KäyttöliittymäsuunnitteluLoikka Pro Tip

Saavutettavuus käyttöliittymäsuunnittelussa

Yk­sin­ker­tais­tet­tu­na saa­vu­tet­ta­vuus tar­koit­taa si­tä, verk­ko­si­vut ja mo­bii­li­so­vel­luk­set ovat mah­dol­li­sim­man mo­nel­le koh­de­ryh­mäl­le hel­pos­ti käy­tet­tä­vis­sä.

Saa­vu­tet­ta­vat di­gi­taa­li­set pal­ve­lut ei­vät ai­noas­taan tar­joa hy­vää pal­ve­lu­ko­ke­mus­ta, vaan ne ovat myös lain mää­rää­mä vaa­ti­mus. Saa­vu­tet­ta­vuus mah­dol­lis­taa su­ju­van käyt­tö­ko­ke­muk­sen meil­le kai­kil­le, mut­ta en­nen kaik­kea hen­ki­löil­le, jot­ka käyt­tä­vät esi­mer­kik­si näy­tön­lu­ki­jaa tai näp­päi­mis­töä na­vi­goi­mi­seen. Sik­si suun­nit­te­luun on tär­ke­ää käyt­tää ai­kaa ja vai­vaa.

Ota nä­mä vin­kit huo­mioon, kun suun­nit­te­let saa­vu­tet­ta­vaa di­gi­taa­lis­ta pal­ve­lua:

  • Mer­kit­se si­säl­tö oi­kein HTML-koo­dis­sa, jot­ta se on hel­pos­ti tul­kit­ta­vis­sa avus­ta­vil­la lait­teil­la ja tek­no­lo­gioil­la, ku­ten näy­tön­lu­ki­joil­la.
  • Tes­taa käyt­tö­liit­ty­mää eri avus­ta­vien tek­no­lo­gioi­den kans­sa ja ke­rää pa­lau­tet­ta käyt­tä­jil­tä. Käyt­tä­jä­tut­ki­mus tar­jo­aa ar­vo­kas­ta tie­toa saa­vu­tet­ta­vuu­den pa­ran­ta­mi­sek­si.
  • Väl­tä mo­ni­mut­kai­sia ja se­ka­via käyt­tö­liit­ty­miä. Käyt­tö­liit­ty­män tu­lee ol­la mah­dol­li­sim­man help­po hah­mot­taa ja na­vi­goi­da.
  • Var­mis­ta, et­tä teks­ti on sel­ke­ää ja yk­sin­ker­tais­ta, jot­ta ydin­vies­ti on help­po ym­mär­tää.
  • Tar­joa vaih­toeh­toi­sia teks­ti­vaih­toeh­to­ja (alt-teks­ti) ku­vien ja vi­deoi­den yh­tey­teen. Näin näy­tön­lu­ki­joil­la on mah­dol­lis­ta tul­ki­ta myös me­dia­si­säl­töä.
  • Käy­tä sel­kei­tä vä­re­jä ja var­mis­ta, et­tä teks­ti erot­tuu taus­tas­ta hy­vin. Hy­vä kont­ras­ti hel­pot­taa lu­ke­mis­ta ja si­säl­lön hah­mot­ta­mis­ta.

Huo­nos­ti suun­ni­tel­tu käyt­tö­liit­ty­mä voi ai­heut­taa tur­hau­tu­mis­ta, jol­loin käyt­tä­jät saat­ta­vat siir­tyä pal­ve­lus­ta muu­al­le. Loi­kal­la on ko­ke­mus ja osaa­mi­nen saa­vu­tet­ta­vas­ta suun­nit­te­lus­ta, jo­ten ota roh­keas­ti yh­teyt­tä ja suun­ni­tel­laan si­nun tar­pei­sii­si so­pi­va koko­nai­suus.

Tutustu suunnittelupalveluihimme