Revontulet talvella

THE CODE FROM THE NORTH

Meiltä saat koko­nais­val­tai­sia ohjelmisto-, data- ja ana­ly­tiik­ka­pal­ve­lui­ta, käy­tet­tä­vyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­lua sekä apua yrityksesi di­gi­stra­te­gian laatimiseen!

Muo­toi­lem­me di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja yh­dis­tä­mäl­lä ko­van lii­ke­toi­min­tao­saa­mi­sen so­vel­tu­vim­paan tek­no­lo­gi­aan. Ar­vois­sam­me ko­ros­tam­me poh­jois­mais­ta suo­ra­vii­vai­suut­ta. Tä­mä nä­kyy puh­das­lin­jai­se­na käyt­tä­jä­ko­ke­muk­se­na se­kä suo­ra­na pu­hee­na.

Pal­ve­lut

Oh­jel­mis­to­ke­hi­tys

Koko­nais­val­tai­sia ​​oh­jel­mis­to­pal­ve­lui­ta ai­na ideoin­nis­ta käyt­töön­ot­toon se­kä sen jäl­kei­seen ke­hi­tyk­seen ja yl­lä­pi­toon.

Lue lisää
Da­ta & Analytiikka

Toi­mi­vaa da­ta­stra­te­gi­aa, te­ho­kas­ta in­fra­struk­tuu­ria, älyk­käi­tä ra­port­te­ja ja laa­du­kas­ta da­taa tuo­tan­non tar­pei­siin.

Lue lisää
Suun­nit­te­lu

Am­mat­ti­tai­toi­nen de­sign-tii­mim­me aut­taa mis­sä ta­han­sa käytettävyys- ja käyt­tö­liit­ty­mä­suun­nit­te­luun liit­ty­väs­sä.

Lue lisää
Lii­ke­toi­min­ta

Au­tam­me si­nua di­gi­ta­li­saa­tios­sa lait­ta­maan pro­ses­sit kun­toon ja laa­ti­maan tu­le­vai­suu­den stra­te­gi­aa.

Lue lisää
Kon­sul­toin­ti

Voim­me toi­mia kump­pa­ni­na­si koko pro­jek­tin alus­ta lop­puun tai li­sä­kä­si­nä pro­jek­tin jossa­kin vai­hees­sa.

Lue lisää
Tarjoamme palveluja projektiluontoisena tai konsultointina, riippuen tarpeestanne.
Yk­sin­ker­tai­suus

Yk­sin­ker­tais­tam­me mo­ni­mut­kai­sia asioi­ta luo­mal­la laa­duk­kai­ta ja in­tui­tii­vi­sia oh­jel­mis­to­rat­kai­su­ja.

Sel­keys

Pa­nos­tam­me sel­key­teen jo­kai­ses­sa vai­hees­sa, jot­ta voit rau­has­sa kes­kit­tyä ydin­toi­min­taa­si.

Kas­vu

Ai­to kas­vu syn­tyy in­no­va­tii­vi­sis­ta rat­kai­suis­ta ja jat­ku­vas­ta op­pi­mi­ses­ta. Tuem­me yri­tyk­se­si me­nes­tys­tä.

Tutus­tu SaaS-tuot­tee­seem­me Aa­vuun

Aloi­ta, pyö­ri­tä & kas­va­ta pal­ve­lu­lii­ke­toi­min­taa yh­del­lä alus­tal­la!

Aa­vu on koko­nais­val­tai­nen oh­jel­mis­to, jo­ka mah­dol­lis­taa tois­tu­vais­ve­loit­tei­sen lii­ke­toi­min­nan help­pou­den, pi­täen asiak­kaat us­kol­li­si­na ja lii­ke­toi­min­nan kan­nat­ta­va­na.

Alus­tam­me so­vel­tuu mil­le ta­han­sa toi­mia­lal­le ja on rää­tä­löi­tä­vis­sä vas­taa­maan juu­ri si­nun lii­ke­toi­min­ta­si tar­pei­ta.

Me Loi­kal­la au­tam­me si­nua

1

Luo­maan täy­sin uut­ta bis­nes­tä syn­nyt­tä­mäl­lä uusia di­gi­taa­li­sia tuot­tei­ta ja pal­ve­lu­ja.

2

Ke­hit­tä­mään di­gi­taa­li­set pro­ses­sit huip­pu­kun­toon.

3

Laa­ti­maan stra­te­gi­aa, tes­taa­maan ja ana­ly­soi­maan da­ta­ve­toi­ses­ti.

Varaa aika digikartoitukseen