Škoda Joustava

Toteutimme Helkama Auto Oy:lle verkkopalvelusivuston MVP (minimum viable product) -version. Projekti sisälsi palvelumuotoilua, käyttökokemussuunnittelua sekä asiakkaiden käyttäytymismallien määrittämistä.

Automotive Dealership Store

Al­ku­ti­lan­ne

Asia­kas tar­vit­si verk­ko­myyn­tia­lus­tan Ško­da-merk­kis­ten au­to­jen yk­si­tyis­lea­sin­gia var­ten.

MVP

Asiak­kaal­la ei ol­lut en­nal­ta ole­mas­sao­le­vaa jär­jes­tel­mää, jo­ten läh­dim­me tuot­ta­maan verk­ko­si­vua tyh­jäl­tä poh­jal­ta. Tuo­tim­me MVP-rat­kai­sun ra­joi­te­tul­la toi­min­nal­li­suu­del­la käyt­tä­jä­da­tan ke­rää­mis­tä var­ten. Da­tan poh­jal­ta mää­ri­tet­tiin tar­kem­mat ku­vauk­set ja ta­voit­teet pro­jek­til­le. Pal­ve­lu­muo­toi­lua ja käyt­tö­ko­ke­mus­suun­nit­te­lua teh­tiin eri­tyi­ses­ti tut­ki­muk­seen ja da­taan no­jau­tuen. Mää­ri­tim­me käyt­täy­ty­mis­mal­le­ja eri­lai­sil­le asia­kas­pro­fii­leil­le si­vul­la vie­rail­lei­den ih­mis­ten da­tan pe­rus­teel­la ja ra­ken­sim­me eri­lai­sia os­to­pol­ku­ja eri­lai­sil­le pro­fii­leil­le.

Ško­da Jous­ta­va

Lop­pu­tu­lok­se­na ke­hi­tet­tiin jous­ta­va.sko­da.fi -verk­ko­si­vus­to. Laa­jan pal­ve­lu­muo­toi­lun an­sios­ta pys­tyim­me kon­sep­toi­maan ja tuot­ta­maan asiak­kaal­le li­sä­omi­nai­suuk­sia pal­ve­luun eri­lai­sis­ta li­sä­myyn­nin po­luis­ta jous­ta­vam­paan asia­kas­ko­ke­muk­seen.

Tutustu Skoda JoustavaanLue autoalan palveluistamme