LoikkaBlogi

Workshopin kautta oivalluksiin

Me Loikalla fanitamme workshop-työskentelyä, sillä tässä usein ryhmässä saadaan aikaan sellaisia oivalluksia, mitä ei olisi saanut yksilötyöskentelyn kautta.

Loikan työntekijöitä workshopissa

Works­ho­pien ta­voi­te­ti­la­na on siis ol­la enem­män kuin osien­sa sum­ma ryh­mä­nä, mut­ta mi­tä tu­lee ot­taa huo­mioon, jot­ta works­hop on on­nis­tu­nut?

  1. Ryh­män muo­dos­ta­mi­ses­sa pi­tää ot­taa huo­mioon se, et­tä jä­se­net ei­vät saa ol­la osaa­mis­poh­jal­taan lii­an sa­man­lai­sia. Täl­löin lop­pu­tu­los works­ho­pil­le voi ol­la lii­an en­na­koi­tu ja mi­tään uut­ta ei pää­se syn­ty­mään.

  2. Jos jo­ku ryh­män jä­se­nis­tä on hy­vin vah­va ja hal­lit­se­va, tä­mä kan­nat­taa ot­taa huo­mioon koko­nai­suu­den suun­nit­te­lus­ta. Ei ole tar­koi­tus, et­tä yk­si hen­ki­lö “steals the show” ja on tär­ke­ää, et­tä jo­kai­nen ryh­män jä­sen pää­see osal­lis­tu­maan!

  3. Huo­mioi works­ho­pin ai­hees­sa ja laa­juu­des­sa sii­hen käy­tet­tä­vis­sä ole­va ai­ka. On help­po hau­ka­ta lii­an iso pa­la ja tä­mä joh­taa sii­hen, et­tä yh­tei­nen py­räh­dys ei tuo­ta toi­vot­tua lop­pu­tu­los­ta. 

  4. Tun­nis­ta en­nak­koa­sen­teet ja biak­set, sil­lä nä­mä vai­kut­ta­vat tie­dos­ta­mat­ta te­ke­mi­seem­me. Hy­vä fa­si­li­toi­ja vie works­ho­pin maa­liin il­man, et­tä oh­jaa lop­pu­tu­los­ta omien miel­ty­mys­ten suun­taan.

Kun nä­mä nel­jä tyy­pil­lis­tä on­gel­maa vä­hin­tään­kin tie­dos­taa, on lop­pu­tu­los var­mas­ti jo as­ke­leen pa­rem­pi! Li­säk­si jo­kai­sen works­hop-ti­lai­suu­den jäl­keen on ai­heel­lis­ta ke­rä­tä pa­lau­te osal­lis­tu­jil­ta ja en­nen kaik­kea op­pia. Ku­kaan ei ole sep­pä syn­tyes­sään ja hy­vät works­ho­pit or­ga­ni­saa­tios­sa ei­vät syn­ny it­ses­tään.

Haas­tat­te­lim­me Loi­kan De­sig­ne­ria Eri­kiä ai­hees­ta works­hop­paus, sil­lä Erik on ke­hit­tä­nyt Loi­kan De­sign Sprin­tin -mal­lin ja on fa­si­li­toi­nut pal­jon ryh­mä­työ­ti­lai­suuk­sia. “On tär­ke­ää tun­nis­taa works­ho­pat­ta­van koko­nai­suu­den rea­lis­ti­nen laa­juus en­nen it­se works­hop­pe­ja, sil­lä jos ai­he on lii­an la­vea, ei lop­pu­tuo­tos ole op­ti­maa­li­nen. Eli mi­tä tar­kem­pi ai­he, sen pa­rem­pi!” 

Tutustu Loikka Design Sprintiin