Mielenrauhaa ohjelmiston toimivuudesta ylläpitopalveluilla

Verk­ko­si­vut ja oh­jel­mis­tot tar­vit­se­vat yl­lä­pi­toa ja mo­ni­to­roin­tia toi­miak­seen moit­teet­ta ja il­man käyt­tö­kat­ko­ja. Mi­kään jär­jes­tel­mä tai verk­ko­si­vus­to ei pyö­ri käyt­tö­kun­toi­se­na it­ses­tään. Täs­tä syys­tä meil­le Loi­kal­le jää yl­lä­pi­toon mel­kein kaik­ki tuot­ta­mam­me oh­jel­mis­tot.

Huo­leh­dim­me, et­tä jär­jes­tel­mät toi­mi­vat ja rat­kai­sem­me on­gel­ma­ti­lan­tei­ta. Näi­den huo­miot­ta jät­tä­mi­nen voi ol­la tie­to­tur­va­ris­ki. Esi­mer­kik­si uu­det päi­vi­tyk­set voi­vat uha­ta jär­jes­tel­män toi­mi­vuut­ta.

Varaa aika digikartoitukseen

Pal­ve­lum­me

In­fra & pal­ve­li­met

Tar­joam­me va­li­koi­man hos­ting-vaih­toeh­to­ja, mu­kaan lu­kien jaet­tu hos­ting, omis­tet­tu hos­ting ja pil­vi­pal­ve­lu, vas­taa­maan asiak­kai­dem­me tar­pei­ta. Ha­luam­me, et­tä oh­jel­mis­to­tuot­teen käyt­töön­ot­to on vai­va­ton­ta ja et­tä si­nun ei tar­vit­se huo­leh­tia tek­ni­sis­tä yk­si­tyis­koh­dis­ta.

Oh­jel­mis­ton yl­lä­pi­to

Teem­me tii­vis­tä yh­teis­työ­tä kans­sa­si ym­mär­tääk­sem­me tuot­teen ja sen vaa­ti­muk­set se­kä tar­joam­me jat­ku­vaa tu­kea var­mis­taak­sem­me toi­mi­vuu­den ja ajan­ta­sai­suu­den. Asiak­kaam­me ovat an­ta­neet kii­tos­ta no­peas­ta rea­goin­nis­tam­me on­gel­ma­ti­lan­teis­sa.

Avai­met kä­teen (suo­sit­te­lem­me!)

Voit kes­kit­tyä ydin­lii­ke­toi­min­taan ja jät­tää  tek­ni­set yk­si­tyis­koh­dat meil­le. Hos­ting- ja yl­lä­pi­to­pal­ve­lum­me aut­ta­vat vä­hen­tä­mään kal­lii­den vi­ko­jen tai vir­hei­den ris­kiä, ​​­pa­ran­ta­maan oh­jel­mis­to­tuot­teen luo­tet­ta­vuut­ta se­kä li­sää­mään käyt­tä­jä­tyy­ty­väi­syyt­tä.

Tarjoamme ylläpitopalveluita myös konsultointina

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Toi­mi­vaa da­ta­stra­te­gi­aa, te­ho­kas­ta in­fra­struk­tuu­ria, älyk­käi­tä ra­port­te­ja ja laa­du­kas­ta da­taa tuo­tan­non tar­pei­siin.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää