OhjelmistokehitysLoikka Pro Tip

Dokumentoi käyttötapaukset yhdessä asiakkaan kanssa

Käyt­tö­ta­pauk­set ovat kuin näy­tel­män kä­si­kir­joi­tus. Niis­sä ku­va­taan so­vel­lus­ten omi­nai­suuk­sien al­ku­ti­lan­ne, toi­min­not ja lop­pu­ti­lan­ne. Käyt­tö­ta­pauk­set mah­dol­lis­ta­vat pro­ses­sien ja käyt­tö­liit­ty­mien in­te­rak­tioi­den suun­nit­te­lun, tuo­tan­non ja tes­taa­mi­sen.

Mi­tä pa­rem­min käyt­tö­ta­pauk­set on ku­vat­tu, sen var­mem­paa pal­ve­lun ke­hi­tys­pro­ses­si on. Kun käyt­tö­ta­pauk­set on tar­koin ku­vat­tui­na, koko­nai­suus val­mis­tuu ajal­laan so­vi­tus­sa hin­ta­raa­mis­sa. Li­säk­si ke­hi­tys­tii­mi py­syy mo­ti­voi­tu­nee­na, kun kes­ken pro­jek­tin tu­lee yl­lä­tyk­se­nä vä­hem­män uusia käyt­tö­ta­pauk­sia.

Käyt­tö­ta­pauk­set suun­ni­tel­laan yh­des­sä asiak­kaan kans­sa, jol­loin kes­ki­ty­tään oi­kei­siin asioi­hin. Tur­hat toi­min­not ja si­säl­löt kar­siu­tu­vat pois, kos­ka asia­kas on lä­hem­pä­nä lop­pu­asia­kas­ta ja ym­mär­tää, mi­kä on heil­le ar­vo­kas­ta ja tär­ke­ää. Asiat voi­vat unoh­tua ja vies­tit­täes­sä eteen­päin nii­den si­säl­tö voi muun­tua, el­lei nii­tä do­ku­men­toi­da. Do­ku­men­toin­ti mah­dol­lis­taa, et­tä käyt­tö­ta­pauk­siin voi­daan pa­la­ta myö­hem­min. Kun käyt­tö­ta­pauk­set do­ku­men­toi­daan mää­rä­muo­toi­ses­ti ja yk­si­se­lit­tei­ses­ti, niis­sä on vä­hem­män tul­kin­nan­va­raa. Mää­rä­muo­toi­ses­ti do­ku­men­toi­tu­ja käyt­tö­ta­pauk­sia voi­daan uu­del­leen­käyt­tää tes­tauk­sen au­to­ma­ti­soin­nis­sa.

Meil­lä on Loi­kal­la työ­ka­lut ja pro­ses­sit, joi­ta hyö­dyn­näm­me käyt­tö­ta­paus­ten suun­nit­te­lus­sa ja do­ku­men­toin­nis­sa. Hy­vin suun­ni­tel­luil­la ja do­ku­men­toi­duil­la käyt­tö­ta­pauk­sil­la vies­tin­tä on su­ju­vam­paa, kes­ki­tym­me oi­kei­siin asioi­hin ja näin sääs­täm­me ai­kaa ja ra­haa.