Loikka

Avoin hakemus

Kasvuyrityksenä meillä on koko ajan rekrytointi käynnissä ja välillä käy niin, että tekijä löytää meidät ennen kuin olemme edes ehtineet julkaista tarvitsevamme henkilöä tiettyyn rooliin. Hae siis rohkeasti!

Ha­luat­ko hy­pä­tä kes­kel­le kas­vavan oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­yh­tiön vauh­di­kas­ta ar­kea? Ha­luat­ko pääs­tä nä­ke­mään mie­len­kiin­toi­sen tek­no­lo­gian ym­pä­ril­le ra­ken­tu­vaa lii­ke­toi­min­taa ja pääs­tä vai­kut­ta­maan suun­taan, jon­ka Loik­ka tu­le­vai­suu­des­sa ot­taa?

Meil­lä Loi­kal­la on ko­va kas­vu­vauh­ti ja tar­vet­ta myös sel­lai­siin roo­lei­hin, joi­hin em­me ole vie­lä eh­ti­neet ava­ta rek­ryä. Eri­tyi­ses­ti de­sign-, da­ta- ja dev-tii­mim­me tu­le­vat kas­va­maan no­peas­ti!

Ar­vos­tam­me kor­kea­kou­lu­tut­kin­non tuo­maa asian­tun­ti­juut­ta se­kä tek­no­lo­gia-alan työ­ko­ke­mus­ta eri­tyi­sen kor­keal­le. Toi­saal­ta meil­le on löy­tä­nyt lois­ta­via työ­ka­ve­rei­ta myös muil­ta ura­po­luil­ta. 

Us­kom­me ha­ke­mi­sen help­pou­teen

Täs­tä syys­tä meil­le voi ha­kea myös il­man CV:tä ja erit­täin pie­nel­lä kyn­nyk­sel­lä! Hae al­la ole­val­la rek­ry­for­mil­la, säh­kö­pos­til­la linda.anttila@loikka.io tai vies­til­lä Lin­ke­dI­nis­sä.

Muita avoimia tehtäviä

Täy­tä tie­to­si ja hae

0-1 vuotta
Enemmän kuin kaksi vuotta
Enemmän kuin neljä vuotta
Enemmän kuin kuusi vuotta
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Sallittu tiedostotyyppi: PDF. Max. tiedoston koko: 3 MB.
Kyllä
Tämä sivusto on suojattu reCAPTCHA:lla, ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja käyttöehtoja.