Winter aerial landscape of Carpathian mountains.

Ymmärrä liiketoimintaasi paremmin BI-raporteilla

Power BI (Busi­ness In­tel­li­gence) -ra­por­tit ovat pal­jon muu­ta­kin kuin pelk­kiä nu­me­roi­ta ja kaa­vioi­ta. Ne ovat avai­na­se­mas­sa lii­ke­toi­min­ta­si ym­mär­tä­mi­sen ja sen ke­hit­tä­mi­sen kan­nal­ta. Tie­to­va­ras­toin­ti- ja in­te­graa­tio­pal­ve­lum­me var­mis­ta­vat, et­tä kaik­ki tie­to­si ovat hel­pos­ti saa­ta­vil­la ja ana­ly­soi­ta­vis­sa. Teem­me ra­port­te­ja täy­sin mu­kau­tet­tu­na omiin jär­jes­tel­mii­si, mah­dol­li­sim­man help­po­käyt­töi­sek­si.

Ra­port­tien avul­la lu­vut saa­te­taan vi­su­aa­li­seen ja hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vään muo­toon. Nä­ky­mät ovat in­te­rak­tii­vi­sia, eli käyt­tä­jä pys­tyy suo­dat­ta­maan tie­toa it­se. Esi­mer­kik­si ta­lous­las­kel­mia voi BI-ra­port­tien myö­tä tar­kas­tel­la en­tis­tä sy­väl­li­sem­min, jo­pa to­si­te­ta­sol­la! Sel­kei­den ra­port­tien avul­la jo­kai­nen voi ana­ly­soi­da lu­ku­ja il­man sen suu­rem­paa tek­nis­tä osaa­mis­ta.

Käy­täm­me BI-ra­por­teis­sam­me Mic­ro­sof­tin Power BI -jär­jes­tel­mää.

Ota yhteyttä
Kon­sul­toin­ti

Saat meil­tä da­tao­saa­mis­ta niin kon­sul­toin­ti­na kuin pro­jek­tei­na­kin. Kysy rohkeasti lisää, autamme mielellään!

Ra­por­tit & ana­ly­tiik­ka

Luomme rää­tä­löi­ty­jä ja vi­su­aa­li­sia ra­port­te­ja, jot­ka tar­joa­vat kes­keis­tä tie­toa yri­tyk­ses­tä­si se­kä liiketoimintaympäristöstäsi.

Da­ta­stra­te­gia

Mää­ri­tel­lään yhdessä sel­keä da­ta­stra­te­gia, jot­ta yri­tyk­se­si saa tar­vit­ta­vat oh­jeet sii­hen, kuin­ka lii­ke­toi­min­taa joh­de­taan da­tal­la.

Portrait of Henrik Juvonen, CTO and Partner of Loikka

"Hy­vä Power BI -ra­port­ti on sel­keä, vi­su­aa­li­nen ja hel­pos­ti ym­mär­ret­tä­vä. Se tar­jo­aa käyt­tä­jil­le tark­kaa ja ajan­ta­sais­ta tie­toa, jo­ta tar­vi­taan tie­toon pe­rus­tu­vien pää­tös­ten te­ke­mi­seen."

  • Henrik Juvonen
  • CTO, Partner
Winter aerial landscape of Carpathian mountains.
Visualisoi ja analysoi yrityksesi dataa tehokkaasti BI-raporteilla.

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon se­kä sen jäl­kei­seen ke­hi­tyk­seen ja yl­lä­pi­toon.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää