KäyttöliittymäsuunnitteluLoikka Pro Tip

Osallistava design on kaikkien etu

Osal­lis­ta­va de­sign on lä­hes­ty­mis­ta­pa käyt­tä­jä­läh­töi­seen suun­nit­te­luun. Osal­lis­ta­mal­la eri si­dos­ryh­miä ku­ten työn­te­ki­jöi­tä, kump­pa­nei­ta, asiak­kai­ta ja lop­pu­käyt­tä­jiä ak­tii­vi­ses­ti mu­kaan suun­nit­te­lu­pro­ses­siin työs­ken­te­lyil­ma­pii­riä saa­daan ke­hi­tet­tyä luo­vem­paan suun­taan.

Usein mit­ta­roi­daan si­tä, on­ko tuo­te toi­mi­tet­tu mää­rä­ajas­sa, ei­kä si­tä, mi­ten hy­vin se vas­taa käyt­tä­jien tar­pei­ta. Tar­ve hy­väl­le suun­nit­te­lul­le kas­vaa jat­ku­vas­ti ja suun­nit­te­li­jat ovat kii­rei­sem­piä kuin kos­kaan. Fik­sut yri­tyk­set an­ta­vat suun­nit­te­li­joi­den kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa ja työs­ken­nel­lä te­hok­kaam­min ot­ta­mal­la suun­nit­te­luun mu­kaan eri si­dos­ryh­miä. Hyö­dyn­tä­mäl­lä eri si­dos­ryh­mien nä­kö­kul­mia tuo­te saa­daan vas­taa­maan pa­rem­min käyt­tä­jien tar­pei­ta.

Osal­lis­ta­vaa de­sig­nia teh­dään mm. works­ho­peis­sa, joi­den avul­la:

  • pys­ty­tään kä­sit­te­le­mään mo­ni­puo­li­ses­ti eri si­dos­ryh­mien nä­kö­kul­mia
  • saa­daan kar­sit­tua ideat, jot­ka ei­vät kes­tä, ja hiot­tua nii­tä, jois­sa on po­ten­ti­aa­lia
  • pääs­tään yh­tei­sym­mär­ryk­seen pro­jek­tin suun­nas­ta ja käyt­tä­jien to­del­li­sis­ta tar­peis­ta

Pal­ve­lu­ja tuot­ta­va­na ta­ho­na on tär­ke­ää pi­tää mie­les­sä, et­tä em­me suun­nit­te­le asioi­ta it­sel­lem­me – vaan käyt­tä­jil­le. Täs­tä syys­tä meil­lä Loi­kal­la suun­nit­te­lu­pro­ses­seis­sa ovat mu­ka­na niin suun­nit­te­li­jat, ke­hit­tä­jät kuin lop­pu­käyt­tä­jät­kin. Pro­jek­tien eri vai­heis­sa osal­lis­tam­me ta­sai­ses­ti se­kä tii­miäm­me, et­tä asiak­kai­ta, jot­ta kaik­ki ovat sa­mal­la si­vul­la yh­tei­ses­tä suun­nas­ta. Näin var­mis­tam­me pro­jek­tien te­hok­kaan ete­ne­mi­sen se­kä par­haan mah­dol­li­sen lop­pu­tu­lok­sen. 

Tutustu suunnittelupalveluihimme