OhjelmistokehitysLoikka Pro Tip

Toimiva ja käyttäjäystävällinen mobiilisovellus

Jot­ta ero­tut kil­pai­li­jois­ta ja saat käyt­tä­jiä mo­bii­li­so­vel­luk­se­si pa­riin, sen tu­lee tar­jo­ta li­sä­ar­voa ja ol­la vi­su­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­va. Li­säk­si tie­tys­ti so­vel­luk­sen tu­lee toi­mia ja ol­la help­po­käyt­töi­nen. 

Jot­ta so­vel­luk­ses­ta saa­daan help­po­käyt­töi­nen ja toi­mi­va, tu­lee kiin­nit­tää huo­mio­ta käyt­tö­ko­ke­muk­seen  (UX). ISO (In­ter­na­tio­nal Or­ga­niza­tion for Stan­dar­diza­tion) mää­rit­te­lee ter­min “käyt­tö­ko­ke­mus” seu­raa­vas­ti: “Käyt­tö­ko­ke­muk­sel­la tar­koi­te­taan  käyt­tä­jän kä­si­tyk­siä ja reak­tioi­ta käy­te­tys­tä tuot­tees­ta, jär­jes­tel­mäs­tä tai pal­ve­lus­ta.” Täs­sä muu­ta­mia asioi­ta, jot­ka kan­nat­taa ot­taa huo­mioon mo­bii­li­so­vel­luk­sen käyt­tö­ko­ke­muk­seen liit­tyen:

  • Tun­ne koh­dey­lei­sö­si

Mit­kä ovat hei­dän tar­peen­sa, miel­ty­myk­sen­sä ja ki­pu­pis­teen­sä? Mil­lais­ta käyt­tö­liit­ty­mää ja käyt­tö­ko­ke­mus­ta he odot­ta­vat? Kun si­nul­la on vas­tauk­set näi­hin, osaat tar­jo­ta juu­ri si­tä mi­tä he ha­lua­vat.

  • Yk­sin­ker­tais­ta käyt­tö­liit­ty­mä

Pi­dä käyt­tö­liit­ty­mä­si yk­sin­ker­tai­se­na ja in­tui­tii­vi­se­na. Käy­tä sel­ke­ää kiel­tä, mi­ni­moi teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­seen tar­vit­ta­vien na­pau­tus­ten mää­rä ja väl­tä tar­joa­mas­ta lii­kaa tie­toa tai vaih­toeh­to­ja.

  • Op­ti­moi suo­ri­tus­kykyä

Mo­bii­li­so­vel­lus­ten käyt­tä­jil­lä on vain vä­hän kär­si­väl­li­syyt­tä hi­tai­den tai rea­goi­mat­to­mien so­vel­lus­ten suh­teen. Op­ti­moi so­vel­luk­se­si suo­ri­tus­kykyä mi­ni­moi­mal­la la­tausa­jat, pie­nen­tä­mäl­lä ku­vien ja muun me­dian kokoa ja vält­tä­mäl­lä tar­peet­to­mia ani­maa­tioi­ta se­kä te­hos­tei­ta.

  • Tes­taa oi­kei­den käyt­tä­jien kans­sa

Suo­ri­ta käy­tet­tä­vyys­tes­te­jä oi­kei­den käyt­tä­jien kans­sa var­mis­taak­se­si, et­tä so­vel­luk­se­si käyt­tö­liit­ty­mä on oi­keas­ti in­tui­tii­vi­nen ja help­po­käyt­töi­nen. Si­säl­ly­tä käyt­tä­jä­pa­lau­te ke­hi­tys­pro­ses­siin pa­ran­taak­se­si yleis­tä käyt­tö­ko­ke­mus­ta.

Pa­nos­ta­mal­la käyt­tö­ko­ke­muk­seen voit luo­da mo­bii­li­so­vel­luk­sen, jo­ka on se­kä toi­mi­va et­tä miel­lyt­tä­vä käyt­tää. Tä­mä li­sää mah­dol­li­suuk­sia­si me­nes­tyä kil­pail­luil­la mo­bii­li­so­vel­lus­mark­ki­noil­la.

Loikan sovelluskehityspalvelut