LoikkaBlogi

Loikan toimisto täyttää vuoden!

Tyhjä toimisto. Valoisat isot ikkunat ja keskellä mies ottamassa kuvaa.

Me loik­ka­lai­set muu­tim­me uusiin toi­mis­to­ti­loi­hin Tu­run Da­taci­tys­sä vuo­den 2023 hel­mi­kuus­sa eli ta­san vuo­si sit­ten. Uusia ti­lo­ja kai­vat­tiin eri­tyi­ses­ti hen­ki­lös­tö­mää­rän kas­vaes­sa ja tä­nä­kin vuon­na tii­mi on kas­va­nut jo kah­dek­sal­la uu­del­la loik­ka­lai­sel­la! Mi­ten uu­des­sa toi­mis­tos­sa on viih­dyt­ty ja mit­kä ovat ol­leet sen par­haat puo­let?

Si­jain­ti

Pa­rem­pia kul­ku­yh­teyk­siä on vai­kea löy­tää. Toi­mis­tol­lem­me pää­see suo­raan ju­nal­la, bus­sil­la, omal­la au­tol­la, pol­ku­pyö­räl­lä, säh­kö­pot­ku­lau­dal­la.. you na­me it! Kau­pun­gin kes­kus­taan­kin on kä­ve­ly­mat­ka. Kul­ku­yh­teyk­sen vuok­si tän­ne on myös help­poa ja mu­ka­vaa kut­sua ky­lään asiak­kai­ta ja yh­teis­työ­kump­pa­nei­ta.

Mo­ni­käyt­töi­syys

Toi­mis­tom­me so­vel­tuu pa­rem­min kuin hy­vin eri­lais­ten ta­pah­tu­mien jär­jes­tä­mi­seen. Tääl­lä on näh­ty jo muun muas­sa isot tu­paan­tu­liai­set, bis­nes­ta­pah­tu­mat, af­terwor­kit ja opis­ke­li­jail­ta­mat. Li­sää on tie­tys­ti tu­los­sa, esi­mer­kik­si tou­ko­kuus­sa jär­jes­tet­tä­väs­sä SHIFT Busi­ness Fes­ti­val -ta­pah­tu­mas­sa toi­mis­tom­me muut­tuu Pre­mium Loun­gek­si!

Mo­der­nit työ­ti­lat

Toi­mis­tom­me vas­taa mo­der­nin työ­elä­män tar­pei­siin. Meil­lä on riit­tä­vä mää­rä neuk­ka­rei­ta si­säi­siä pa­la­ve­re­ja ja pu­he­lui­ta var­ten, se­kä työ­pis­tei­tä odot­ta­mas­sa uusia osaa­jia. Li­säk­si meil­lä on hulp­peat omat sau­na­ti­lat, jot­ka ovat ol­leet ta­pah­tu­mis­sa ja il­la­nis­tu­jai­sis­sa ak­tii­vi­ses­sa käy­tös­sä. Pu­hu­mat­ta­kaan isos­ta te­ras­sis­ta, jos­sa voi läm­pi­mil­lä ke­leil­lä naut­tia aa­mu­kah­vit tai is­tus­kel­la läp­pä­rin kans­sa au­rin­gos­sa te­ke­mäs­sä töi­tä.

Ku­pit­taa

Ku­pit­taal­la on toi­mis­ton hy­vä ol­la. Upean puis­ton li­säk­si saam­me naut­tia jo­ka päi­vä lois­ta­vas­ta lou­na­ra­vin­to­la­va­li­koi­mas­ta ja ver­kos­toi­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sis­ta. Li­säk­si Tek­no­lo­gia­kiin­teis­töt pi­tää hy­vää huol­ta, et­tä toi­mis­tom­me py­syy siis­ti­nä, toi­mi­va­na ja viih­tyi­sä­nä.

Ku­lu­nut vuo­si on ol­lut siis me­nes­tys ja jat­kam­me tyy­ty­väi­si­nä Da­taci­tyn asuk­kai­na var­mas­ti vie­lä pit­kään! Tu­run toi­mis­ton li­säk­si meil­lä on te­ki­jöi­tä Ou­lun seu­dul­la, jon­ne avaam­me pian myös oman toi­mi­ti­lan.