KäyttöliittymäsuunnitteluBlogi

Erotu kilpailijoista hyvällä käyttöliittymäsuunnittelulla

Käyttöliittymäsuunnittelulla (UI Design, user interface design) kuvataan sitä, kuinka esimerkiksi nettisivu, ohjelmisto tai applikaatio toimii ja miltä se näyttää.

Figma app prototype

Käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lun mer­ki­tys on val­ta­va, kun ha­lu­taan tar­jo­ta erin­omais­ta käyt­tö­ko­ke­mus­ta. Hy­vä käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu mah­dol­lis­taa myös kus­tan­nus­te­hok­kaan ke­hit­tä­mi­sen, sil­lä hy­vin suun­ni­tel­tu on jo puo­lik­si teh­ty!

Ny­ky­päi­vä­nä ih­mi­siä pom­mi­te­taan lo­put­to­mal­la va­li­koi­mal­la tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, jo­ten on tär­keäm­pää kuin kos­kaan erot­tua kil­pai­li­jois­ta. Hy­vin suun­ni­tel­tu käyt­tö­liit­ty­mä voi aut­taa tuo­tet­ta­si tai pal­ve­lua­si te­ke­mään juu­ri sen, eli te­ke­mäl­lä sii­tä help­poa ja miel­lyt­tä­vää käyt­tää. Hy­vä käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu voi li­sä­tä käyt­tä­jien tyy­ty­väi­syyt­tä ja us­kol­li­suut­ta, mi­kä li­sää myös asiak­kai­den py­sy­vyyt­tä.

Käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lus­sa ei kui­ten­kaan ole ky­se vain sii­tä, et­tä saam­me jo­tain näyt­tä­mään kau­niil­ta. Ky­se on myös käy­tet­tä­vyy­des­tä ja toi­mi­vuu­des­ta. Kun käyt­tö­liit­ty­mä on hy­vä, si­tä ei edes huo­maa käy­tös­sä. Huo­nos­ti suun­ni­tel­tu käyt­tö­liit­ty­mä voi taas ai­heut­taa tur­hau­tu­mis­ta ja häm­men­nys­tä käyt­tä­jil­le, jol­loin he voi­vat hy­lä­tä tuot­tee­si tai pal­ve­lusi ja siir­tyä kil­pai­li­jan puo­leen. Täs­tä syys­tä on tär­ke­ää käyt­tää ai­kaa ja vai­vaa suun­nit­te­luun.

Me Loi­kal­la olem­me teh­neet yh­des­sä asiak­kai­dem­me kans­sa mo­nia on­nis­tu­nei­ta käyt­tö­liit­ty­mä­suun­ni­tel­mia se­kä ke­hit­tä­neet ole­mas­sao­le­vis­ta käyt­tö­liit­ty­mis­tä en­tis­tä toi­mi­vam­pia. Teem­me tii­vis­tä yh­teis­työ­tä asiak­kai­dem­me kans­sa ym­mär­tääk­sem­me hei­dän ai­nut­laa­tui­sia tar­pei­taan ja ta­voit­tei­taan. Käy­täm­me tätä tie­toa luo­dak­sem­me miel­lyt­tä­viä ja toi­mi­via mal­le­ja, jot­ka pei­laa­vat te­hok­kaas­ti asiak­kai­dem­me brän­diä ja vies­tiä.

Jos ha­luat pa­ran­taa tuot­tee­si tai pal­ve­lusi käyt­tö­ko­ke­mus­ta, au­tam­me mie­lel­läm­me!

Loikan suunnittelupalvelutOta yhteyttä