Moody Northern forest view

Täsmäratkaisuja suurille ja pienille toimijoille

Jul­ki­sen sek­to­rin toi­mi­joil­la on jat­ku­via ke­hi­tys­hank­kei­ta ja eri­tyi­se­del­ly­tyk­siä pro­jek­tien si­säl­töi­hin liit­tyen. Sik­si on hy­vin tär­ke­ää löy­tää oi­kean­lai­nen kump­pa­ni pro­jek­tien to­teut­ta­mi­sek­si. 

Meil­tä Loi­kal­ta saat mit­ta­ti­laus­työ­nä teh­tyä pal­ve­lua ja ke­hit­tä­mis­tä. Olem­me luo­tet­ta­va kump­pa­ni in­no­va­tii­vis­ten ja rää­tä­löi­ty­jen oh­jel­mis­to­rat­kai­su­jen ke­hit­tä­jä­nä jul­ki­sel­le sek­to­ril­le. 

Mo­der­nit tek­no­lo­giat se­kä am­mat­ti­lai­sem­me mah­dol­lis­ta­vat täs­mä­rat­kai­su­jen to­teut­ta­mi­sen or­ga­ni­saa­tion ja pro­jek­tin koos­ta riip­pu­mat­ta. Ta­voit­tee­nam­me on teh­dä toi­min­nas­tan­ne vir­ta­vii­vai­sem­paa, pa­ran­taa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta se­kä edis­tää kes­tä­vää kas­vua. Voit­te kes­kit­tyä it­se sii­hen mi­kä on olen­nais­ta!

Varaa aika digikartoitukseen

Pal­ve­lum­me jul­ki­sel­le sek­to­ril­le

Verk­ko­pal­ve­lut

Verk­ko­pal­ve­lui­ta voi­vat ol­la verk­ko­si­vus­ton li­säk­si esi­mer­kik­si it­se­asioin­ti­por­taa­lit ja verk­ko­kau­pat.

Jär­jes­tel­mäin­te­graa­tiot

Integraatioilla jär­jes­tel­mät toi­mi­vat yh­des­sä ja tie­to siir­tyy au­to­maat­ti­ses­ti nii­den vä­lil­lä.

Da­ta ja ana­ly­tiik­ka

Toi­mi­vaa da­ta­stra­te­gi­aa, te­ho­kas­ta in­fra­struk­tuu­ria, älyk­käi­tä ra­port­te­ja ja laa­du­kas­ta da­taa tuo­tan­non tar­pei­siin.

So­vel­lus­ke­hi­tys

Tuo­te­taan yh­des­sä lii­ke­toi­min­taa­si pal­ve­le­va appli­kaa­tio/so­vel­lus!

Käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lii­ke­toi­min­nan stra­te­gia

Ke­hi­te­tään yri­tyk­se­si di­gi­taa­li­set pro­jek­tit mah­dol­li­sim­man te­hok­kaik­si. As­kel­mer­kit tuot­ta­vam­paan lii­ke­toi­min­taan.

Säh­köi­nen asioin­ti

Saa­vu­tet­ta­vuut­ta, te­hok­kuut­ta ja lä­pi­nä­ky­vyyt­tä pal­ve­lui­hin – hel­po­te­taan kan­sa­lais­ten vuo­ro­vai­ku­tus­ta.

Yl­lä­pi­to

Verk­ko­si­vut ja oh­jel­mis­tot tar­vit­se­vat yl­lä­pi­toa ja mo­ni­to­roin­tia toi­miak­seen moit­teet­ta.

Au­di­toin­ti

Käy­dään lä­pi or­ga­ni­saa­tion tä­män­het­ki­nen ti­lan­ne ja mie­ti­tään yh­des­sä mi­tä asioi­ta voi­si teh­dä pa­rem­min.

Toteutuksessa huomioimme aina saavutettavuuden sekä alan yleiset standardit tietoturvan ja laadunvarmistuksen osalta.

Tuo­tam­me kaik­ki pal­ve­lum­me toi­vei­den ja vaa­ti­mus­ten mu­kai­ses­ti. To­teu­tuk­ses­sa huo­mioim­me ai­na saa­vu­tet­ta­vuu­den (AA tai AAA) se­kä alan ylei­set stan­dar­dit tie­to- tur­van ja laa­dun­var­mis­tuk­sen osal­ta. Laa­ja osaa­mi­sem­me se­kä 100% toi­mi­tus­var­muus te­ke­vät meis­tä lois­ta­van kump­pa­nin pit­kän täh­täi­men to­teu­tuk­sil­le.

“Vain muu­tos ja di­gi­ta­li­soi­tu­mi­nen on var­maa, jo­ten jo­kai­nen tar­vit­see rin­nal­leen luo­tet­ta­van ja osaa­van kump­pa­nin, jo­ka erot­taa olen­nai­sen ko­hi­nas­ta.”

 • Joonas Suominen
 • CEO

Tutus­tu SaaS-tuot­tee­seem­me Aa­vuun

Aloi­ta, pyö­ri­tä & kas­va­ta pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa yh­del­lä alus­tal­la!

Aa­vu on koko­nais­val­tai­nen oh­jel­mis­to, jo­ka mah­dol­lis­taa tois­tu­vais­ve­loit­tei­sen lii­ke­toi­min­nan help­pou­den, pi­täen asiak­kaat us­kol­li­si­na ja lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­va­na.

Alus­tam­me so­vel­tuu mil­le ta­han­sa toi­mia­lal­le ja on rää­tä­löi­tä­vis­sä vas­taa­maan juu­ri si­nun lii­ke­toi­min­ta­si tar­pei­ta.

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • No­de.js
 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • Ja­va
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.