OhjelmistokehitysLoikka Pro Tip

Toimitusten mittaaminen

Ohjelmistoalan toimituksilla tarkoitetaan konkreettisia tuotteita tai toiminnallisuuksia, joita yritys toimittaa asiakkaalle.

Toi­mi­tet­ta­va koko­nai­suus koos­tuu tyy­pil­li­ses­ti käyt­tä­jäl­le nä­ky­väs­tä osas­ta eli käyt­tö­liit­ty­mäs­tä ja taus­ta­jär­jes­tel­mäs­tä, jo­hon käyt­tö­liit­ty­mä ja mah­dol­li­set in­te­graa­tiot on lii­tet­ty. Toi­mi­tus­ten mit­taa­mi­nen on tär­ke­ää, sil­lä se aut­taa tii­miä se­kä si­dos­ryh­miä ym­mär­tä­mään pro­jek­tin edis­ty­mis­tä ja tun­nis­ta­maan mah­dol­li­set on­gel­mat tai vii­väs­tyk­set. Se aut­taa myös tii­miä ja­ka­maan re­surs­se­ja te­hok­kaam­min se­kä aset­ta­maan rea­lis­ti­sia ta­voit­tei­ta.

On usei­ta ta­po­ja mi­tata toi­mi­tuk­sia, ku­ten toi­mi­tuk­sen py­sy­mi­nen so­vi­tus­sa ai­ka­tau­lus­sa, bud­je­tis­sa ja laa­juu­des­sa, toi­mi­tuk­sen suo­ri­tus­kyky se­kä asia­kas­tyy­ty­väi­syys. Toi­mi­tus­ten suo­ri­tus­kykyä voi­daan mi­tata käyt­töön­ot­to­ti­hey­del­lä, muu­tos­ten lä­pi­me­noa­jal­la, kes­ki­mää­räi­sel­lä pa­lau­tu­mi­sa­jal­la vi­ka­ti­lan­teis­ta ja muu­tos­ten vir­he­pro­sen­til­la. Näi­den li­säk­si on ole­mas­sa myös pro­jek­tin ta­lou­del­li­siin ja stra­te­gi­siin vai­ku­tuk­siin kes­kit­ty­viä mit­ta­rei­ta, ku­ten si­joi­te­tun pää­oman tuot­to (ROI, re­turn of in­vest­ment) tai mark­ki­nao­suus. 

Kai­ken kaik­ki­aan oh­jel­mis­toa­lan toi­mi­tus­ten mit­taa­mi­nen on tär­keä osa pro­jek­tin on­nis­tu­mi­sen var­mis­ta­mis­ta ja asiak­kai­den se­kä si­dos­ryh­mien odo­tus­ten täyt­tä­mis­tä. Aset­ta­mal­la sel­keät ja mi­tat­ta­vis­sa ole­vat ta­voit­teet he­ti alus­sa se­kä seu­raa­mal­la sään­nöl­li­ses­ti edis­ty­mis­tä, tii­mit on­nis­tu­vat toi­mit­ta­maan kor­kea­laa­tui­sia tuot­tei­ta.

Tutustu ohjelmistokehityspalveluihimme