KäyttöliittymäsuunnitteluBlogi

Kaikki lähtee designista

Me kaikki olemme kuulleet sanonnan “hyvin suunniteltu on puoliksi tehty”, mutta mitä tämä käytännössä sitten tarkoittaa?

Me Loi­kal­la olem­me pe­reh­ty­neet de­sig­nin mer­ki­tyk­seen eri­tyi­ses­ti oh­jel­mis­to­ke­hi­tys­pro­jek­teis­sa ja ha­luam­me­kin nyt ja­kaa par­hai­ta käy­tän­tei­tä tä­hän!

Usein huo­nos­ti teh­ty poh­ja­työ joh­taa pro­jek­tin myö­häi­sem­mis­sä vai­heis­sa kus­tan­nuk­siin, kun toi­min­nal­li­suuk­sia jou­du­taan suun­nit­te­le­maan uu­des­taan. Pa­him­mil­laan suun­nit­te­lu­työn ja de­sig­nin lai­min­lyön­ti joh­taa sii­hen, et­tä pro­jek­ti epä­on­nis­tuu täy­sin ja jo teh­ty työ va­luu huk­kaan. 

Huo­no de­sign voi näyt­tää esi­mer­kik­si täl­tä:

 • De­sign on kau­nis­ta ja näyt­tää hy­väl­tä, mut­ta se ei ole funk­tio­naa­lis­ta. 
 • De­sign on teh­ty sii­los­sa, jol­loin koko pro­jek­ti läh­tee vää­räl­le ra­dal­le. De­sig­nis­sa ei ole otet­tu huo­mioon mo­nia­lais­ta osaa­mis­ta ja tii­min nä­ke­mys­tä.

Pa­nos­tus pro­jek­tin al­kuun tu­li­si­kin näh­dä in­ves­toin­ti­na, jo­ka kan­taa he­del­mää jo pro­jek­tin ede­tes­sä, mut­ta myös sii­nä koh­taa, kun toi­min­nal­li­suus on to­si­toi­mis­sa lop­pu­käyt­tä­jien kä­sis­sä. Ly­hyel­lä täh­täi­mel­lä tä­mä in­ves­toin­ti to­den­nä­köi­ses­ti tuot­taa tu­los­ta jo sii­nä, et­tä pro­jek­ti py­syy pa­rem­min ai­ka­tau­lus­saan ja bud­je­tis­saan.

Mi­ten de­sign pi­täi­si sit­ten ot­taa pa­rem­min osak­si pro­jek­tia jo al­ku­vai­hees­sa?

Täs­sä Loi­kan vin­kit pro­jek­tin al­kuun ja de­sign -pro­ses­siin:

 • Va­li­doi ajois­sa!
  Käyt­tä­jä­tes­taus tu­li­si saa­da mu­kaan pro­jek­tiin mah­dol­li­sim­man ai­kai­ses­sa vai­hees­sa, jot­ta tuo­te­ke­hi­tys ei ole vie­lä lii­an pit­käl­lä. Pit­käl­le tuo­te­tun tuot­teen ja mah­dol­li­ses­ti jul­kais­tun tuot­teen käyt­tä­jä­tes­taus voi tar­koit­taa si­tä, et­tä jo teh­ty­jä asioi­ta jou­du­taan te­ke­mään uu­des­taan. Ai­kai­nen käyt­tä­jä­tes­taus sääs­tää siis re­surs­se­ja
 • Tie­dos­ta, et­tä kaik­ki läh­tee pro­ses­sis­ta!
  Pro­ses­sin tar­koi­tus on mah­dol­lis­taa en­na­koi­mat­to­mien oi­val­lus­ten syn­ty­mi­nen. Pää­mää­rä­nä on löy­tää pol­ku, jo­ta ei ol­tai­si il­man pro­ses­sin lä­pi­käyn­tiä löy­det­ty ja tätä kaut­ta on mah­dol­lis­ta saat­taa toi­min­nal­li­suus, tuo­te tai in­no­vaa­tio uu­del­le ta­sol­le
 • Ryh­mä­työ on avain!
  Osal­lis­ta­va de­sign on päi­vän sa­na ja jo pro­jek­tin al­kuun on hy­vä saa­da mah­dol­li­sim­man laa­jas­ti nä­kö­kul­mia kä­sil­lä ole­vaan koko­nai­suu­teen, jot­ta lop­pu­tu­los on pa­ras mah­dol­li­nen
Lue suunnittelupalveluista