Data & AnalytiikkaLoikka Pro Tip

Datan laadulla on merkitystä

Laa­du­kas­ta da­taa voi­daan hyö­dyn­tää pää­tök­sen­teos­sa, ana­lyy­seis­sä se­kä lii­ke­toi­min­nan pro­ses­seis­sa. Voi­daan sa­noa, et­tä da­ta on laa­du­kas­ta, kun tie­to on ajan­ta­sais­ta, tark­kaa, luo­tet­ta­vaa ja hyö­dyn­net­tä­vää – sen tu­li­si vas­tata to­del­li­suut­ta. Laa­du­kas da­ta on olen­nai­nen pe­rus­ta luo­tet­ta­vil­le ra­por­teil­le, en­nus­teil­le se­kä jär­ke­vil­le lii­ke­toi­min­nal­li­sil­le pää­tök­sil­le.

Täs­sä muu­ta­ma vink­ki, joil­la huo­leh­tia sii­tä, et­tä da­ta on jat­ku­vas­ti laa­du­kas­ta:

• Suun­nit­te­le ja to­teu­ta tie­don­ke­ruu­pro­ses­si huo­lel­li­ses­ti

• Mää­rit­te­le sel­keät ja yh­den­mu­kai­set da­ta­mal­lit, yk­si­köt ja ar­vot

• Kor­jaa vir­heet ajois­sa

• Pi­dä da­ta ajan­ta­sai­se­na ja päi­vi­tet­ty­nä

• Huo­leh­di yk­si­tyi­syy­des­tä ja tie­to­suo­jas­ta (GDPR)

• Do­ku­men­toi da­tan al­ku­pe­rä, ke­ruu­pro­ses­si, muok­kauk­set ja me­ta­tie­dot

• Pi­dä yl­lä laa­dun­val­von­ta­pro­ses­sia

Da­tan laa­dun jat­ku­va pa­ran­ta­mi­nen ja yl­lä­pi­to vaa­ti­vat si­tou­tu­mis­ta se­kä kou­lu­tus­ta koko or­ga­ni­saa­tios­sa ja se on vält­tä­mä­tön­tä luo­tet­ta­van pää­tök­sen­teon var­mis­ta­mi­sek­si. Loi­kan da­ta­tii­mi aut­taa si­nua mie­lel­lään laa­tuun liit­ty­vis­sä asiois­sa.

Lue datapalveluistammeOta yhteyttä