Impressive winter morning in Carpathian mountains with snow covered fir trees. Colorful outdoor scene. Artistic style post processed photo.

Loikka Design Sprint

Haas­teen ym­mär­tä­mi­sen kaut­ta tes­tat­tuun pro­to­tyyp­piin

Olet­ko jos­kus miet­ti­nyt, et­tä lii­ke­toi­min­ta­si osa, ke­hi­tys­han­ke, idea tai uusi tuo­te tar­vit­sisi taak­seen osaa­van tii­min, jot­ta pro­jek­ti saa­tai­siin al­kuun ja ry­säyk­sel­lä eteen­päin? Loik­ka De­sign Sprint te­kee juu­ri tä­män – mei­dän mal­lim­me käyn­nis­tää pro­jek­ti­si vauh­dil­la ja saa tu­lok­sia ai­kai­sek­si jo yh­den vii­kon ai­ka­na.

Kan­ta­va­na aja­tuk­se­na on teh­dä usein kuu­kausien ke­hi­tys­työ vii­kos­sa yh­des­sä tei­dän ja Loi­kan tii­min kans­sa. Lop­pu­tu­lok­se­na saa­daan käyt­tä­jä­tes­tat­tu pro­to­tyyp­pi, jo­ta läh­de­tään jat­ko­ke­hit­tä­mään Loik­ka De­sign Sprin­tin jäl­keen.

Ota yhteyttä
Kick Off Works­hop

Loik­ka De­sign Sprint al­kaa ai­na works­ho­pil­la, jos­sa muo­toil­laan tar­peet, joi­ta läh­de­tään työs­tä­mään.

Yh­des­sä te­ke­mi­sen rie­mu

No­peas­sa ke­hi­tys­py­räh­dyk­ses­sä saam­me pal­jon tu­lok­sia ai­kai­sek­si te­hok­kaan tii­mi­työs­ken­te­lyn tu­lok­se­na.

Lop­pu­tu­lok­se­na tes­tat­tu pro­to­tyyp­pi

Lop­pu­tu­lok­se­na MVP (Mi­ni­mun Viable Pro­duct) eli pro­to­tyyp­pi, jos­sa on käyt­tä­jäl­le tar­peel­li­set omi­nai­suu­det.

“Tärkeää sprintin onnistumisessa on yhteinen tavoitetila saada asioita aikaiseksi! Parasta on ryhmän flow sprintin aikana.” Erik, Lead Designer

Sprint­titii­mi muo­dos­te­taan Kick Off Works­ho­pis­sa he­rän­nei­den tar­pei­den poh­jal­ta

Loi­kan tii­mi koos­tuu Loik­ka De­sign Sprin­tis­sä on­gel­mas­ta riip­puen fa­si­li­toi­jas­ta, de­sig­ne­ris­ta, ke­hit­tä­jäs­tä ja lii­ke­toi­min­nan kon­sul­tis­ta.

Teil­tä Loik­ka De­sign Sprin­tiin tar­vi­taan:
Pää­tök­sen­te­ki­jä, mark­ki­noin­nin/myyn­nin edus­ta­ja, ta­lous­asioi­den ym­mär­tä­jä, de­sig­ner (tä­mä voi myös tul­la Loi­kal­ta) se­kä mah­dol­li­set li­sä­hen­ki­löt on­gel­man laa­juu­des­ta riip­puen. Kan­nus­tam­me ot­ta­maan mu­kaan sprin­tiin mon­ta eri nä­kö­kul­maa or­ga­ni­saa­tios­tan­ne!

"Mie­les­tä­ni on­nis­tu­nut pro­jek­ti poh­jau­tuu käy­tän­nön­lä­hei­seen suun­nit­te­luun, muo­toi­lua­jat­te­luun se­kä näi­den kah­den yh­dis­tä­mi­seen oh­jel­mis­to­suun­nit­te­lun pro­ses­sei­hin. Us­kon yh­teis­työn voi­maan ja Loik­ka De­sign Sprin­tin me­to­dei­hin, joi­den avul­la löy­däm­me yh­des­sä en­nal­ta ar­vaa­mat­to­mia oi­val­luk­sia se­kä rat­kai­su­ja. Nä­mä va­li­doim­me käyt­tä­jä­tes­tauk­sel­la, mi­kä var­mis­taa ai­dos­ti ar­vok­kaan lop­pu­tu­lok­sen. Fa­si­li­toi­ja­na näen it­se­ni ryh­män mah­dol­lis­ta­ja­na, jo­ka an­taa työ­ka­lut ryh­mä­työn on­nis­tu­mi­seen."

  • Erik Söderlund
  • Lead Designer, Design Sprint Facilitator

Ota yh­teyt­tä

Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.

Tutus­tu mui­hin pal­ve­lui­him­me

Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää
Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon se­kä sen jäl­kei­seen ke­hi­tyk­seen ja yl­lä­pi­toon.

Lue lisää