Energia-alan digiratkaisujen uranuurtaja

Ener­gia-ala on mur­rok­ses­sa. Kas­vava ku­lut­ta­ja- ja asia­kas­tie­toi­suus oh­jaa­vat alan toi­mi­joi­ta siir­tä­mään pal­ve­lui­den kes­ki­pis­tet­tä ku­lut­ta­jien tar­pei­ta mu­kai­le­vak­si. Kun asia­kas­läh­töi­nen li­sä­ar­von­tuot­ta­mi­nen on mo­der­nien ener­gia­pal­ve­lui­den kes­kiös­sä, alan yri­tys­ten os­to­ka­na­vien ja -put­kien ke­hit­tä­mi­nen ku­lut­ta­jays­tä­väl­li­sek­si on tär­keäs­sä roo­lis­sa.

Luo­vat ja in­no­va­tii­vi­set rat­kai­sut ruok­ki­vat toi­min­nan kas­vua ja pa­ran­ta­vat omal­ta osal­taan asia­kas­ko­ke­mus­ta ja te­hos­ta­vat yri­tyk­sen toi­min­taa. Käyt­tö­ko­ke­mus­ta su­ju­voit­ta­mal­la si­tou­te­taan te­hok­kaas­ti ole­mas­sa ole­via asiak­kuuk­sia ja hou­ku­tel­laan li­sää uusia ku­lut­ta­jia pal­ve­lun käyt­tä­jik­si. Da­ta­seu­ran­nan avul­la ha­jau­tu­nei­den ja mo­ni­puo­lis­tu­nei­den ener­gia­jär­jes­tel­mien tuek­si saa­daan li­sä­pot­kua lii­ke­toi­min­taan.

Varaa digikartoitus

Pal­ve­lum­me ener­gia-alal­le

Verk­ko­si­vut

Verk­ko­si­vus­to on oleel­li­nen osa yri­tyk­sen di­gi­taa­lis­ta pre­sens­siä ja sen avul­la asiak­kaat saa­vat en­si­vai­ku­tel­man yri­tyk­ses­tä.

So­vel­lus­ke­hi­tys

Tuo­te­taan yh­des­sä lii­ke­toi­min­taa­si pal­ve­le­va so­vel­lus / appli­kaa­tio!

Asia­kas­por­taa­lit

An­na asiak­kaan hal­li­ta it­se asiak­kuut­taan hel­pos­ti. Vä­hen­nä myyn­nin es­tei­tä ja tee li­sää myyn­tiä!

Ener­gia­te­hok­kuus

Ku­lu­tus­da­tan seu­ran­ta- ja hä­ly­tys­jär­jes­tel­mät.

Toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mät

Toi­mi­va toi­min­na­noh­jaus­jär­jes­tel­mä pa­ran­taa yri­tyk­se­si ope­ra­tii­vis­ta te­hok­kuut­ta, kil­pai­lu­kykyä se­kä mah­dol­lis­taa da­tan hyö­dyn­tä­mi­sen.

Da­ta­pal­ve­lut

Datasta tehokkuutta ja lisää kassavirtaa! Valjastetaan yrityksen da­ta­rat­kai­sut pal­ve­le­maan lii­ke­toi­min­taa­ par­haal­la mah­dol­li­sel­la ta­val­la.

De­sign-pal­ve­lut

Luom­me tar­vet­ta vas­taa­via käyt­tö­liit­ty­miä, jot­ka ovat kus­tan­nus­te­hok­kai­ta to­teut­taa, help­po­ja pe­rus­tel­la ja en­nen kaik­kea vai­vat­to­mia käyt­tää.

Rää­tä­löi­dyt pal­ve­lut asiak­kaan tar­pei­siin

Kaik­ki osaa­mi­sem­me ei mah­tu­nut tä­hän. Va­raa ai­ka aja­tus­ten­vaih­toon, niin ker­rom­me kuin­ka voim­me aut­taa!

Ketterää kehittämistä käyttäjäystävällisyys keskiössä

Ih­mis­läh­töis­tä suun­nit­te­lua ja ke­hit­tä­mis­tä rat­kai­su­pe­rus­tei­ses­ti

Kes­kus­te­lem­me, joh­dam­me ja rat­kai­sem­me – toi­min­tam­me kul­ma­ki­viä on oi­kean on­gel­man löy­tä­mi­nen, rat­kai­sun kar­toit­ta­mi­nen ja to­teut­ta­mi­nen asia­kas­ta ym­mär­täen.

Lue asiakastarinoita

Tutus­tu SaaS-tuot­tee­seem­me Aa­vuun

Aloi­ta, pyö­ri­tä & kas­va­ta pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa yh­del­lä alus­tal­la!

Aa­vu on koko­nais­val­tai­nen oh­jel­mis­to, jo­ka mah­dol­lis­taa tois­tu­vais­ve­loit­tei­sen lii­ke­toi­min­nan help­pou­den, pi­täen asiak­kaat us­kol­li­si­na ja lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­va­na.

Alus­tam­me so­vel­tuu mil­le ta­han­sa toi­mia­lal­le ja on rää­tä­löi­tä­vis­sä vas­taa­maan juu­ri si­nun lii­ke­toi­min­ta­si tar­pei­ta.

Muu­ta­mia käyt­tä­miäm­me tek­no­lo­gioi­ta

 • No­de.js
 • Ty­peSc­ript
 • React
 • Flut­ter
 • Da­ta­bricks
 • Pyt­hon
 • PHP
 • Ja­va
 • PostgreSQL
 • Aran­goDB
 • Ti­mesca­leDB
 • BigQue­ry
 • Ku­ber­ne­tes
 • Google Cloud Plat­form
 • Amazon Web Ser­vices
 • Mic­ro­soft Azu­re
 • C#
 • SSIS
 • SSAS
 • Power BI
 • SQL
 • NoSQL

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.