Data & AnalytiikkaLoikka Pro Tip

Miksi Power BI -raportointi kannattaa?

Power BI -ra­por­tit ovat hy­vä ta­pa ym­mär­tää lii­ke­toi­min­taa­si pa­rem­min. Muun muas­sa nä­mä vii­si koh­taa ker­to­vat, mik­si si­nun­kin kan­nat­tai­si pa­nos­taa BI-ra­por­toin­tiin.

  1. Sel­keys

Power BI -ra­por­tit tar­joa­vat sel­keän ja jä­sen­nel­lyn ta­van esit­tää da­taa. Mi­tä sel­keäm­pi ra­port­ti on, si­tä no­peam­min se aut­taa käyt­tä­jiä ym­mär­tä­mään no­peas­ti, mi­tä da­ta ker­too. Ra­por­tit voi­vat si­säl­tää graa­fi­sia ele­ment­te­jä, ku­ten kaa­vioi­ta ja tau­lu­koi­ta, jot­ka te­ke­vät tie­don hah­mot­ta­mi­ses­ta help­poa.

  1. Vi­su­aa­li­suus

Vi­su­aa­li­suus on avai­na­se­mas­sa da­tan ha­vain­nol­lis­ta­mi­ses­sa ja vä­lit­tä­mi­ses­sä käyt­tä­jäl­le. Power BI tar­jo­aa laa­jan va­li­koi­man eri­lai­sia vi­su­aa­li­sia ele­ment­te­jä, ku­ten pyl­väs­kaa­vioi­ta, pii­rak­kakaa­vioi­ta ja kart­to­ja, jot­ka aut­ta­vat te­ke­mään da­tan nä­ke­mi­ses­tä mie­len­kiin­toi­sem­paa ja ym­mär­ret­tä­väm­pää.

  1. In­te­rak­tii­vi­suus

Ra­por­tit ovat in­te­rak­tii­vi­sia, mi­kä tar­koit­taa, et­tä käyt­tä­jät voi­vat vuo­ro­vai­kut­taa nii­den kans­sa it­se. Tä­mä voi si­säl­tää esi­mer­kik­si suo­dat­ti­mien käyt­tä­mi­sen, yk­si­tyis­koh­tiin su­kel­ta­mi­sen tai eri­lais­ten nä­ky­mien vaih­ta­mi­sen. In­te­rak­tii­vi­suus an­taa käyt­tä­jil­le mah­dol­li­suu­den tut­kia da­taa omien tar­pei­den­sa mu­kaan ja saa­da juu­ri hei­tä kiin­nos­ta­vaa tie­toa.

  1. Help­pous

Power BI -ra­port­tien luo­mi­nen ja käyt­tö on help­poa ver­rat­tu­na mo­niin mui­hin äly­käs­tä ra­por­toin­tia tar­joa­viin työ­ka­lui­hin. Power BI:ssä on in­tui­tii­vi­nen käyt­tö­liit­ty­mä ja run­saas­ti val­mii­ta omi­nai­suuk­sia ja mal­le­ja, jot­ka hel­pot­ta­vat ra­port­tien ra­ken­ta­mis­ta ja muok­kaa­mis­ta. Tä­mä sääs­tää ai­kaa ja vai­vaa käyt­tä­jil­tä.

  1. Sy­väl­li­syys

Power BI -ra­por­tit tar­joa­vat mah­dol­li­suu­den da­tan sy­väl­li­seen ana­lyy­siin ja ra­por­toin­tiin. Ra­por­teis­sa voi­daan yh­dis­tää usei­ta eri tie­to­läh­tei­tä ja tar­jo­ta mo­ni­puo­li­sia ana­ly­tiik­ka­työ­ka­lu­ja, ku­ten en­nus­te­mal­le­ja ja ai­ka­sar­ja-ana­lyy­se­jä. Da­tan kaut­ta käyt­tä­jä saa sy­väl­li­sem­män ym­mär­ryk­sen lii­ke­toi­min­nan suo­ri­tus­ky­vys­tä ja tren­deis­tä, mi­kä puo­les­taan aut­taa te­ke­mään pa­rem­pia lii­ke­toi­min­ta­pää­tök­siä.

Lue lisää Power BI -palveluistammeOta yhteyttä