LoikkaTurku

Full Stack -kehittäjä

Etsimme tiimiimme 3+ vuoden työkokemuksella varustettua Full Stack Developeria. Toivomme, että olet halukas sparrailemaan työkavereiden kanssa ja löytämään yhdessä oikeat ratkaisut ongelmiin.

Turku in the winter

Olem­me di­gi­taa­li­siin pal­ve­lu­rat­kai­sui­hin eri­kois­tu­nut tur­ku­lai­nen tek­no­lo­giayh­tiö ja eri­kois­tu­neet toi­mi­maan stra­te­gi­se­na tek­no­lo­gia­kump­pa­ni­na. Kon­sul­toin­nin li­säk­si olem­me  ke­hit­tä­neet oman SaaS-tuot­teen Aa­vun, jo­ten voi­si sa­noa, et­tä työs­säm­me yh­dis­tyy ki­vas­ti kon­sult­tiy­ri­tyk­sen ja tuo­te­ta­lon par­haat puo­let.

Työyh­tei­sö­nä olem­me sweet spo­tis­sa, sil­lä em­me ole enää start up, jos­sa käy­tän­teet lois­ta­vat pois­sao­lol­laan ja töi­den te­ke­mi­nen on se­ka­vaa. Toi­saal­ta em­me ole myös­kään vie­lä val­ta­va työyh­tei­sö, jos­sa yk­si­lön ää­ni ei pää­se kuu­lu­viin. Tii­mim­me ma­jai­lee suu­rim­mak­si osak­si Tu­run Ku­pit­taal­la mo­der­neis­sa ti­lois­sa, mut­ta us­kom­me luon­nol­li­ses­ti jous­ta­vaan etä­työ­hön niin ajan kuin pai­kan suh­teen. Suun­ni­tel­mis­sam­me on ava­ta pie­ni si­vu­toi­mi­pis­te Ou­luun!

Työn­ku­va & mi­tä tar­joam­me 

Toi­vom­me, et­tä olet ha­lu­kas spar­rai­le­maan työ­ka­ve­rei­den kans­sa ja löy­tä­mään yh­des­sä oi­keat rat­kai­sut on­gel­miin. Roo­lis­sa on myös mah­dol­lis­ta kas­vaa asia­kas­vas­tuul­li­seen tii­min­ve­tä­jän roo­liin ja ko­ke­mus­taus­ta riip­puen tä­mä on myös mah­dol­lis­ta jo työ­suh­teen alus­sa­kin.

Tar­joam­me Loi­kal­la rei­lun pal­kan, jous­ta­vat työ­ajat se­kä etä­työ­mah­dol­li­suu­det, lii­kun­ta- ja kult­tuu­rie­dun, kat­ta­vat yk­si­tyi­set työ­ter­veys­pal­ve­lut psy­ko­lo­gi­pal­ve­luil­la, va­paa-ajan ta­pa­tur­ma­va­kuu­tuk­sen se­kä liu­dan loik­ka­lai­sil­le kuu­lu­via set­te­jä, jois­ta ker­rom­me mie­lel­läm­me li­sää. Loik­ka­lai­set ovat ku­van­neet työyh­tei­söäm­me sa­noil­la jous­ta­va, ren­to ja rei­lu – ja tätä me ha­luam­me­kin ol­la!

Meil­lä Loi­kal­la us­kom­me jat­ku­vaan ke­hit­ty­mi­seen ja täs­sä si­nul­la on­kin tii­mim­me täy­si tu­ki. CTO:mme Hen­rik toi­mii mie­lel­lään men­to­ri­na ja spar­rai­lu­kump­pa­ni, kun haet oi­ke­aa rat­kai­sua on­gel­maan. 

Mi­tä odo­tam­me si­nul­ta?

Toi­vom­me, et­tä si­nul­la on so­vel­tu­va tie­to­tek­nii­kan alan kor­kea­kou­lu­tut­kin­to, mut­ta kaik­kein tär­kein­tä on kui­ten­kin tek­ni­nen osaa­mi­se­si ja tai­to­si oh­jel­mis­to­ke­hi­tyk­sen sa­ral­la. 

Tii­mim­me odot­taa si­nul­ta

  • 3+ vuot­ta työ­ko­ke­mus­ta alal­ta
  • Osaa­mis­ta No­de.js -bac­ken­dil­lä ke­hi­tyk­ses­tä ja tie­to­kan­nois­ta
  • Osaa­mis­ta React- ja web-ke­hi­tyk­ses­tä (HTML, CSS, JS)
  • Osaa­mis­ta ylei­sis­tä oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­käy­tän­nöis­tä ja työ­ka­luis­ta
  • Ko­ke­mus­ta da­tan kä­sit­te­lys­tä
  • Ko­ke­mus­ta API-suun­nit­te­lus­ta ja -in­te­graa­tiois­ta
  • Su­ju­vaa suo­men tai englan­nin kie­len tai­toa

Kat­som­me eduk­si, jos si­nul­la on

  • Next.js-osaa­mis­ta
  • Ty­peSc­ript-osaa­mis­ta
  • User In­ter­face (UI) / User Ex­pe­rience (UX) De­sign -ko­ke­mus­ta

Us­kom­me ha­ke­mi­sen help­pou­teen

Täs­tä syys­tä meil­le voi ha­kea myös il­man CV:tä ja erit­täin pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä! Hae al­la ole­val­la ha­ku­lo­mak­keel­la, säh­kö­pos­til­la linda.anttila@loikka.io tai vies­til­lä Lin­ke­dI­nis­sä.

Muita avoimia tehtäviä

Täy­tä tie­to­si ja hae

0-1 vuotta
Enemmän kuin kaksi vuotta
Enemmän kuin neljä vuotta
Enemmän kuin kuusi vuotta
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Kyllä
Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.