KäyttöliittymäsuunnitteluBlogi

Suunnitteluun liittyvä termistö haltuun

Suunnittelupuolella voit törmätä sinulle ennestään tuntemattomiin termeihin, mutta ei hätää! Tässä selitämme niitä sinulle yksinkertaistettuna.

De­sign Re­view

De­sign re­view:ssa ar­vioi­daan pal­ve­lua tai toi­min­nal­li­suut­ta pei­la­ten asian­tun­te­muk­sen li­säk­si alal­la käy­tös­sä ole­viin hy­vän suun­nit­te­lun oh­jei­siin, ns. käy­tet­tä­vyy­den la­kei­hin. De­sign re­view:ssa kom­men­toi­daan ja do­ku­men­toi­daan esiin­tu­le­vat huo­miot sel­ke­ään koko­nai­suu­teen, jos­ta si­nun on help­po jat­kaa eteen­päin.

De­sign Sprint

De­sign sprint on tii­vis, yleen­sä 4-5 päi­vän pro­ses­si, jo­ka aut­taa tii­me­jä ke­hit­tä­mään pa­rem­pia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta no­peas­ti ja te­hok­kaas­ti hyö­dyn­täen de­sign thin­king -ajat­te­lua. De­sign sprin­tis­sä py­ri­tään no­pean pro­to­tyy­pin ja käy­tet­tä­vyys­tes­tauk­sen avul­la taklaa­maan tu­le­via kom­pas­tus­ki­viä ja var­mis­taa, et­tä lop­pu­tuo­te vas­taa käyt­tä­jien tar­pei­ta. Pro­ses­si si­säl­tää vii­si vai­het­ta:

 1. Ym­mär­rä: mää­ri­tel­lään on­gel­ma ja ta­voit­teet
 2. Luon­nos­te­le ja pää­tä: ke­hi­te­tään eri­lai­sia rat­kai­su­ja on­gel­maan, va­li­taan par­haat rat­kai­sut jou­kos­ta
 3. Pro­to­tyy­pi­tä: luo­daan pro­to­tyyp­pi va­li­tuis­ta rat­kai­suis­ta
 4. Tes­taa: tes­tataan pro­to­tyyp­pi käyt­tä­jil­lä
 5. Tar­kis­ta: var­mis­te­taan, et­tä lop­pu­tuo­te vas­taa käyt­tä­jien tar­pei­ta

Haet­ko ke­vein­tä mah­dol­lis­ta tuo­tet­ta, jol­la pää­sisit al­kuun (MVP/POC)? Tie­dät­kö jo, mi­tä ha­luai­sit tuot­taa, mut­ta to­teu­tus­ta­pa kai­pai­si spar­raus­ta? Meil­lä Loi­kal­la on rau­tai­sia osaa­jia niin de­sig­nin, bis­nek­sen kuin tek­no­lo­gian­kin pa­ris­ta.

Tutustu Loikka Design Sprintiin

IxD (In­te­rac­tion De­sign)

In­te­rak­tio­suun­nit­te­lul­la (IxD) tar­koi­te­taan pro­ses­sia, jos­sa luo­daan in­te­rak­tii­vi­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta kes­kit­ty­mäl­lä tuot­teen käyt­tä­jien kans­sa ta­pah­tu­vaan vuo­ro­vai­ku­tuk­seen. Käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­nit­te­lu (UX) on tär­keä osa IxD:tä, sil­lä se aut­taa suun­nit­te­li­jaa ym­mär­tä­mään käyt­tä­jän tar­peet ja toi­veet.

Käy­tet­tä­vyys, käyt­tö­ko­ke­mus = UX (User Ex­pe­rience)

Käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sel­la (UX) tar­koi­te­taan ylei­siä tun­tei­ta ja asen­tei­ta, joi­ta hen­ki­löl­lä on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tuot­teen, pal­ve­lun tai jär­jes­tel­män kans­sa. Se si­säl­tää kai­ken vuo­ro­vai­ku­tuk­sen, jo­ka käyt­tä­jäl­lä on tuot­teen kans­sa, ku­ten suun­nit­te­lu, toi­min­nal­li­suus ja suo­ri­tus­kyky se­kä näi­den ai­heut­ta­mat tun­ne­reak­tio.

Käyt­tö­ko­ke­muk­sen suun­nit­te­lun ta­voit­tee­na on luo­da tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta, jot­ka ovat help­po­käyt­töi­siä, mu­ka­via käyt­tää ja täyt­tä­vät käyt­tä­jän tar­peet. Tä­mä edel­lyt­tää sel­lais­ten te­ki­jöi­den, ku­ten käy­tet­tä­vyy­den, saa­vu­tet­ta­vuu­den ja emo­tio­naa­li­sen ve­to­voi­man huo­mioon ot­ta­mis­ta suun­nit­te­lu­pro­ses­sis­sa.

Hy­vä käyt­tä­jä­ko­ke­mus voi li­sä­tä asia­kas­tyy­ty­väi­syyt­tä ja -us­kol­li­suut­ta se­kä pa­ran­taa lii­ke­toi­min­nan tu­lok­sia. Huo­no käyt­tö­ko­ke­mus voi puo­les­taan ​​­joh­taa asiak­kai­den tur­hau­tu­mi­seen ja käy­tön vä­he­ne­mi­seen.

Käyt­tö­ko­ke­mus­suun­nit­te­lu on mo­nia­lai­nen ala, jo­ka si­säl­tää eri­lai­sia ​​­käy­tän­tö­jä, ku­ten käyt­tä­jä­tut­ki­mus­ta, käy­tet­tä­vyys­tes­taus­ta ja vuo­ro­vai­ku­tus­suun­nit­te­lua, joi­den avul­la luo­daan käyt­tä­jil­le po­si­tii­vi­sia ko­ke­muk­sia tuot­ta­via tuot­tei­ta ja pal­ve­lui­ta.

Käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­nit­te­lu = UCD (User-Cent­ric De­sign)

UCD on ly­hen­ne sa­nois­ta User-Cent­ric De­sign eli suo­mek­si käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­nit­te­lu. Sil­lä tar­koi­te­taan suun­nit­te­lu­pro­ses­sia, jos­sa kes­ki­ty­tään käyt­tä­jän toi­vei­siin se­kä tar­pei­siin ja käyt­tä­jä­nä­kö­kul­ma pi­de­tään mu­ka­na koko suun­nit­te­lu­pro­ses­sin ajan. Täl­lä py­ri­tään ta­kaa­maan tuot­teen help­po­käyt­töi­syys, saa­vu­tet­ta­vuus ja hyö­ty käyt­tä­jäl­le. Käyt­tä­jä­läh­töi­nen suun­nit­te­lu on tär­keä osa käyt­tä­jä­ko­ke­mus­ta ja si­tä tu­li­si so­vel­taa niin tuot­tei­den kuin pal­ve­lui­den­kin ke­hi­tyk­ses­sä.

Käyt­tö­ko­ke­mus­tut­ki­mus (UX Re­search)

Ma­ta­lan kyn­nyk­sen koh­taa­mi­sia käyt­tä­jä­haas­tat­te­lui­den, ky­se­lyi­den ja käyt­tö­ta­paus­ten lä­pi­käyn­tien muo­dos­sa. Käy­tän­nös­sä tä­mä mah­dol­lis­taa käyt­tä­jä­läh­töi­sen suun­nit­te­lun tuo­mal­la lop­pu­käyt­tä­jän ai­dos­ti mu­kaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin. 

Meil­lä Loi­kal­la käyt­tö­ko­ke­mus­tut­ki­muk­seen kuu­luu:

 • En­sisi­jai­nen tut­ki­mus (tut­ki­mus tuo­te­taan it­se)
 • Käyt­tö­ko­ke­mus­ky­se­lyt (kvan­ti­ta­tii­vi­nen da­ta)
 • Käyt­tä­jä­haas­tat­te­lut li­ve­nä/etä­nä (kva­li­ta­tii­vi­nen da­ta)
 • Käyt­tä­jä­tes­taus li­ve­nä/etä­nä tai nau­hoi­tus­ten pe­rus­teel­la
 • Da­ta-ana­ly­tiik­ka
 • A/B-tes­taus
 • Tois­si­jai­nen tut­ki­mus (poh­jau­tuu mui­den tuo­tok­siin)
 • Ar­vio vas­taa­vis­ta toi­min­nois­ta muis­sa pal­ve­luis­sa
 • Kil­pai­li­ja-ana­lyy­si, bench­mar­king

Käyt­tö­liit­ty­mä = UI (User In­ter­face)

UI on ly­hen­ne sa­nois­ta User In­ter­face eli suo­mek­si käyt­tö­liit­ty­mä. Käyt­tö­liit­ty­mä (UI) on ta­pa, jol­la hen­ki­lö on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa tie­to­ko­neen, verk­ko­si­vus­ton, appli­kaa­tion tai lait­teen kans­sa. Se si­säl­tää vi­su­aa­li­set ele­men­tit (esim. pai­nik­keet, ku­vak­keet ja va­li­kot) ja vuo­ro­vai­ku­tus­pis­teet (esim. kos­ke­tus­näy­töt, näp­päi­mis­töt ja hii­ret), joi­den avul­la käyt­tä­jä voi syöt­tää­tai vas­taa­not­taa tie­to­ja jär­jes­tel­mäs­tä.


Hy­vä käyt­tö­liit­ty­mä on sel­lai­nen, et­tä käyt­tä­jien on help­po saa­vut­taa jär­jes­tel­män avul­la ta­voit­teen­sa, oli ky­sees­sä sit­ten tie­don et­si­mi­nen, teh­tä­vän suo­rit­ta­mi­nen tai os­ton te­ke­mi­nen. Tätä var­ten käyt­tö­liit­ty­män on ol­ta­va in­tui­tii­vi­nen, help­po­käyt­töi­nen ja vi­su­aa­li­ses­ti hou­kut­te­le­va.

Esi­merk­ke­jä käyt­tö­liit­ty­mis­tä ovat äly­pu­he­li­men aloi­tus­näyt­tö, au­ton ko­je­lau­ta ja verk­ko­si­vus­ton kir­jau­tu­mis­nä­ky­mä. Kai­kis­sa näis­sä ta­pauk­sis­sa käyt­tö­liit­ty­mä on ta­pa, jol­la käyt­tä­jä on vuo­ro­vai­ku­tuk­ses­sa jär­jes­tel­män kans­sa ja käyt­tää sen omi­nai­suuk­sia ja toi­min­to­ja.

Käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu (UI de­sign)

Hy­vä käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu mah­dol­lis­taa kus­tan­nus­te­hok­kaan ke­hit­tä­mi­sen ja en­nen kaik­kea vai­vat­to­man käyt­tö­ko­ke­muk­sen. Käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lu voi koos­tua ole­mas­sa ole­van käyt­tö­liit­ty­män pa­ran­nuk­sis­ta tai koko­naan uusien toi­min­nal­li­suuk­sien suun­nit­te­lus­ta. Eri­lai­set suunn­nit­te­lu­ke­hyk­set (de­sign sys­te­mit) ja hy­vän suun­nit­te­lu­käy­tän­nön mu­kai­set ta­vat toi­mia ovat mu­ka­na Loi­kan UI-suun­nit­te­lus­sa. 

Käyt­tö­ta­paus­kon­sul­taa­tio (Be­ha­vior Dri­ven De­ve­lop­ment)

Kon­sul­taa­tio, mi­ten BDD-mal­lin avul­la teh­dään oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­tä, mil­loin si­tä kan­nat­taa so­vel­taa ja mi­tä au­to­maa­tion ra­ken­ta­mi­ses­sa tu­li­si ot­taa huo­mioon.

Meil­lä Loi­kal­la tä­hän kuu­luu:

 • Käyt­tö­ta­pauk­sis­ta kes­kus­te­lu
 • Mää­rä­muo­toi­nen kir­jaa­mi­nen
 • Kom­mu­ni­kaa­tio eteen­päin

Täl­lä mal­lil­la viem­me käyt­tä­jän tar­peet tuo­tan­toon ja tes­tauk­seen. Käyt­tö­ta­paus voi­daan näy­tel­lä lä­pi niin, et­tä toi­nen os­a­puo­li on esi­mer­kik­si pank­ki­au­to­maat­ti ja toi­nen os­a­puo­li au­to­maa­tis­ta ra­haa nos­ta­va käyt­tä­jä. Näi­den kes­kus­te­lui­den poh­jal­ta luo­daan käyt­tö­ta­paus­teks­tit. Kes­kus­te­luis­sa nousee usein esiin asioi­ta, joi­ta ei oli­si tul­lut muu­ten huo­man­neek­si.

Pro­to­tyy­pi­tys

Aja­tuk­ses­ta klik­kail­ta­vaan käyt­tö­liit­ty­mään il­man ri­viä­kään koo­dia. Pro­to­tyy­pi­tys on pro­ses­si, jos­sa luo­daan alus­ta­va mal­li tuot­tees­ta tai pal­ve­lus­ta, jo­ka voi­daan tes­tata ja ar­vioi­da en­nen var­si­nai­sen tuot­teen tai pal­ve­lun ke­hit­tä­mis­tä. Täl­löin voi­daan vas­tata tuo­tan­to­vai­hees­sa usein esiin nouse­viin ky­sy­myk­siin, vält­tä­mään kal­lii­ta vir­hei­tä ja pa­ran­ta­maan lo­pul­li­sen tuot­teen tai pal­ve­lun laa­tua. Pro­to­tyyp­pi voi kon­kreet­ti­ses­ti ol­la yk­sin­ker­tai­nen mal­li, jo­ka on teh­ty pa­pe­ril­le tai tie­to­ko­neoh­jel­mal­la, 3D-tu­los­tuk­sel­la tai mui­ta tek­no­lo­gioi­ta hyö­dyn­tä­mäl­lä.

Suun­nit­te­lua­jat­te­lu (De­sign Thin­king)

Suun­nit­te­lua­jat­te­lu on on­gel­man­rat­kai­su­ta­pa, jo­ka tar­koit­taa ym­mär­rys­tä käyt­tä­jiä koh­taan, luo­via ideoi­ta ja pro­to­tyyp­pien luo­mis­ta in­no­va­tii­vis­ten rat­kai­su­jen luo­mi­sek­si. Se on pro­ses­si, jo­ka aut­taa suun­nit­te­li­joi­ta ja ei-suun­nit­te­li­joi­ta löy­tä­mään te­hok­kai­ta rat­kai­su­ja se­kä lä­hes­ty­mään mo­ni­mut­kai­sia ​​on­gel­mia luo­vas­ti ja jär­jes­tel­mäl­li­ses­ti.

Verk­ko­pal­ve­lun saa­vu­tet­ta­vuus (Acces­si­bi­li­ty)

Saa­vu­tet­ta­va pal­ve­lu mah­dol­lis­taa su­ju­van käyt­tö­ko­ke­muk­sen meil­le kai­kil­le, mut­ta en­nen kaik­kea hen­ki­löil­le, jot­ka käyt­tä­vät esim. näy­tön­lu­ki­jaa, näp­päi­mis­töä na­vi­goi­mi­seen tai ovat näöl­li­ses­ti ra­joit­tu­nei­ta. Me Loi­kal­la täy­täm­me saa­vu­tet­ta­vuus­di­rek­tii­vin vaa­ti­muk­set, otam­me huo­mioon tar­peen mu­kaan WCAG 2.1 ta­son AA, kor­keam­man AAA-ta­son tai rää­tä­löim­me käyt­tö­ta­pauk­sen mu­kaan eri­tyis­ta­pauk­siin so­pi­van koko­nai­suu­den. Meil­tä saat myös saa­vu­tet­ta­vuusar­vioin­nin, jo­ka si­säl­tää do­ku­men­toi­dun ar­vion pal­ve­lusi saa­vu­tet­ta­vuu­des­ta.

Tar­joam­me Loi­kal­la mo­ni­puo­li­ses­ti UI/UX-pal­ve­lui­ta se­kä kon­sul­toin­tia suun­nit­te­luun liit­tyen. 

Tutustu suunnittelupalveluihin