Digitaalinen liiketoimintaLoikka Pro Tip

Pidä yrityksen tietoturva ajantasalla

Yri­tys­ten ar­ka­luon­teis­ten tie­to­jen suo­jaa­mi­nen on en­siar­voi­sen tär­ke­ää. Ky­ber­hyök­käys­ten ja tie­to­mur­to­jen kas­vavan uhan vuok­si on tär­keäm­pää kuin kos­kaan en­na­koi­da tä­hän liit­ty­viä asioi­ta. Par­hai­den käy­tän­tö­jen käyt­töön­ot­to voi aut­taa suo­jaa­maan tie­to­ja ja vä­hen­tä­mään tie­to­tur­va­louk­kaus­ten ris­kiä. Täs­sä muu­ta­mia hy­viä käy­tän­tei­tä:

  • Tar­kis­ta ja päi­vi­tä tie­to­tur­va­käy­tän­tö­si sään­nöl­li­ses­ti. Tä­mä si­säl­tää ris­kiar­vioin­tien suo­rit­ta­mi­sen mah­dol­lis­ten haa­voit­tu­vuuk­sien tun­nis­ta­mi­sek­si se­kä rea­goin­ti­suun­ni­tel­man laa­ti­mi­sen tie­to­tur­va­louk­kauk­sen va­ral­ta. 
  • Tar­joa työn­te­ki­jöil­le­si jat­ku­vaa kou­lu­tus­ta, jot­ta kaik­ki ym­mär­tä­vät tie­to­tur­van tär­key­den ja osaa­vat nou­dat­taa par­hai­ta käy­tän­tö­jä, ku­ten vah­vo­jen sa­la­sa­no­jen käyt­töä se­kä ar­ka­luon­teis­ten tie­to­jen ja­ka­mat­ta jät­tä­mis­tä. 
  • Har­kit­se mo­ni­vai­hei­sen to­den­nuk­sen ja sa­lauk­sen käyt­töön­ot­toa ar­ka­luon­toi­sil­le tie­doil­le ja tes­taa sään­nöl­li­ses­ti suo­jaus­toi­men­pi­tei­tä­si var­mis­taak­se­si, et­tä ne toi­mi­vat te­hok­kaas­ti. 
  • Har­kit­se yh­teis­työ­tä luo­tet­ta­van ky­ber­tur­va­kump­pa­nin kans­sa, jot­ta voit ke­hit­tää ja to­teut­taa kat­ta­van ja toi­mi­van tie­to­tur­va­stra­te­gian. 

En­na­koi­val­la lä­hes­ty­mis­ta­val­la tie­to­tur­vaan liit­tyen voit aut­taa suo­jaa­maan yri­tyk­se­si ar­ka­luon­toi­sia tie­to­ja ja vä­hen­tä­mään tie­to­tur­va­louk­kaus­ten ris­kiä. Me Loi­kal­la tar­joam­me tie­to­tur­vaan liit­ty­vää kon­sul­toin­tia ja au­di­toin­tia se­kä otam­me nä­mä asiat huo­mioon kai­kis­sa pro­jek­teis­sam­me.

Ota yhteyttä