fireplace in the forest

Digikartoituksessa luodaan askelmerkit tuottavampaan liiketoimintaan

Mak­sut­to­mas­sa di­gi­kar­toi­tuk­ses­sa kar­toi­te­taan yh­des­sä yri­tyk­sen ti­lan­ne ja luo­daan kon­kreet­ti­set as­kel­mer­kit tuot­ta­vam­paan lii­ke­toi­min­taan. Liit­tyi­vät­pä haas­teen­ne lii­ke­toi­min­taan, käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun, da­taan ja ana­ly­tiik­kaan tai oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­seen, va­raa kar­toi­tus roh­keas­ti!

Mi­tä di­gi­kar­toi­tus si­säl­tää?

1

Lii­ke­toi­min­nan ny­ky­ti­lan ar­vioin­ti

2

Suo­si­tuk­sia ja eh­do­tuk­sia di­gi­taa­lis­ten rat­kai­su­jen pa­ran­ta­mi­sek­si

3

Sel­keä, kon­kreet­ti­nen tie­kart­ta koh­ti tuot­ta­vam­paa lii­ke­toi­min­taa

Mitä jos voisit tehdä asiat vielä hieman paremmin?

Ota yh­teyt­tä ja va­raa ai­ka

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Kor­kea­ta­sois­ta oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­tä eri­lai­siin tar­pei­siin. Tar­joam­me koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon saak­ka.

Lue lisää
Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä sii­tä, mil­lai­sis­ta da­ta­rat­kai­suis­ta eri­lai­set or­ga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät ja mi­ten da­taa kan­nat­taa te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tää.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää
Lii­ke­toi­min­ta

Au­tam­me si­nua di­gi­ta­li­saa­tios­sa lait­ta­maan pro­ses­sit kun­toon ja laa­ti­maan tu­le­vai­suu­den stra­te­gi­aa.

Lue lisää