LoikkaOulu

React -kehittäjä

Etsimme Oulun tiimiimme React -kehittäjää. Toivomme, että olet halukas sparrailemaan työkavereiden kanssa ja löytämään yhdessä oikeat ratkaisut ongelmiin.

Tu­le työ­ka­ve­rik­sem­me Ou­luun!

Loik­ka on al­ku­jaan tur­ku­lai­nen di­gi­taa­li­siin pal­ve­lu­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut tek­no­lo­giayh­tiö, jo­ka on eri­kois­tu­nut toi­mi­maan stra­te­gi­se­na tek­no­lo­gia­kump­pa­ni­na. Kon­sul­toin­nin li­säk­si olem­me  ke­hit­tä­neet oman SaaS-tuot­teem­me Aa­vun, jo­ten voi­si sa­noa, et­tä työs­säm­me yh­dis­tyy ki­vas­ti kon­sult­tiy­ri­tyk­sen ja tuo­te­ta­lon par­haat puo­let.

Työyh­tei­sö­nä olem­me sweet spo­tis­sa, sil­lä em­me ole enää start up, jos­sa käy­tän­teet lois­ta­vat pois­sao­lol­laan ja töi­den te­ke­mi­nen on se­ka­vaa. Toi­saal­ta em­me ole myös­kään vie­lä val­ta­va työyh­tei­sö, jos­sa yk­si­lön ää­ni ei pää­se kuu­lu­viin. 

Nyt meil­lä on ta­voit­tee­na löy­tää työ­ka­ve­rei­ta Ou­lus­ta ja ava­ta alu­eel­le Loi­kan toi­nen toi­mis­to!

Työn­ku­va & mi­tä tar­joam­me

Et­sim­me tii­miim­me 3+ vuo­den työ­ko­ke­muk­sel­la va­rus­tet­tua React De­ve­lo­pe­ria. Toi­vom­me, et­tä olet ha­lu­kas spar­rai­le­maan työ­ka­ve­rei­den kans­sa ja löy­tä­mään yh­des­sä oi­keat rat­kai­sut on­gel­miin. Meil­lä Loi­kal­la ke­hit­ty­mis­mah­dol­li­suuk­sia on ja tuem­me ke­hi­tys­pol­kua­si mo­ni­puo­li­sil­la työ­teh­tä­vil­lä, mah­dol­li­sil­la ser­ti­fi­kaa­teil­la ja myös hen­ki­lö­koh­tai­sen tuen kaut­ta. Roo­lia­si on mah­dol­lis­ta laa­jen­taa hil­jal­leen myös Full Stack -te­ke­mi­sen suun­taan tai vaik­ka UI/UX-suun­nit­te­lun puo­leen.

Tar­joam­me Loi­kal­la rei­lun pal­kan, jous­ta­vat työ­ajat se­kä etä­työ­mah­dol­li­suu­det, lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun, kat­ta­vat yk­si­tyi­set työ­ter­veys­pal­ve­lut psy­ko­lo­gi­pal­ve­luil­la, va­paa-ajan ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen se­kä liu­dan loik­ka­lai­sil­le kuu­lu­via set­te­jä ku­ten maa­nan­tain aa­mu­pa­lat ja vis­hyt toi­mis­tol­la! Loik­ka­lai­set ovat ku­van­neet työyh­tei­söäm­me sa­noil­la jous­ta­va, ren­to ja rei­lu - ja tätä me ha­luam­me­kin ol­la!

Meil­lä Loi­kal­la us­kom­me jat­ku­vaan ke­hit­ty­mi­seen ja täs­sä si­nul­la on­kin tii­mim­me täy­si tu­ki. CTO:mme Hen­rik toi­mii mie­lel­lään men­to­ri­na ja spar­rai­lu­kump­pa­ni, kun haet oi­ke­aa rat­kai­sua on­gel­maan. Lead De­sig­ne­rim­me Erik voi taas tu­kea si­nua de­sig­nin kans­sa!

Mi­tä odo­tam­me si­nul­ta?

Toi­vom­me, et­tä si­nul­la on so­vel­tu­va tie­to­tek­nii­kan alan kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, mut­ta kaik­kein tär­kein­tä on kui­ten­kin tek­ni­nen osaa­mi­se­si ja tai­to­si oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen sa­ral­la. 

Tii­mim­me odot­taa si­nul­ta

  • Vah­vaa osaa­mis­ta React-, Re­dux- ja web-ke­hi­tyk­ses­tä (HTML, CSS, JS)
  • Osaa­mis­ta ylei­sis­tä oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­käy­tän­nöis­tä ja työ­ka­luis­ta
  • Ko­ke­mus­ta API-suun­nit­te­lus­ta ja -in­te­graa­tiois­ta
  • Su­ju­vaa suo­men ja englan­nin kie­len tai­toa

Kat­som­me eduk­si, jos si­nul­la on

  • Next.js and ser­ver-si­de ren­de­ring (SSR) -osaa­mis­ta
  • ES2017+, Ty­peSc­ript, SASS -osaa­mis­ta
  • User In­ter­face (UI) and User Ex­pe­rience (UX) De­sign -ko­ke­mus­ta
  • Ha­ku­ko­neop­ti­moin­tio­saa­mis­ta (SEO)
  • Kykyä kom­mu­ni­koi­da su­ju­vas­ti eri­lais­ten si­dos­ryh­mien kans­sa (asiak­kaat, suun­nit­te­li­jat)

Me Loi­kal­la us­kom­me ha­ke­mi­sen help­pou­teen ja tie­däm­me, et­tä CV ei ole ai­na ajan ta­sal­la!

Täs­tä syys­tä meil­le voi ha­kea myös il­man CV:tä ja erit­täin pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä! Voit lait­taa mei­dän Lin­dal­le vies­tiä Loi­kan rek­ry­si­vu­jen no­peas­ti täy­tet­tä­vän for­min kaut­ta, suo­raan säh­kö­pos­tia linda.anttila@loikka.io tai vaik­ka Lin­ke­dI­nis­sä vies­tiä, niin ju­tel­laan asias­ta li­sää. 

Muita avoimia tehtäviä

Täy­tä tie­to­si ja hae

0-1 vuotta
Enemmän kuin kaksi vuotta
Enemmän kuin neljä vuotta
Enemmän kuin kuusi vuotta
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Kyllä
Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.