LoikkaBlogi

Mitä voi odottaa haastattelulta?

On täysin luonnollista, että työhaastattelut jännittävät ja tästä syystä ajattelimme avata sitä, että mitä meidän haastatteluissa tapahtuu. 

Tietokone ja Loikka-muki pöydällä

Tutus­tu­mis­kes­kus­te­lu

Meil­lä Loi­kal­la kai­kis­sa rek­ryis­sä en­sim­mäi­nen vai­he on ni­mel­tään tutus­tu­mis­kes­kus­te­lu. Tä­män kes­kus­te­lun yk­kös­ta­voi­te on ker­toa si­nul­le mi­tä Loik­ka on, mil­lai­sia pro­jek­te­ja ja työ­ka­ve­rei­ta meil­lä on se­kä mil­tä yri­tyk­sen tu­le­vai­suu­den­nä­ky­mät näyt­tää. Olem­me vie­lä suh­teel­li­sen tuo­re yh­tiö, jo­ten em­me odo­ta, et­tä tie­dät meis­tä juu­ri mi­tään. 

Tä­män li­säk­si ha­luam­me tie­ten­kin kuul­la si­nus­ta vä­hän enem­män! Ju­tus­te­lun ohes­sa olem­me kiin­nos­tu­nei­ta sii­tä, et­tä mil­lai­sia pro­jek­te­ja olet pääs­syt te­ke­mään, mi­tä olet op­pi­nut näis­tä ja on­ko si­nul­le muo­dos­tu­nut ku­vaa sii­tä, et­tä mi­tä ha­luai­sit seu­raa­vak­si teh­dä. Mei­dän ky­sy­myk­siim­me ei ole oi­ke­aa tai vää­rää vas­taus­ta, ja ta­voit­tee­nam­me on muo­dos­taa si­nus­ta ku­va, et­tä mil­lai­ses­sa työyh­tei­sös­sä ha­luai­sit työs­ken­nel­lä, mil­lai­sis­sa pro­jek­teis­sa lois­tat ja mi­kä si­nua mo­ti­voi. 

Mah­dol­li­nen tes­taus­vai­he tek­ni­sis­sä roo­leis­sa

Jos olet ha­ke­nut tek­ni­seen roo­liin ja en­sim­mäi­sen kes­kus­te­lun pe­rus­teel­la näyt­tää sil­tä, et­tä voi­sim­me ol­la hy­vä match, siir­ry­tään tes­taus­vai­hee­seen. Tes­tin voi teh­dä omal­la ajal­la, it­sel­le so­pi­va­na ajan­koh­ta­na.

Toi­nen kes­kus­te­lu

Toi­nen kes­kus­te­lu pi­de­tään meil­lä usein pai­kan pääl­lä, mut­ta teem­me to­ki rek­ry­toin­te­ja myös koko­naan etä­nä. Tä­hän kes­kus­te­luun osal­lis­tuu ti­lan­teen ja ta­pauk­sen mu­kaan HR:n li­säk­si CTO/CEO ja/tai mah­dol­li­nen tu­le­va tii­mi­läi­nen.

Täs­sä kes­kus­te­lus­sa pu­re­taan mah­dol­li­nen tes­ti ja kes­kus­tel­laan sii­tä, mi­tä vaih­toeh­toi­sia suo­ri­tus­ta­po­ja tes­tiin oli­si ol­lut. Mei­tä kiin­nos­taa eri­tyi­ses­ti kuul­la, et­tä mik­si olet teh­nyt tiet­ty­jä va­lin­to­ja ja mil­lai­nen aja­tus­pro­ses­si si­nul­la oli tes­tin ai­ka­na. 

Ha­luam­me täs­sä kes­kus­te­lus­sa myös ai­dos­ti tutus­tua si­nuun. Kuul­la, mil­lai­nen tii­mi­läi­nen olet, mis­tä jut­te­li­sit Loi­kan aa­mu­pa­la­pöy­däs­sä ja mi­ten ha­luat, et­tä si­nua joh­det­tai­siin or­ga­ni­saa­tios­sam­me.

Meil­le tär­kein­tä on löy­tää hy­vä match työyh­tei­sööm­me ja tä­mä me­nee tär­key­des­sä edel­le tai­dois­ta. 

Py­rim­me jät­tä­mään ti­laa ja ai­kaa myös ky­sy­myk­sil­le – muu­ten­kin py­rim­me pi­tä­mään haas­tat­te­lun va­paa­na kes­kus­te­lu­na, jon­ka ai­ka­na löy­däm­me vas­tauk­set mei­tä as­kar­rut­ta­viin seik­koi­hin ja pää­sem­me tie­ten­kin myös vas­taa­maan meil­le esi­tet­tyi­hin huo­liin. 

Näi­den kes­kus­te­lui­den ja haas­tat­te­lu­jen jäl­keen meil­lä on mah­dol­lis­ta siir­tyä tar­jous­vai­hee­seen ja tie­ten­kin toi­ve on täs­sä koh­taa, et­tä pian saam­me toi­vot­taa uu­den loik­ka­lai­sen ter­ve­tul­leek­si ta­loon.

Käy kurk­kaa­mas­sa avoi­met pai­kat rek­ry­si­vuil­tam­me ja hae roh­keas­ti!

Katso avoimet paikat