White car driving on winding road through snowy forest, sun light. Concept winter travel, aerial view.

Autoalan palvelullistumisen edelläkävijä

Alas­pe­si­fiä osaa­mis­ta

Au­toa­la pal­ve­lul­lis­tuu ja di­gi­ta­li­soi­tuu hur­jaa vauh­tia. Täs­tä joh­tuen eteen voi tul­la eri­lai­sia haas­tei­ta ja on tär­ke­ää, et­tä on osaa­va tek­no­lo­gia­kump­pa­ni jo­hon no­ja­ta.

Olem­me Loikalla ker­ryt­tä­neet eri­tyi­sen sy­vän osaa­mi­sen autoalalta ja olem­me luo­tet­tu kump­pa­ni useal­le au­toa­lan toi­mi­jal­le Suo­mes­sa. Eri­tyis­osaa­mi­sem­me yti­mes­sä ovat asia­kas­käyt­täy­ty­mi­sen, alan muu­to­stren­dien ja ke­hi­tys­suun­tien ym­mär­rys sekä pal­ve­lul­lis­tu­mi­sen tuo­mien lii­ke­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien ke­hit­tä­mi­nen.

Lue asiakastarinoita

"Pal­ve­lul­lis­tu­mi­nen ja au­toa­lal­la käyn­nis­sä ole­va mark­ki­na­mur­ros aset­ta­vat kor­keat vaa­ti­muk­set di­gi­taa­li­sil­le rat­kai­suil­le. Täs­tä syys­tä jo­kai­nen toi­mi­ja tar­vit­see rin­nal­leen luo­tet­ta­van ja osaa­van tek­no­lo­gia­kump­pa­nin, jo­ka ym­mär­tää toi­mia­lan­ne eri­tyis­piir­teet ja erot­taa olen­nai­sen ko­hi­nas­ta."

 • Joonas Suominen
 • CEO

Au­toa­lan pal­ve­lut

In­te­graa­tiot

Yh­dis­tä eri jär­jes­tel­mien da­ta­läh­teet, jot­ta na­vi­goin­ti jär­jes­tel­mien vä­lil­lä hel­pot­tuu.

Da­ta & Ana­ly­tiik­ka

Toi­mi­vil­la da­ta­rat­kai­suil­la li­sää kas­sa­vir­taa. Alan jär­jes­tel­mät, ku­ten Web­sa­les ja Au­to­mas­ter, se­kä näi­den in­te­graa­tiot, ovat meil­le tut­tu­ja.

Verk­ko­pal­ve­lut

Nos­ta verk­ko­pal­ve­lusi seu­raa­val­le ta­sol­le mo­der­neil­la rat­kai­suil­la. Asia­kas­ko­ke­mus on kai­ken kes­kiös­sä!

UI suun­nit­te­lu

Tee au­ton tai pal­ve­lun os­to­po­lus­ta help­poa! Tar­joa asiak­kaal­le­si pa­ras di­gi­taa­li­nen asia­kas­ko­ke­mus pa­nos­ta­mal­la käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun!

Säh­köi­nen asioin­ti

Tar­joa asiak­kaal­le­si mah­dol­li­suus help­poon ja toi­mi­vaan di­gi­taa­li­seen asioin­tiin.

Asia­kas­por­taa­li

An­na asiak­kaan hal­li­ta it­se asiak­kuut­taan hel­pos­ti. Vä­hen­nä myyn­nin es­tei­tä ja tee li­sää myyn­tiä!

So­vel­lus­ke­hi­tys

Tarjoa loistavaa käyttökokemusta kaikilla laitteilla. Tuo­te­taan yh­des­sä lii­ke­toi­min­taa­si pal­ve­le­va appli­kaa­tio/so­vel­lus!

Myyn­nin työ­ka­lut

Hal­lit­se asiak­kuuk­sia ja tee myyn­nis­tä help­poa mo­der­nil­la asiak­kuu­den­hal­lin­ta­jär­jes­tel­mäl­lä ja myyn­nin työ­ka­luil­la.

Di­gi­taa­li­nen stra­te­gia

Teh­dään yh­des­sä stra­te­gia, mi­tä yri­tyk­ses­sä­si tul­laan te­ke­mään tu­le­vai­suu­des­sa ja mi­ten tätä te­ke­mis­tä mi­tataan.

Autoalalla ollaan siirrytty pelkkien autojen ostamisesta liikkumisen palveluiden ostamiseen

Sa­mais­tut­ko näi­hin au­toa­lal­la pin­nal­la ole­viin asioi­hin?

1. Asia­kas­käyt­täy­ty­mi­nen

on muut­tu­nut ja ha­lu­taan eri­lai­sia, uusia pal­ve­lu­mal­le­ja se­kä -tuot­tei­ta. Py­syn­kö mu­ka­na maa­il­man me­nos­sa?

Tutustu palveluihimme
2. Da­ta

hyö­ty­käyt­töön! Da­taa on kaik­kial­la ja se on kul­taa­kin ar­vok­kaam­paa. Osaan­ko hyö­dyn­tää da­taa lii­ke­toi­min­nan eduk­si?

Lue datapalveluistamme
3. Asia­kas­koh­taa­mi­nen

verk­ko­pal­ve­luis­sa, ku­ten au­to­jen verk­ko­kaup­pa voi ol­la haas­ta­vaa saa­da toi­mi­vak­si koko­nai­suu­dek­si. On­ko di­gi­taa­li­nen asia­kas­ko­ke­mus kun­nos­sa?

Tutustu SaaS-tuotteeseemme

Huo­len­pi­to- ja lea­sing-so­pi­mus­ten hal­lin­noin­ti hoi­tuu hel­pos­ti Aa­vul­la

SaaS-tuot­teem­me Aa­vu on koko­nais­val­tai­nen oh­jel­mis­to ja suun­ni­tel­tu eri­tyi­ses­ti au­toa­lal­le pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen.

Aa­vul­la voit hoi­taa kai­ken huo­len­pi­to- ja lea­sing­so­pi­muk­siin liit­tyen nii­den koko elin­kaa­ren ajan, myyn­nis­tä asiak­kuu­den­hal­lin­taan, mark­ki­noin­tiin ja las­ku­tus­pro­ses­sei­hin se­kä ai­na asiak­kuuk­sien päät­ty­mi­seen as­ti.

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • No­de.js
 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • Ja­va
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.