Digitaalinen liiketoimintaLoikka Pro Tip

Ennakoi mahdollisuudet ja valitse oikein!

Nopeasti kehittyvällä alalla on tärkeää valita käytettävät teknologiat tarkasti harkiten.

Iso su­den­kuop­pa on uu­det ja hy­pe­te­tyt tek­no­lo­giat, joi­den kelk­kaan hy­pä­tään vä­lil­lä hep­poi­sin pe­rus­tein. On­gel­ma­na näis­sä uusis­sa tek­no­lo­giois­sa voi ol­la sel­keät ra­joit­teet ja asiat ku­ten vie­lä ke­hi­tyk­sen al­la ole­vat työ­ka­lut, puut­teel­li­set in­te­graa­tiot ja tek­no­lo­gian epä­var­ma tu­le­vai­suus. Uu­den tek­no­lo­gian kans­sa ei voi ol­la var­ma sii­tä, on­ko se vie­lä re­le­vant­ti 1-2 vuo­den pääs­tä. Näi­tä sa­mo­ja on­gel­mia ei ole kyp­sem­pien tek­no­lo­gioi­den kans­sa.

Kui­ten­kin on tär­ke­ää py­syä ke­hi­tyk­sen kel­kas­sa mu­ka­na ja seu­ra­ta näi­tä uusia tek­no­lo­gioi­ta ja nii­den so­vel­tu­vuut­ta omiin pro­jek­tei­hin. Yk­sit­täi­sen ke­hit­tä­jän koh­dal­la on myös tär­ke­ää pi­tää it­sen­sä kiin­ni alan ke­hi­tys­suun­nis­sa ja näh­dä osaa­mi­sen ke­hit­tä­mi­nen jat­ku­mo­na. Yri­tyk­se­nä puo­les­taan seu­raam­me tar­kas­ti alan uusien tuu­lien lii­keh­din­tää ja py­rim­me ko­kei­le­maan uusia tek­no­lo­gioi­ta niil­le so­pi­vis­sa pro­jek­teis­sa ja ot­ta­maan hyö­dyl­li­sim­mät käyt­töön, kun ne ovat pääs­seet alun on­gel­mis­taan.

Blogi: Yritysten kannattaa digitalisoitua