Digitaalinen liiketoimintaBlogi

“Yritysten kannattaa digitalisoitua” – mitä tämä tarkoittaa käytännössä?

Digitalisoituminen on yrityksille tänä päivänä välttämätöntä, jotta on mahdollista pysyä mukana kilpailussa ja onnistutaan vastaamaan asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin.

Lii­ke­toi­min­nan di­gi­ta­li­soi­mi­sel­la tar­koi­te­taan di­gi­taa­lis­ten tek­no­lo­gioi­den hyö­dyn­tä­mis­tä lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­ses­sä ja pa­rem­man asia­kas­ko­ke­muk­sen tar­joa­mi­ses­sa. Di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on mo­ni­ta­hoi­nen pro­ses­si, jos­sa di­gi­taa­lis­ten tek­no­lo­gioi­den avul­la voi­daan muut­taa or­ga­ni­saa­tion toi­min­taa se­kä tuo­da li­sä­ar­voa asiak­kail­le. On­nis­tu­mi­nen täs­sä tun­nis­te­taan sii­tä, et­tei enää ha­lu­ta pa­la­ta ta­kai­sin van­hoi­hin toi­min­tata­poi­hin.

Kuin­ka me oh­jel­mis­to­y­ri­tyk­se­nä au­tam­me asiak­kai­tam­me di­gi­ta­li­soi­tu­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa Head of Sa­les, To­mas Halt­so­nen?

“En­sim­mäi­nen asia, jo­ka tu­lee mie­leen on se, et­tä yl­lät­tä­vän usein lii­ke­toi­min­taa pyö­ri­te­tään Exce­lei­den avul­la. Tä­mä voi toi­mia, kun lii­ke­toi­min­ta on pien­tä, mut­ta kun asiak­kai­ta on enem­män, tä­mä muut­tuu hy­vin työ­lääk­si se­kä li­sää vir­hei­den ris­kiä. 

Yri­tys­ten tar­peet di­gi­ta­li­saa­tion ja di­gi­stra­te­gioi­den suh­teen ovat hy­vin eri­lai­sia. Läh­tö­koh­ta­na on se, et­tä pu­reu­dum­me ai­na sy­väl­li­ses­ti ky­sees­sä ole­van lii­ke­toi­min­nan tar­pei­siin se­kä teem­me kokoa­jan vah­vaa yh­teis­työ­tä asiak­kaan kans­sa. Us­kal­lam­me ol­la eri miel­tä asiois­ta – jos koem­me toi­sen­lai­sen rat­kai­sun asiak­kaal­le kan­nat­ta­vam­mak­si, saa­tam­me eh­dot­taa rat­kai­su­ja, joi­ta asia­kas ei ole vält­tä­mät­tä osan­nut aja­tel­la. 

Olem­me aut­ta­neet usei­ta yri­tyk­siä muun muas­sa au­to­ma­ti­soi­maan pro­ses­se­ja ja näin te­hos­ta­maan lii­ke­toi­min­taa se­kä tar­joa­maan pa­rem­paa asia­kas­ko­ke­mus­ta. Kun las­ku­ja ei tar­vit­se lä­het­tää ma­nu­aa­li­ses­ti erik­seen, te­hok­kuus li­sään­tyy ja vir­hei­den mah­dol­li­suus pie­nenee.”

"...yllättävän usein lii­ke­toi­min­taa pyö­ri­te­tään Exce­lei­den avul­la."

Esi­merk­ke­jä asiois­ta, joi­ta suo­sit­te­lem­me yri­tyk­siä miet­ti­mään di­gi­ta­li­saa­tioon liit­tyen

1. Ma­nu­aa­lis­ten pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­ti

Yk­si yk­sin­ker­tai­sim­mis­ta ta­vois­ta on käyt­tää oh­jel­mis­to­ja ma­nu­aa­lis­ten pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­tiin. Yri­tys voi hyö­dyn­tää eri­lai­sia oh­jel­mis­to­ja esi­mer­kik­si las­ku­jen au­to­maat­ti­seen luo­mi­seen tai säh­kö­pos­tien lä­het­tä­mi­seen asiak­kail­le sen si­jaan, et­tä nä­mä teh­täi­si ma­nu­aa­li­ses­ti.

2. Tuot­tei­den ja pal­ve­lui­den di­gi­ta­li­soin­ti

Di­gi­ta­li­soi­mal­la tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, niis­tä saa­daan hel­pom­min saa­vu­tet­ta­via, kä­te­väm­piä ja skaa­lau­tu­vam­pia. Esi­merk­ke­jä näis­tä voi­vat ol­la so­vel­luk­set, verk­ko­si­vus­tot tai pil­vi­poh­jai­set ​pal­ve­lut. 

3. Da­ta-ana­ly­tii­kan ja te­ko­ä­lyn (AI) käyt­tö

Näi­tä voi­daan hyö­dyn­tää lii­ke­toi­min­ta­pää­tös­ten oh­jaa­mi­seen se­kä ylei­ses­ti toi­min­nan pa­ran­ta­mi­seen. Esi­mer­kik­si ko­neop­pi­mi­sal­go­rit­me­ja voi­daan hyö­dyn­tää asia­kas­tie­to­jen ana­ly­soin­nis­sa se­kä tren­dien tai ku­vioi­den tun­nis­ta­mi­ses­sa, jot­ka voi­vat ol­la hyö­dyl­li­siä tuo­te­ke­hi­tys- tai mark­ki­noin­ti­stra­te­gias­sa.

4. Asia­kas­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­nen

Di­gi­taa­li­set tek­no­lo­giat, ku­ten chat­bo­tit ja vir­tu­aa­li­set avus­ta­jat voi­vat tar­jo­ta asiak­kail­le ym­pä­ri­vuo­ro­kau­tis­ta tu­kea tai mo­bii­li­so­vel­luk­set voi­vat hel­pot­taa yri­tyk­sen tar­joa­mien tuot­tei­den tai pal­ve­lui­den käyt­töä.

Di­gi­ta­li­saa­tion myö­tä yri­tys­toi­min­nan te­hok­kuus, skaa­lau­tu­vuus se­kä asia­kas­ko­ke­mus voi­vat ke­hit­tyä. Sen myö­tä py­sy­tään pa­rem­min myös mu­ka­na kil­pai­lus­sa. Me Loi­kal­la au­tam­me si­nua mie­lel­läm­me näi­hin asioi­hin liit­tyen.

Varaa aika digikartoitukseen