Lähellä.fi-verkkopalvelu

Palvelun keskiössä oli helppokäyttöisyys, jotta käyttäjät voivat löytää merkityksellistä toimintaa, yhteisöllisyyttä, apua ja osallistumismahdollisuuksia läheltään.

Al­ku­ti­lan­ne

Toi­mek­si.fi-ver­kos­ton uu­dis­tuk­sen ta­voit­tee­na oli luo­da yk­si yh­tei­nen, val­ta­kun­nal­li­ses­ti ja alu­eel­li­ses­ti toi­mi­va Lä­hel­lä.fi-verk­ko­pal­ve­lu. Pal­ve­lun kes­kiös­sä on help­po­käyt­töi­syys, ja sen avul­la käyt­tä­jät voi­vat löy­tää mer­ki­tyk­sel­lis­tä toi­min­taa, yh­tei­söl­li­syyt­tä, apua ja osal­lis­tu­mis­mah­dol­li­suuk­sia lä­hel­tään. Verk­ko­pal­ve­lu pal­ve­lee se­kä yk­si­löi­tä et­tä jul­ki­sia toi­mi­joi­ta, eri­tyi­ses­ti hy­vin­voin­nin- ja so­si­aa­li-ter­vey­sa­lan jär­jes­tö­toi­mi­joi­ta. Uu­dis­tuk­ses­sa pai­no­tet­tiin yh­teen­so­pi­vuut­ta Di­gi- ja vies­tin­tä­vi­ras­ton pal­ve­lu­tie­to­va­ran­non kans­sa, mi­kä hel­pot­tai­si jär­jes­tö­jen toi­min­nan in­tegroin­tia so­te-uu­dis­tuk­sen alus­toil­le. Käyt­tä­jä­läh­töi­syys oli kes­kei­nen huo­mioon otet­ta­va te­ki­jä, pa­ran­taen tie­don syö­tön omi­nai­suuk­sia ja tie­don löy­det­tä­vyyt­tä. 

To­teu­tus

To­teu­tim­me saa­vu­tet­ta­van ja käyt­tä­jäys­tä­väl­li­sen verk­ko­pal­ve­lun rää­tä­löi­ty­nä jul­ki­sel­le toi­mi­jal­le. Kes­kiös­sä to­teu­tuk­ses­sa oli­vat saa­vu­tet­ta­vuus, help­po­käyt­töi­syys ja useat verk­ko­pal­ve­lun edel­lyt­tä­mät in­te­graa­tiot tie­don- ja si­säl­lön­ha­kua­lus­toi­hin. Pal­ve­lu­koko­nai­suus siir­tyi meil­le Loi­kal­le yl­lä­pi­toon on­nis­tu­neen ke­hi­tys­pro­jek­tin päät­teek­si.

Jat­kos­sa

Verk­ko­pal­ve­lu on edel­leen jat­ku­vas­sa ke­hi­tyk­ses­sä ja huo­leh­dim­me pal­ve­lun yl­lä­pi­dos­ta ja muo­tou­tu­mi­ses­ta muut­tu­vien edel­ly­tys­ten mu­kai­sek­si. Kokous­tam­me asiak­kaan kans­sa sään­nöl­li­ses­ti, tuo­tam­me uusia omi­nai­suuk­sia ja huo­leh­dim­me sa­mal­la ole­mas­sao­le­van toi­min­nal­li­suu­den var­men­ta­mi­ses­ta tek­no­lo­gia­päi­vi­tys­ten mu­ka­na.

Tutustu Lähellä.fi -verkkosivustoonLue muita asiakastarinoitamme