LoikkaBlogi

Workshop-työkalujen testaamista aamupalan yhteydessä

Tänä maanantaina päätimme lähteä Designerimme Erikin johdolla testaamaan työkaluja, joita on tarkoitus jatkossa käyttää Loikka Design Sprinteissä.

Kyniä ja papereita lojumassa toimiston sohvapöydällä.

Meil­lä Loi­kal­la nau­tis­kel­laan ai­na po­ru­kal­la aa­mu­pa­la jo­ka maa­nan­tai ja tä­mä noin 2 vuot­ta jat­ku­nut aa­mu­pa­la­pe­rin­ne on muo­tou­tu­nut jo kä­sit­teek­si työ­po­ru­kas­sam­me. Aa­mu­pa­laan kuu­luu tie­tyt kom­po­nen­tit ku­ten pää­ry­nä­vis­hy, “mi­täs po­ruk­ka on teh­nyt vii­kon­lop­pu­na”, in­fot­ta­vat asiat, kah­vin laa­tu ja ti­lan­ne (on­ko toi­nen pan­nul­li­nen jo tip­pu­nut?), ka­na­lii­gan kuu­lu­mi­set ja kar­ja­lan­pii­ra­kat. 

Nyt tä­nä maa­nan­tai­na pää­tim­me kui­ten­kin läh­teä De­sig­ne­rim­me Eri­kin joh­dol­la työ­ka­lu­ja, joi­ta on tar­koi­tus jat­kos­sa käyt­tää Loik­ka De­sign Sprin­teis­sä. De­sign Sprint on työ­ka­lu sii­hen, kun ha­lu­taan teh­dä kuu­kau­den suun­nit­te­lu­työ ja pro­to­tyyp­pi pie­nes­sä ai­kaik­ku­nas­sa ja saa­da on­gel­ma/es­te rai­vat­tua ke­hi­tys­työn edes­tä pois. Tä­mä De­sign Sprint pi­tää si­säl­lään eri­lai­sia työ­ka­lu­ja ja me­ne­tel­miä, joi­den kaut­ta on­gel­maa läh­de­tään rat­ko­maan ja näi­tä me­ne­tel­miä ha­lusim­me siis tes­tata Loi­kan tii­min kes­ken. 

Kaksi miestä kirjoittaa seinällä oleville muistilapuille.

Maa­nan­tain aa­mu­pa­lan jäl­keen siis aloim­me kah­vi­ku­pit kä­des­sä suun­nit­te­le­maan dash­boar­dia Loi­kan aa­mu­pa­lal­le. Mi­tä tä­mä dash­board pi­täi­si si­säl­lään, mi­tä omi­nai­suuk­sia sii­nä pi­täi­si ol­la ja mi­ten nii­den pi­täi­si ryh­mit­tyä pu­he­li­men näy­töl­le. Lop­pu­tu­lok­set oli­vat to­del­la opet­ta­vai­sia: Olim­me kaik­ki lä­hes­ty­neet on­gel­maa to­del­la eri nä­kö­kul­mas­ta ja ih­mis­ten pii­rus­tuk­sis­ta pys­tyi ar­vaa­maan, et­tä ku­ka oli niis­tä jo­kai­sen piir­tä­nyt.

Kär­ki­fea­tu­rem­me muu­ten Loi­kan aa­mu­pa­laan oli­vat: kah­vi (sen merk­ki, mi­kä on sen val­miusas­te), pai­kal­la, fii­lis­mit­ta­ris­to (en­nen ja jäl­keen aa­mu­pa­lan), vi­deo­yh­teys etä­osal­lis­tu­jil­le ja kuu­lu­mi­set (ja näi­den mah­dol­li­nen mit­ta­roin­ti). 

Odo­tam­me in­nol­la, mi­tä seu­raa­van vii­kon maa­nan­tai­na saam­me ai­kai­sek­si!

Tutustu Loikka Design Sprintiin
Kuva ryhmästä miehiä takaapäin, kirjoittamassa seinällä oleville muistilapuille.