A woman in winter forest in Finland

Töihin Loikalle

Meil­lä on ai­na ha­ku pääl­lä ja haas­tat­te­lem­me eri osaa­mi­sa­luei­den te­ki­jöi­tä jat­ku­vas­ti. Löy­dät­kö lis­tal­ta it­sel­le­si so­pi­van roo­lin?

Pys­tym­me tar­joa­maan sa­man ka­ton al­la kon­sult­ti­ta­lon vaih­te­le­vat pro­jek­tit se­kä tuo­te­ta­lon pit­kä­jän­tei­sen ke­hit­tä­mi­sen. Tie­sit­kö, et­tä olem­me ke­hit­tä­neet oman SaaS-tuot­teen, Aa­vun?

Tutustu Aavuun

Rek­ry­pro­ses­sim­me

Py­rim­me sii­hen, et­tä rek­ry­pro­ses­si ve­de­tään vauh­dik­kaas­ti maa­liin ja kom­mu­ni­koim­me kans­sa­si koko pro­ses­sin ajan!

1. Tutus­tu­mis­kes­kus­te­lu

Noin puo­len tun­nin set­ti, jos­sa ker­rom­me li­sää Loi­kas­ta ja pää­set myös avaa­maan omaa taus­taa­si enem­män.

2. Tes­taus­vai­he

Roo­lis­ta riip­puen tes­ti etä­nä teh­tä­väk­si en­nen tois­ta haas­tat­te­lua tai tes­taus teh­dään sa­mas­sa ti­lai­suu­des­sa toi­sen haas­tat­te­lun ohes­sa.

3. Toi­nen haas­tat­te­lu

Mu­ka­na on yleen­sä CEO, CTO ja mah­dol­li­nen tii­mi­ka­ve­ri. Käy­dään yh­des­sä tes­tiä lä­pi ja haas­tat­te­lem­me ha­ki­jaa tar­kem­min, ku­ten ura­po­lus­ta.

4. Tar­jous

Läh­de­tään kes­kus­te­le­maan työ­suh­teen eh­dois­ta, jos kan­di ja me olem­me yh­tä miel­tä sii­tä, et­tä täs­sä voi­si ol­la hy­vä koko­nai­suus tie­dos­sa.

"Olet­te en­sim­mäi­nen dev-roo­lin haas­tat­te­lu, jos­sa on ker­rot­tu hy­vin avoi­mes­ti tei­dän lii­ke­toi­min­nas­ta ja ku­vat­tu jopa hie­man tei­dän tu­le­via pro­jek­te­ja!”
“Tei­dän rek­ry­pro­ses­si oli to­del­la smooth ja no­pea.”

Mil­lai­nen vi­sio meil­lä on Loi­kas­ta?

“Me läh­dim­me luo­maan Loik­kaa sen aja­tuk­sen ym­pä­ril­le, et­tä us­kal­lam­me ol­la vä­lil­lä eri miel­tä asiak­kai­den kans­sa, kun tä­mä on hei­dän int­res­sien mu­kais­ta. Tä­mä us­kal­lus on kan­ta­nut pit­käl­le ja mei­dän tii­mim­me on mo­nen yri­tyk­sen luo­tet­tu tek­no­lo­gia­kump­pa­ni”

 • Joonas Suominen
 • CEO

"It­se us­kon osaa­mi­sen ja­ka­mi­seen. Ha­luan ol­la sel­lai­nen tek­no­lo­gia­joh­ta­ja, jo­ka pys­tyy ja­ka­maan omaa osaa­mis­taan tii­mil­le, ol­la tu­ke­na ja ole­maan läs­nä. Yk­si roo­li­ni tär­keim­piä asioi­ta on se, et­tä pys­tyn ym­mär­tä­mään Loi­kan ke­hit­tä­jien nä­kö­kul­man ja sa­mais­tu­maan sii­hen. Ha­luan, et­tä meil­tä läh­de­tään osaa­vam­pa­na kuin meil­le ol­laan tul­tu."

 • Henrik Juvonen
 • CTO

Tii­mim­me on pi­tä­nyt näis­tä

 • Lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­tu
 • Toi­vei­de­si mu­kai­set työ­vä­li­neet
 • Mo­der­nit toi­mi­ti­lat Tu­run Ku­pit­taal­la
 • Jous­ta­va etä­työ ja työ­ai­ka
 • Me­hi­läi­sen kat­ta­vat työ­ter­veys­pal­ve­lut
 • Psy­ko­lo­gi­pal­ve­lut työ­ter­veys­pa­ke­tis­sa
 • Pu­he­li­ne­tu
 • Va­paa-ajan ta­pa­tur­ma­va­kuu­tus
 • Yh­tei­söl­li­nen aa­mu­pa­la maa­nan­tai­sin
 • Oma ura­pol­ku ja kou­lu­tus­mah­dol­li­suuk­sia
 • Saat käyt­tää työ­ai­kaa lii­kun­taan ja kou­lu­tuk­seen
 • Ren­to työyh­tei­sö

Lin­dan ter­vei­set

"Moik­ka! Ki­va kun löy­sit rek­ry­si­vuil­lem­me! Oli­si ki­va pääs­tä jut­te­le­maan kans­sa­si sii­tä, mi­tä Loik­ka pys­tyi­si tar­joa­maan si­nul­le, jo­ten ota yh­teyt­tä, lai­ta ver­kos­toi­tu­mis­kut­su Lin­ke­dI­nis­sä tai va­raa suo­raan Meet-kah­vit­te­lu­het­ki!"

 • Linda Anttila
 • Head of People Operations

Mi­hin me Loi­kal­la us­kom­me?

Suo­ra­sel­käi­syys

Loik­ka on sy­dä­mel­tään poh­jois­maa­lai­sen sel­kä­ran­gan omaa­va yh­tiö. Tä­mä tar­koit­taa Loi­kan ar­jes­sa ryh­dik­kyyt­tä an­taa kaik­kem­me oi­kean­lais­ten ja tar­koi­tuk­sen­mu­kais­ten rat­kai­su­jen et­sin­näs­sä. Tä­mä suo­ra­sel­käi­syys ar­vo­na hei­jas­tuu myös roo­liim­me työ­nan­ta­ja­na ja ha­luam­me­kin ol­la rei­lu kump­pa­ni tii­mi­läi­sil­lem­me.

Roh­keus

Roh­keus Loi­kan ar­jes­sa tar­koit­taa roh­keut­ta ky­see­na­lais­taa, aja­tel­la toi­sin ja myös ker­toa se ää­neen. Roh­keut­ta on pis­tää oma am­mat­ti­tai­to li­koon par­haim­pien rat­kai­su­jen et­sin­näs­sä ja op­pia mat­kan var­rel­la uut­ta. Ha­luam­me Loi­kal­la myös roh­keas­ti näh­dä ih­mis­ten po­ten­ti­aa­lin ja tu­kea kas­vu­mat­kal­la.

Luot­ta­mus

Luot­ta­mus tar­koit­taa Loi­kan ar­jes­sa avoin­ta ja tii­vis­tä yh­teis­työ­tä, jos­sa pu­hal­le­taan yh­teen hii­leen ja yh­teis­ten pää­mää­rien eteen. Luot­ta­mus tar­koit­taa Loi­kal­la myös va­pauk­sia ja vas­tuu­ta. Asial­li­set hom­mat hoi­de­taan ajal­laan ja vas­ta­pai­nok­si meil­lä on va­paus teh­dä työ­tä paik­ka­riip­pu­mat­to­mas­ti par­hail­la mah­dol­li­sil­la vä­li­neil­lä.

Loik­ka Headquar­ters

Meil­lä Loi­kal­la voit va­paas­ti va­li­ta, kuin­ka pal­jon vie­tät ai­kaa toi­mis­tol­lam­me! Jos toi­mis­toe­lä­mä on si­nua var­ten, löy­dät siel­tä ai­na­kin nä­mä:

 • Maa­nan­tain yh­tei­söl­li­set aa­mu­pa­lat
 • Vic­hyt, kah­vit ja snäk­sit, kun tar­vit­see vir­vok­kei­ta
 • Soh­va­ryh­miä ren­toi­luun
 • Kat­to­te­ras­si ke­sä­päi­viä var­ten
 • Pöy­tä­fu­tis ja lau­ta­pe­le­jä 
 • Sau­na­ti­lat ja po­ream­me kat­to­te­ras­sil­la
 • Viih­tyi­sät ti­lat työ­pis­teil­le
Loikan toimisto

Trai­nee-oh­jel­man kaut­ta osak­si huip­pu­tii­miä?

Et­sim­me tii­miim­me myös ke­hit­ty­mis­ha­lui­sia ja tek­no­lo­gia-alas­ta in­nos­tu­nei­ta lop­pu­vai­heen opis­ke­li­joi­ta seu­raa­vil­ta aloil­ta:

Tie­to­jen­kä­sit­te­ly­tie­de
Tie­to­tek­nii­kan DI
Oh­jel­mis­to­tek­nii­kan AMK

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • Ty­peSc­ript
 • No­de.js
 • React
 • Flut­ter
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C/C++
 • Ja­vaSc­ript
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL