Suunnittelu on paljon muutakin kuin kauniita kuvia

Em­me tuo­ta vain kau­nii­ta ku­via – suun­nit­te­lua­jat­te­lun (De­sign Thin­king) pro­ses­sien avul­la luom­me tar­pee­seen vas­taa­via käyt­tö­liit­ty­miä, jot­ka on kus­tan­nus­te­hok­kai­ta to­teut­taa, help­po­ja pe­rus­tel­la ja en­nen kaik­kea vai­vat­to­mia käyt­tää.

Ota yhteyttä

Suun­nit­te­lu­pal­ve­lut

UI/UX suun­nit­te­lu

Hy­vä käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ke­hit­tä­mi­sen ja en­nen kaik­kea vai­vat­to­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen.

Pro­to­tyy­pi­tys

Pro­to­tyyp­pe­jä on usean­lai­sia, esim. val­miin nä­köi­nen Fig­ma-pro­to­tyyp­pi, Wi­re­fra­me-pro­to­tyyp­pi, pa­pe­ri­pro­to­tyyp­pi tai käyt­tö­ko­ke­muk­sen lä­pi­käyn­ti kes­kus­te­le­mal­la.

Laa­dun­var­mis­tus

Ar­vioim­me ny­kyi­sen pal­ve­lusi tai toi­min­nal­li­suu­den pei­la­ten asian­tun­te­muk­sem­me li­säk­si alal­la käy­tös­sä ole­viin hy­vän suun­nit­te­lun oh­jei­siin.

Tut­ki­mus

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mi­sia käyt­tä­jä­haas­tat­te­lui­den, ky­se­lyi­den ja käyt­tö­ta­paus­ten lä­pi­käyn­tien muo­dos­sa.

Käyt­tö­ta­pauk­set

Kon­sul­taa­tio, mi­ten käyttäymislähtöisen (BDD) mal­lin avul­la teh­dään oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­tä, mil­loin si­tä kan­nat­taa so­vel­taa ja mi­tä au­to­maa­tion ra­ken­ta­mi­ses­sa tu­li­si ot­taa huo­mioon.

Saa­vu­tet­ta­vuus

Saa­vu­tet­ta­va pal­ve­lu mah­dol­lis­taa su­ju­van käyt­tö­ko­ke­muk­sen en­nen kaik­kea hen­ki­löil­le, jot­ka käyt­tä­vät esim. näy­tön­lu­ki­jaa, näp­päi­mis­töä na­vi­goi­mi­seen taik­ka ovat näöl­li­ses­ti ra­joit­tu­nei­ta.

"Käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­nit­te­lu on in­to­hi­mo­ni, ja koen eri­tyi­sen mer­ki­tyk­sel­li­sek­si lop­pu­käyt­tä­jien ar­jen hel­pot­ta­mi­sen in­tui­tii­vis­ten käyt­tö­liit­ty­mien kaut­ta. Ra­kas­tan myös fa­si­li­toi­da työ­pa­jo­ja, jois­sa ta­voit­tee­na on no­peas­ti ite­roi­da ja ke­hit­tää uusia toi­min­nal­li­suuk­sia."

  • Erik Söderlund
  • Lead Designer, fasilitoija

Toi­min­ta­mal­lit

Pro­to­tyyp­pi

Kar­toi­te­taan tar­pei­ta ja suun­ni­tel­laan ke­vyi­tä ja in­te­rak­tii­vi­sia vi­su­aa­li­sia mal­le­ja oh­jel­mis­to­tuot­tees­ta.

Työ­pa­ja

Ideoi­daan ja suun­ni­tel­laan yh­des­sä oh­jel­mis­to­tuo­tet­ta 2–6 tun­nin työ­pa­jas­sa tai 4-5 päi­vän te­hok­kaas­sa De­sign Sprin­tis­sä.

Pro­jek­ti

Suun­ni­tel­laan da­ta­ve­toi­ses­ti oh­jel­mis­to­tuot­teen koko­nai­suuk­sia ket­te­rän oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen me­ne­tel­min, ai­doil­la käyt­tä­jil­lä va­li­doi­duin rat­kai­suin.

Pyrimme ratkaisemaan ongelman juurisyyn pelkän pintakorjauksen sijaan

Em­me suun­nit­te­le it­sel­lem­me

Oh­jel­mis­to­ta­lo­na käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­nit­te­lu on meil­le tär­ke­ää. Vaik­ka tuo­tam­me­kin laa­du­kas­ta ja no­pe­aa koo­dia, se ei rii­tä, sil­lä em­me tuo­ta pro­jek­te­ja omaan, vaan lop­pua­siak­kai­den käyt­töön.

Vas­taam­me käyt­tä­jän tar­pee­seen

Osal­lis­tam­me ai­dot käyt­tä­jät lä­pi pro­jek­tin elin­kaa­ren. En­sin suun­nit­te­lu­työs­sä teh­tä­vien va­lin­ta­pää­tös­ten poh­ja­na (tut­ki­mus ja käyt­tä­jä­haas­tat­te­lut), sit­ten tuo­tet­tu­jen kom­po­nent­tien tes­taa­ji­na (käyt­tä­jä­tes­tit) ja lo­puk­si jat­ku­va­na pal­ve­lun toi­mi­vuu­den pa­ran­ta­ja­na (ana­ly­tiik­ka, CRO).

Ta­voit­tee­na asia­kas­läh­töi­ses­sä käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lus­sa on in­tegroi­da laa­dul­lis­ta käyt­tä­jä­tut­ki­mus­ta, mää­räl­lis­tä tut­ki­mus­ta ja ole­mas­sa ole­via re­surs­se­ja. Op­ti­maa­li­ses­sa ti­lan­tees­sa pro­jek­ti­suun­ni­tel­maan lii­te­tään kon­kreet­ti­sia vai­hei­ta, jot­ka liit­ty­vät suo­raan lop­pu­käyt­tä­jiin. Näi­hin vai­hei­siin kuu­luu esi­mer­kik­si 1:1 etä­haas­tat­te­lut, pro­to­tyyp­pien tes­taus re­aa­liai­kai­ses­ti tai A/B-tes­tien suo­rit­ta­mi­nen jul­kais­tus­sa pal­ve­lus­sa. Täl­lä ta­voin py­ri­tään var­mis­ta­maan ai­dos­ti asia­kas­läh­töi­nen lä­hes­ty­mis­ta­pa suun­nit­te­lu­työ­hön.

Suun­nit­te­lu­pro­ses­sim­me

Vai­heit­tai­nen pro­ses­si

Suun­nit­te­lu­työ Loi­kas­sa kul­kee oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen eh­doin, mut­ta kui­ten­kin omil­la alan stan­dar­dien mu­kai­sil­la sään­nöil­lä. Py­rim­me rat­kai­se­maan on­gel­man juu­ri­syyn pel­kän pin­ta­kor­jauk­sen si­jaan.

Saat meil­tä mo­ni­puo­lis­ta suun­nit­te­luo­saa­mis­ta. Vah­vuu­tem­me on tek­no­lo­gia- ja toi­mia­lao­saa­mi­nen. Osal­lis­tam­me suun­nit­te­luun oman tii­mim­me li­säk­si tar­vit­taes­sa tei­dän tii­min­ne se­kä ul­ko­puo­li­sia asian­tun­ti­joi­ta. To­teu­tam­me tar­pee­si 100 % toi­mi­tus­var­muu­del­la ja us­kal­lam­me myös eh­dot­taa roh­keas­ti vaih­toeh­toi­sia rat­kai­su­ja.

Kuin­ka voim­me aut­taa?

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon saak­ka.

Lue lisää
Da­ta­pal­ve­lut

Ko­ke­mus­ta ja nä­ke­mys­tä sii­tä, mil­lai­sis­ta da­ta­rat­kai­suis­ta eri­lai­set or­ga­ni­saa­tiot hyö­ty­vät ja mi­ten da­taa kan­nat­taa te­hok­kaas­ti hyö­dyn­tää.

Lue lisää