Maisemakuva sinisestä järvestä kesäiltana. Etualalla koivu.

Emme pelkästään konsultoi – luomme uusia mahdollisuuksia

Me Loi­kal­la tar­joam­me en­nen kaik­kea var­muut­ta, help­pout­ta ja di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja tu­le­vai­suu­den lii­ke­toi­min­taa var­ten. Olem­me par­haim­mil­lam­me, kun saam­me ai­dos­ti su­kel­taa sy­väl­le lii­ke­toi­min­nan yti­meen ja löy­tää di­gi­taa­li­sia rat­kai­su­ja haas­tei­siin. Kon­sul­toin­ti tuo si­nul­le uusia nä­kö­kul­mia ja toi­min­tata­po­ja.

Ota yhteyttä

Eri­lai­set mal­lit eri­lai­siin tar­pei­siin

1. Oma ke­hi­tys­tii­mi Loi­kal­ta

Voit hank­kia meil­tä koko tii­min: ark­ki­teh­din, de­sig­ne­rin, oh­jel­mis­to­ke­hit­tä­jän, da­ta en­gi­nee­rin ja pro­jek­ti­pääl­li­kön.

2. Osaa­ja yk­sit­täi­seen tar­pee­seen

Puut­tuu­ko tii­mis­tän­ne tie­tyn osa-alu­een eri­kois­osaa­mis­ta? Ul­ko­puo­li­nen osaa­ja täy­den­tää oman tii­mi­si osaa­mis­port­fo­lio­ta.

3. Li­sä­re­surs­se­ja omaan tii­miin

Tar­vit­see­ko tii­mi­si li­sää re­surs­se­ja ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si? Osaa­jam­me ovat jous­ta­va li­sä tii­mii­si ja pys­tym­me no­peal­la ai­ka­tau­lul­la vie­mään hank­kei­ta­si eteen­päin.

Voim­me toi­mia kump­pa­ni­na­si koko pro­jek­tin alus­ta lop­puun tai li­sä­kä­si­nä pro­jek­tin jos­sa­kin vai­hees­sa. Olem­me täy­del­li­nen kump­pa­ni si­nul­le muun muas­sa jos:

 • Ha­luat stra­te­gi­sen kon­sul­tin aut­ta­maan suun­nan löy­ty­mi­sen kans­sa
 • Ha­luat ul­kois­taa in­te­graa­tiot toi­sel­le toi­mi­jal­le
 • Ha­luat kes­kit­tyä oman oh­jel­mis­to­tuot­teen ke­hi­tyk­seen ja ul­kois­taa asia­kas­koh­tai­sen ke­hi­tys­työn ul­ko­puo­li­sel­le kump­pa­nil­le
 • Ha­luat, et­tä ul­ko­puo­li­nen toi­mi­ja au­di­toi rat­kai­sun­ne
Lähikuva valkovuokoista metsässä.
"Identify your problems but give your power and energy to solutions." Anthony Robbins

Mik­si va­li­ta Loik­ka?

Lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­nen

Us­kal­lam­me eh­dot­taa uusia rat­kai­su­ja, juu­ri si­nun toi­mia­la­si mu­kaan.

Tek­no­lo­giao­saa­mi­nen

To­teu­tam­me se­kä pit­kiä et­tä ly­hyi­tä pro­jek­te­ja en­si­luok­kai­sel­la am­mat­ti­tai­dol­la.

Asia­kas­ko­ke­mus

Teem­me tii­vis­tä yh­teis­työ­tä asiak­kaan kans­sa pro­jek­tin alus­ta lop­puun as­ti.

"Olem­me Loi­kal­la saa­neet kii­tos­ta asiak­kail­tam­me eri­tyi­ses­ti ket­te­ryy­des­tä ja jous­ta­vuu­des­ta. Meil­tä on mah­dol­lis­ta saa­da osaa­ja osak­si tii­miä no­peal­la­kin ai­ka­tau­lul­la."

 • Joonas Suominen
 • CEO

Muutamia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • No­de.js
 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C++
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • C
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Kor­kea­ta­sois­ta oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­tä eri­lai­siin tar­pei­siin. Tar­joam­me koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon saak­ka.

Lue lisää
Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä sii­tä, mil­lai­sis­ta da­ta­rat­kai­suis­ta eri­lai­set or­ga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät ja mi­ten da­taa kan­nat­taa te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tää.

Lue lisää