Digitaalinen liiketoimintaLoikka Pro Tip

Vinkkejä onnistuneeseen projektijohtamiseen

Me­nes­tyk­se­käs tii­mien joh­ta­mi­nen oh­jel­mis­toa­lal­la on kriit­ti­nen te­ki­jä pro­jek­tien su­ju­val­le ete­ne­mi­sel­le ja ase­tet­tu­jen ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sel­le. Täs­sä vii­si ide­aa, kuin­ka luo­da vah­va pe­rus­ta tii­mil­le:

1. Luo sel­keä vi­sio ja ta­voit­teet
Jo­kai­nen me­nes­tyk­se­käs pro­jek­ti al­kaa sel­keäs­tä vi­sios­ta ja ta­voit­teis­ta. Joh­don teh­tä­vä­nä on var­mis­taa, et­tä koko tii­mi ym­mär­tää pro­jek­tin suun­nan ja pää­mää­rän. Kom­mu­ni­koi siis ta­voit­teet sel­keäs­ti ja luo yh­tei­nen nä­ke­mys sii­tä, mi­tä lop­pu­tu­los­ta ta­voi­tel­laan. Tä­mä aut­taa tii­miä kes­kit­ty­mään olen­nai­seen ja si­tou­tu­maan yh­tei­seen pää­mää­rään.

2. Var­mis­ta, et­tä vies­tin­tä toi­mii
Luo avoin ja kan­nus­ta­va il­ma­pii­ri, jos­sa tii­min jä­se­net voi­vat il­mais­ta mie­li­pi­teen­sä ja ja­kaa ideoi­taan. Var­mis­ta, et­tä vies­tin­tä on kak­si­suun­tais­ta. Sään­nöl­li­set pa­la­ve­rit ja ti­lan­ne­päi­vi­tyk­set aut­ta­vat pi­tä­mään kaik­ki ajan ta­sal­la ja var­mis­ta­vat, et­tei ta­voit­tei­den tai teh­tä­vien suh­teen ole epä­sel­vyyk­siä.

3. Var­mis­ta oi­kea osaa­mi­nen ja re­surs­sien­hal­lin­ta
Oi­kean osaa­mi­sen ja re­surs­sien var­mis­ta­mi­nen on kriit­tis­tä pro­jek­tin on­nis­tu­mi­sel­le. Osal­lis­ta tii­min jä­se­niä jo pro­jek­tin suun­nit­te­lus­sa ja pää­tök­sen­teos­sa. Var­mis­ta, et­tä jo­kai­sel­la tii­min jä­se­nel­lä on tar­vit­ta­va tie­to ja tai­to teh­tä­vien­sä hoi­ta­mi­seen. Sa­mal­la re­surs­sien­hal­lin­ta on olen­nais­ta – var­mis­ta, et­tä kai­kil­la on tar­vit­ta­vat työ­ka­lut ja tu­ki, jot­ta he voi­vat to­teut­taa teh­tä­vän­sä te­hok­kaas­ti.

4. Kan­nus­ta jat­ku­vaan op­pi­mi­seen ja ke­hit­ty­mi­seen
Me­nes­ty­vät tii­mit ovat nii­tä, jot­ka ovat val­mii­ta op­pi­maan uut­ta ja ke­hit­ty­mään jat­ku­vas­ti. Kan­nus­ta tii­miä­si pi­tä­mään tai­ton­sa ajan ta­sal­la ja ole roh­kai­se­va pro­jek­tis­sa käy­tet­tä­vien tek­nii­koi­den ja työ­ka­lu­jen omak­su­mi­ses­sa. Tu­ki jat­ku­vaan op­pi­mi­seen pa­ran­taa pro­jek­tien laa­tua ja te­hok­kuut­ta.

5. An­na pa­lau­tet­ta ja pal­kit­se
Ra­ken­na po­si­tii­vi­nen il­ma­pii­ri, jos­sa pa­lau­te on ra­ken­ta­vaa ja kan­nus­ta­vaa. Kii­tä tii­miä saa­vu­tuk­sis­ta ja an­na tun­nus­tus­ta hy­vin teh­dys­tä työs­tä. Tä­mä li­sää mo­ti­vaa­tio­ta ja si­tou­tu­mis­ta.

Nä­mä avain­te­ki­jät yh­des­sä voi­vat aut­taa tii­miä­si ete­ne­mään suun­ni­tel­lus­ti ja saa­vut­ta­maan ase­te­tut ta­voit­teet!

Tutustu liiketoimintapalveluihimmeVaraa aika digikartoitukseen