Man looking at a sunset through a phone camera on a boat

Tuotetaan yhdessä liiketoimintaasi palveleva sovellus

Lii­ke­toi­min­nan ta­voit­teet ja tar­peet mää­rit­tä­vät, mis­tä so­vel­lus­ta ke­hit­täes­sä läh­de­tään liik­keel­le. Kil­pai­lue­tua voi­daan saa­vut­taa esi­mer­kik­si asiak­kai­ta yk­si­löl­li­ses­ti pal­ve­le­val­la mo­bii­li­so­vel­luk­sel­la. So­vel­luk­sen jul­kai­sun jäl­keen tar­joam­me yl­lä­pi­don ja jat­ko­ke­hi­tyk­sen niin ha­lu­tes­sa­si.

Vah­vuuk­siam­me

Rää­tä­löi­tä­vyys

Val­mis­tam­me rat­kai­sum­me mit­ta­ti­laus­työ­nä oi­kean tar­peen täyt­tä­mi­sek­si.

Te­hos­ta­mi­nen

Py­rim­me vir­ta­vii­vais­ta­maan toi­min­taan­ne kat­ta­vil­la rat­kai­suil­la. Tuo­tam­me kaik­ki pal­ve­lum­me lop­pu­käyt­tä­jä kes­kiös­sä.

Käyt­tä­jäys­tä­väl­li­syys

Pi­däm­me koko ke­hi­tys­kaa­ren ajan käyt­tö­ko­ke­muk­sen kor­kea­na prio­ri­teet­ti­na.

Tek­no­lo­gia

Laa­ja tek­no­lo­gia­port­fo­liom­me mah­dol­lis­taa suu­ret­kin to­teu­tuk­set! Var­mis­tam­me, et­tä tek­no­lo­gia­rat­kai­sut ovat kes­tä­viä.

A man photographing the sunset at sea
Toimiva sovellus varmistaa sujuvat palvelu- ja ostopolut

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • No­de.js
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • C++
 • Ja­va
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • C#

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Toi­mi­vaa da­ta­stra­te­gi­aa, te­ho­kas­ta in­fra­struk­tuu­ria, älyk­käi­tä ra­port­te­ja ja laa­du­kas­ta da­taa tuo­tan­non tar­pei­siin.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää