yri­tyk­sen tuo­te tai pal­ve­lu ei vält­tä­mät­tä en­si­kä­des­sä pe­rus­tu tek­no­lo­gi­aan tai verk­ko­ym­pä­ris­töi­hin. Täl­lä vuo­si­tu­han­nel­la ja tu­le­vai­suu­des­sa se kui­ten­kin on väis­tä­mät­tä kyt­kök­sis­sä di­gi­taa­li­siin rat­kai­sui­hin. Mi­tä te­hok­kaam­pia nuo rat­kai­sut ovat, sen tuot­ta­vam­paa on lii­ke­toi­min­ta.

Muutamia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • No­de.js
 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C++
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • C
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Kor­kea­ta­sois­ta oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­tä eri­lai­siin tar­pei­siin. Tar­joam­me koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon saak­ka.

Lue lisää
Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä sii­tä, mil­lai­sis­ta da­ta­rat­kai­suis­ta eri­lai­set or­ga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät ja mi­ten da­taa kan­nat­taa te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tää.

Lue lisää