Vedenkulutuksen seurantajärjestelmä

Toteutimme Smartvatten Oy:lle järjestelmän, joka sisälsi hallintapaneelin ja asiakasportaalin.

water runs into a person's hands

Al­ku­ti­lan­ne

Smart­vat­ten oli ha­vain­nut, et­tä mark­ki­nat kai­pa­si­vat kiin­teis­tö­jen ve­si­pal­ve­lui­hin ja nii­den las­ku­tuk­seen sel­ke­ää, kat­ta­vaa ja kus­tan­nus­te­ho­kas­ta oh­jel­mis­to­koko­nai­suut­ta, jo­ta tar­jo­ta omil­le asiak­kaal­leen. 

Las­ku­tuk­sen li­säk­si ta­lo­yh­tiöt, kiin­teis­töyh­tiöt ja isän­nöit­si­jät ti­las­toi­vat ku­lu­tus­da­taa se­kä tar­vit­se­vat käyt­töön­sä mo­nia eri­lai­sia ra­port­te­ja lii­ke­toi­min­tan­sa seu­raa­mi­sek­si. Läh­tö­koh­ta­na oli, et­tä to­teu­tet­ta­va rat­kai­su tu­li­si ole­maan Smart­vat­te­nin asiak­kail­le mah­dol­li­sim­man help­po koko­nais­rat­kai­su, jol­loin ta­lo­yh­tiö ei tar­vit­se mui­ta pal­ve­lui­ta ve­si­pal­ve­lu­jen to­teu­tuk­seen. Li­säk­si yri­tyk­sen asiak­kai­den oli­si jär­ke­vää teh­dä ve­si­pal­ve­lui­hin liit­ty­vät so­pi­muk­set suo­raan Smart­vat­te­nin kans­sa, jol­loin kaik­ki hoi­tui­si yh­den ja sa­man ta­hon kans­sa, ei­kä eril­li­siä so­pi­muk­sia esi­mer­kik­si las­ku­tus­pal­ve­lun­tar­joa­jien kans­sa tar­vit­sisi.

Smart­vat­te­nin taus­tal­la vai­kut­ti vuon­na 2020 voi­maan­tul­lut la­ki, jon­ka mu­kaan ta­lo­yh­tiöi­den ve­den­las­ku­tuk­sen on pe­rus­tut­ta­va asun­to­koh­tai­seen ve­den­mit­taa­mi­seen. Li­säk­si tie­to las­ku­tus­pe­rus­teis­ta tu­lee ol­la asuk­kaan saa­ta­vil­la. Mää­räyk­set pe­rus­tui­vat vuon­na 2018 voi­maan tul­lee­seen EU:n ener­gia­te­hok­kuus­di­rek­tii­vin.

To­teu­tus

Loi­kan ja Smart­vat­te­nin yh­teis­työ­nä mark­ki­noil­le luo­tiin uut­ta etä­luet­ta­vaa tek­no­lo­gi­aa si­säl­tä­vä äly­käs ve­den­käy­tön mit­taus- ja las­ku­tus­jär­jes­tel­mä. Tä­män tek­ni­nen to­teu­tus on Loi­kan kä­sia­laa. 

Jär­jes­tel­mä on kat­ta­va koko­nais­pal­ve­lu, jo­ka kat­taa ve­den­mit­tauk­sen, lait­tei­den huol­lon, jär­jes­tel­män yl­lä­pi­don, asia­kas­pal­ve­lun, las­ku­tuk­sen, mak­su­val­von­nan ja pe­rin­nän. Jär­jes­tel­mä tar­jo­aa re­aa­liai­kai­sen, ket­te­rän se­kä ve­den­käyt­töä tut­ki­tus­ti vä­hen­tä­vän rat­kai­sun, jos­ta on ai­toa etua niin ta­lo­yh­tiöil­le, kiin­teis­töyh­tiöil­le kuin asuk­kail­le­kin. 

Jär­jes­tel­män ke­hi­tyk­sen ta­voit­tee­na oli luo­da kil­pai­lue­tua te­ke­mäl­lä ve­den­mit­tauk­ses­ta ja las­ku­tuk­sen käyt­töö­no­tos­ta mah­dol­li­sim­man help­poa. Li­säk­si Smart­vat­ten ha­lusi tuot­taa mah­dol­li­sim­man kat­ta­van rat­kai­sun, jo­ka huo­mioi EU:n ener­gia­te­hok­kus­di­rek­tii­vin mu­kai­set mää­räyk­set asuin­huo­neis­to­jen ve­den­mit­tauk­sen las­ku­tuk­ses­ta. Äly­ve­si­pal­ve­lu te­kee tä­män muu­ten han­ka­lan muu­tok­sen ta­lo­yh­tiöil­le hy­vin yk­sin­ker­tai­sek­si.  

Jär­jes­tel­män to­teu­tuk­ses­sa hyö­dyn­net­tiin uusim­pia tek­no­lo­gioi­ta ja ket­te­riä ke­hi­tys­me­ne­tel­miä. Pro­jek­ti to­teu­tet­tiin oh­jel­mis­toark­ki­teh­tuu­ri­ses­ti asiak­kaan tu­le­vai­suu­den oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja sil­mäl­lä­pi­täen, jol­loin nyt ke­hi­tet­tyä ve­si­mit­ta­ri­mal­lia voi hyö­dyn­tää myös muu­al­la, kuin asuin­huo­neis­tos­sa. Jär­jes­tel­mää voi käyt­tää myös esi­mer­kik­si yri­tys­ti­las­sa, jos­sa on useam­pi ve­si­mit­ta­ri, esi­mer­kik­si au­to- tai teks­tii­li­pe­su­las­sa, jois­sa eri mit­ta­rien ku­lu­tus­tie­dot voi­daan tar­peen mu­kaan yh­dis­tää.

Hal­lin­ta­pa­nee­li...

on tär­keä osa tuot­ta­maam­me jär­jes­tel­mää, jos­sa kiin­teis­tön omis­ta­ja tai isän­nöit­si­jä pys­tyy seu­raa­maan ha­lua­mi­aan mit­ta­rei­ta eri or­ga­ni­saa­tio­ta­soil­la. Hal­lin­ta­pa­nee­lis­ta voi­daan näh­dä esi­mer­kik­si kaik­kien kiin­teis­tö­jen las­ku­tustren­dit, ku­lu­tustren­dit koko­nai­suu­des­saan tai esi­mer­kik­si tie­tyn ta­lo­yh­tiön tai ra­ken­nuk­sen ta­sol­la. Näin voi­daan tark­kail­la ja ha­vai­ta mah­dol­li­sia pa­ran­nus­tar­pei­ta kaut­ta koko yh­tiön.

In­tegroin­ti...

eri ra­ja­pin­to­jen kans­sa te­kee pal­ve­lun käyt­töö­no­tos­ta vai­va­ton­ta. Esi­mer­kik­si kiin­teis­töyh­tiös­tä pois muut­ta­vat hen­ki­löt, uu­det asuk­kaat, las­ku­tus­tie­dot ja niin edel­leen, voi­daan hank­kia jär­jes­tel­mään in­te­graa­tioi­den avul­la au­to­maat­ti­ses­ti.

Asia­kas­por­taa­li...

tar­jo­aa asuk­kail­le re­aa­liai­kais­ta pää­syä ku­lu­tus­tie­toi­hin ja las­kui­hin, sa­mal­la kun sii­hen si­säl­ty­vä asia­kas­pal­ve­lu vas­taa hei­dän ky­sy­myk­siin­sä.

Asiak­kaan kom­ment­ti pro­jek­tis­ta

"Loi­kan tii­mi on osoit­ta­nut erin­omais­ta asian­tun­te­mus­ta ja si­tou­tu­mis­ta pro­jek­tin ai­ka­na. He ovat ol­leet jous­ta­via re­surs­sien suh­teen, mu­kau­tuen tar­pei­siim­me ja ai­ka­tau­lui­him­me. He ovat tuo­neet mer­kit­tä­vää li­sä­ar­voa pro­jek­tiin omal­la asian­tun­te­muk­sel­laan ja ny­ky­ai­kai­sil­la rat­kai­suil­laan.

He ovat hoi­ta­neet työn erit­täin hy­vin, ja hei­dän pa­nok­sen­sa on ol­lut mer­kit­tä­vä osa pro­jek­tin me­nes­tys­tä.  Olen erit­täin iloi­nen am­mat­ti­tai­dos­ta ja si­tou­tu­mi­ses­ta pro­jek­tiin, ja he ovat osoit­ta­neet ole­van­sa luo­tet­ta­va ja ar­vo­kas kump­pa­ni.

Suo­sit­te­lem­me läm­pi­mäs­ti Loik­kaa kai­kil­le, jot­ka et­si­vät ko­ke­nut­ta, luo­tet­ta­vaa ja asian­tun­te­vaa kump­pa­nia oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­tei­hin­sa."

Ee­rik Soi­ni­nen, Softwa­re Pro­duct Ow­ner, Smart­vat­ten

Lue muita asiakastarinoita