Aurora borealis over the frosty forest

Tekoälyllä tehokkuutta tekemiseen

Au­tam­me luo­maan älyk­käi­tä ja in­no­va­tii­vi­sia rat­kai­su­ja lii­ke­toi­min­ta­si tar­pei­siin. Te­hos­te­taan toi­min­taa, pa­ran­ne­taan pää­tök­sen­te­koa se­kä luo­daan ai­nut­laa­tuis­ta ja per­so­noi­tua asia­kas­ko­ke­mus­ta te­ko­ä­lyn avul­la.

Te­ko­ä­ly­kon­sult­tim­me aut­ta­vat si­nua löy­tä­mään oi­keat rat­kai­sut tar­pei­siin­ne. Kie­li­mal­leil­la (LLM, Lar­ge Lan­gua­ge Mo­del) tar­koi­te­taan te­ko­ä­ly­so­vel­luk­sia, jot­ka osaa­vat tuot­taa ja kä­si­tel­lä kiel­tä. Esi­mer­kik­si mo­nien tun­te­ma ChatGPT käyt­tää kie­li­mal­lia kes­kus­tel­lak­seen ih­mis­ten kans­sa.

Ota yhteyttä

Kuin­ka olem­me hyö­dyn­tä­neet te­ko­ä­lyä?

Tie­don­ha­ku do­ku­ment­ti­pan­kis­ta

Teim­me LLM-avus­tei­sen ha­ku­toi­min­non tie­to­jen et­si­mi­seen ja yh­teen­ve­to­jen muo­dos­ta­mi­seen erään asiak­kaan do­ku­ment­ti­pan­kis­ta ja tie­to­kan­nas­ta. Te­ko­ä­lyn avul­la te­hos­tee­tiin tie­don­ha­kua ja pa­ran­net­tiin tie­to­jen löy­det­tä­vyyt­tä mer­kit­tä­väs­ti ver­rat­tu­na pe­rin­tei­seen ha­kusa­na­poh­jai­seen ha­ku­toi­min­toon.

Alt-teks­tien muo­dos­tus eri kie­lil­le

Muo­dos­tim­me erään verk­ko­si­vus­ton ku­vien alt-teks­tit hyö­dyn­täen te­ko­ä­ly­poh­jais­ta ku­van­tun­nis­tus­ta ja ko­ne­kään­nös­pal­ve­lua se­kä se­laus­työ­ka­lua, jol­la pys­tyi sil­mäi­le­mään ku­via ja nii­den teks­te­jä te­hok­kaas­ti, ja tar­vit­taes­sa hyl­kää­mään tai kor­jaa­maan teks­te­jä en­nen nii­den tuon­tia ku­va­pank­kiin.

Luo­va si­säl­lön­tuo­tan­to

Au­toim­me eräs­tä asiak­kaas­ta ot­ta­maan käyt­töön ole­mas­sa ole­vaan teks­ti-, tau­luk­ko- ja esi­tys­muo­toi­seen si­säl­lön­tuo­tan­toon LLM-avus­tei­sen työ­ka­lun, jol­ta saa uusia ideoi­ta, ja jon­ka avul­la saa teh­tyä hel­pos­ti yh­teen­ve­to­ja ole­mas­sa ole­van teks­tin poh­jal­ta, kir­joi­tet­tua lausei­ta tai kap­pa­lei­ta uu­del­leen eri lause­ra­ken­teil­la, ja ha­kea tie­toa in­ter­ne­tis­tä, tie­to­kan­nois­ta ja muis­ta ul­koi­sis­ta jär­jes­tel­mis­tä.

Tie­to­jen tuon­ti jär­jes­tel­mään

Teim­me LLM-avus­tei­sen toi­min­non, jol­la sai tuo­tua jär­jes­tel­män da­ta­mal­lin mu­kai­seen muo­toon tie­dos­to­ja mis­sä ta­han­sa muo­dos­sa, ku­ten ei-struk­tu­roi­tu­na (txt, docx) tai se­mi-struk­tu­roi­tu­na (csv, xlsx, xml, json). Toi­min­to päät­te­li kent­tien ni­mis­tä ja mah­dol­li­ses­ta liit­tee­nä ole­vas­ta do­ku­men­taa­tios­ta vas­taa­vuu­den jär­jes­tel­män da­ta­mal­lis­sa. Te­ko­ä­lyl­le pys­tyi tar­vit­taes­sa kes­kus­te­le­mal­la oh­jeis­ta­maan mäp­päyk­siä, jos niis­sä oli puut­tei­ta tai hie­no­sää­det­tä­vää.

Loikka's CTO Henrik Juvonen

"Te­ko­ä­ly on tul­lut jää­däk­seen. Se ei kor­vaa ih­mi­siä, vaan te­kee heis­tä te­hok­kaam­pia. Var­mis­ta, et­tä olet mu­ka­na ke­hi­tyk­ses­sä."

 • Henrik Juvonen
 • CTO, Partner
Kon­sul­toin­ti

Hyö­dyn­nä te­ko­ä­ly­poh­jai­sia tek­no­lo­gioi­ta ja työ­ka­lu­ja pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­seen. Ky­se voi ol­la vaik­ka asia­kas­ko­ke­muk­sen pa­ran­ta­mi­ses­ta, pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­nis­ta tai da­tan ana­ly­soin­nis­ta.

Te­ko­ä­ly­stra­te­gia

Var­mis­te­taan, et­tä in­ves­toin­ti te­ko­ä­lyyn on kan­nat­ta­vaa. Au­tam­me koko pro­ses­sin ajan, ai­na stra­te­gian suun­nit­te­lus­ta to­teu­tuk­seen ja jat­ko­ke­hi­tyk­seen as­ti.

In­te­graa­tiot

In­tegroi­daan te­ko­ä­ly­rat­kai­sut sau­mat­to­mas­ti ny­kyi­siin jär­jes­tel­miin. Mak­si­moi­daan te­ko­ä­lyn tuo­mat hyö­dyt ja mi­ni­moi­daan mah­dol­li­set häi­riöt.

Aurora borealis over the frosty forest.
"The only way to win in the AI game is to play."

Ai­na en­nus­te­mal­lin­nuk­ses­ta luon­nol­li­sen kie­len kä­sit­te­lyyn, AI-rat­kai­sum­me mah­dol­lis­ta­vat pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­nin se­kä da­tan hyö­dyn­tä­mi­sen.

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • Ge­mi­ni
 • Ope­nAI
 • ChatGPT
 • Mic­ro­soft Co­pi­lot
 • Mi­stral AI
 • Mid­jour­ney
 • Ado­be Fi­refly
 • Replica­te
 • Sa­les­force BLIP
 • Hug­ging Face
 • Stable Dif­fusion
 • DALL·E 3
 • Amazon Q
 • Lla­maIn­dex
 • Google Ver­tex AI

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon se­kä sen jäl­kei­seen ke­hi­tyk­seen ja yl­lä­pi­toon.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää