OhjelmistokehitysLoikka Pro Tip

Käyttötapausten kommunikointi ja dokumentointi

Käyt­tö­ta­pauk­sia on mah­dol­lis­ta kom­mu­ni­koi­da ja do­ku­men­toi­da mo­nin eri ta­voin. Meil­lä Loi­kal­la näi­tä do­ku­men­toi­daan muun muas­sa Fig­mal­la, käyt­tö­ta­paus­teks­teil­lä, pa­la­ve­ri­muis­tiin­pa­noil­la, wi­re­fra­meil­la, kes­kus­te­luil­la ja bench­mar­kin­gil­la. Täs­sä pro ti­pis­sä pu­reu­dum­me näi­den eri me­ne­tel­mien etui­hin ja haas­tei­siin. 

Fig­ma

Fig­man vah­vuus on käyt­tö­ta­paus­ten vi­sua­li­soin­ti hel­pos­ti hah­mo­tet­ta­vaan muo­toon. Kor­kean tark­kuu­den pro­to­tyy­pin mii­nus­puo­li on sen luo­mi­seen ku­lu­va ver­rat­tain suu­ri ai­ka.

Käyt­tö­ta­paus­teks­tit

Käyt­tö­ta­paus­teks­teil­lä an­ne­taan te­hok­kaas­ti raa­mit sii­hen, mi­tä kaik­kea pi­tää ta­pah­tua, jot­ta pääs­tään toi­vot­tuun lop­pu­tu­lok­seen. Käyt­tö­ta­paus­teks­tit luo­daan kes­kus­te­lun tai pa­la­ve­ri­muis­tiin­pa­no­jen poh­jal­ta. Tä­män do­ku­men­toin­nin par­haat puo­let on suun­nit­te­li­jan luo­va va­paus to­teut­taa ul­koa­su, ke­hit­tä­jäl­le ke­hys, jon­ka si­sään toi­min­nal­li­suus teh­dään ja asiak­kaal­le sel­keys, mi­tä kaik­kea teh­dään ja mi­tä ei teh­dä.

Pa­la­ve­ri­muis­tiin­pa­not

Pa­la­ve­ri­muis­tiin­pa­not ker­to­vat usein tar­pees­ta, mut­ta niis­tä jää usein ri­vien vä­lis­tä tie­toa puut­tu­maan, ne saat­ta­vat ka­do­ta tai jää­dä vain yh­del­le pa­la­ve­riin osal­lis­tu­jal­le. Pa­la­ve­ri­muis­tiin­pa­not toi­mi­vat muun käyt­tö­ta­paus­do­ku­men­toin­nin tu­ki­ma­te­ri­aa­li­na.

Wi­re­fra­met

Wi­re­fra­met ovat no­pei­ta rau­ta­lan­ka­piir­rok­sia (ma­ta­lan tark­kuu­den pro­to­tyyp­pe­jä) ja ne si­säl­tä­vät tar­vit­ta­vat ele­men­tit se­kä mark­kee­ra­vat teks­ti­mas­sat. Wi­re­fra­met ovat käyt­tö­ta­paus­teks­tien jäl­keen ke­vyim­mät to­teut­taa, mut­ta saat­ta­vat jos­kus ol­la han­ka­la hah­mot­taa. Rau­ta­lan­gat mah­dol­lis­ta­vat no­pean pro­to­tyy­pit­tä­mi­sen ja nii­tä voi luo­da esi­mer­kik­si val­ko­tau­lul­le tai eri­lai­sin suun­nit­te­luoh­jel­min.

Kes­kus­te­lut

Käyt­tö­ta­paus voi­daan näy­tel­lä lä­pi niin, et­tä toi­nen os­a­puo­li on esi­mer­kik­si pank­ki­au­to­maat­ti ja toi­nen os­a­puo­li au­to­maa­tis­ta ra­haa nos­ta­va käyt­tä­jä. Näi­den kes­kus­te­lui­den poh­jal­ta luo­daan käyt­tö­ta­paus­teks­tit. Kes­kus­te­luis­sa nousee usein esiin asioi­ta, joi­ta ei oli­si tul­lut muu­ten huo­man­neek­si.

Bench­mar­king

Ke­vyt kil­pai­li­ja-ana­lyy­si an­taa te­hok­kaas­ti ylei­sym­mär­ryk­sen sii­tä, kuin­ka sa­man­kal­tai­sia haas­tei­ta on rat­kais­tu muu­al­la. Haem­me bench­mar­kin­gil­la ni­me­no­maan käyt­tö­ta­pauk­seen so­pi­via tuo­tok­sia, jo­ten toi­mia­la on usein eri kuin suun­ni­tel­ta­vas­sa pal­ve­lus­sa.

Yh­dis­tä­mäl­lä eri me­ne­tel­miä pys­ty­tään pa­ran­ta­maan laa­tua, sil­lä ta­voi­te saa­daan sel­keäm­mäk­si ja vies­tit­tyä eri os­a­puo­lil­le mo­ni­puo­li­sem­min.