Sovellus työajanhallintaan

Toteutimme turkulaiselle painotalolle Prigi Oy:lle työajanhallintaan tarkoitetun applikaation.

Prigi's logo on a dark pattern photo

Al­ku­ti­lan­ne

Olem­me teh­neet pit­kään yh­teis­työ­tä tur­ku­lai­sen pai­noa­lan yri­tyk­sen Pri­gin kans­sa. Yh­teis­työm­me läh­ti alun­pe­rin liik­keel­le verk­ko­si­vus­to­uu­dis­tuk­ses­ta.

Ko­ro­nan is­kies­sä vuon­na 2020 Pri­gi läh­ti ke­hit­tä­mään täy­sin uut­ta lii­ke­toi­min­taa uu­del­la ideal­la yh­des­sä kans­sam­me. Pro­jek­tin kan­ta­va­na aja­tuk­se­na oli luo­da työ­ajan­hal­lin­taan appli­kaa­tio, jo­ka oli­si help­po­käyt­töi­syy­des­sään pa­rem­pi kuin mi­kään mark­ki­noil­la ole­va rat­kai­su ja skaa­lau­tui­si hel­pos­ti. Pro­jek­tin aloi­tus­pa­la­ve­ris­sa kuul­tiin lause “kaik­ki tä­hän men­nes­sä teh­dyt appli­kaa­tiot tä­hän tar­koi­tuk­seen ovat huo­no­ja ja nyt teh­dään pa­rem­pi!”

To­teu­tus

So­vel­luk­sen ke­hit­tä­mi­nen läh­ti liik­keel­le tah­to­ti­las­ta, et­tä sen pi­tää ol­la ää­rim­mäi­sen käyt­tä­jäys­tä­väl­li­nen ja help­po­käyt­töi­nen. Tätä help­po­käyt­töi­syyt­tä suun­ni­tel­tiin ke­hi­tys­tii­min kans­sa ja haet­tiin uu­den­lai­sia lä­hes­ty­mis­ta­po­ja, joil­la appli­kaa­tio oli­si mah­dol­li­sim­man yk­sin­ker­tai­nen, mut­ta sa­mal­la ky­syi­si tar­vit­ta­vat tie­dot ja tuot­tai­si ha­lu­tun lop­pu­tu­lok­sen.

Jat­kos­sa

Val­mis appli­kaa­tio on si­tä, mi­tä asia­kas meil­tä ti­la­si ja de­mon tes­ti­käyt­tä­jät pi­ti­vät so­vel­lus­ta erit­täin help­po­na käyt­tää. So­vel­lus on ke­hi­tet­ty tek­no­lo­gial­la, jo­ka mah­dol­lis­taa no­pean ja kus­tan­nus­te­hok­kaan yl­lä­pi­don se­kä jat­ko­ke­hi­tyk­sen tu­le­vai­suu­des­sa. Li­sä­omi­nai­suuk­sien jat­ko­ke­hi­tys­tä olem­me­kin jo hah­mo­tel­leet yh­des­sä.