OhjelmistokehitysLoikka Pro Tip

Ohjelmistojen ylläpidon tärkeys

Oh­jel­mis­ton yl­lä­pi­tä­mi­nen on olen­nai­nen osa oh­jel­mis­ton elin­kaar­ta – sen avul­la var­mis­te­taan, et­tä tuo­te tai pal­ve­lu py­syy toi­min­ta­kykyi­se­nä, op­ti­moi­tu­na ja tie­to­tur­val­li­se­na. Se kat­taa laa­jan va­li­koi­man toi­min­to­ja, ku­ten

  • in­fra­struk­tuu­rin tar­joa­mi­nen ja yl­lä­pi­to
  • so­vel­lus­ten yl­lä­pi­to ja tu­ki
  • var­muus­ko­pioin­ti ja nii­den pa­lau­tus
  • suo­ri­tus­ky­vyn seu­ran­ta ja op­ti­moin­ti
  • luo­tet­ta­vuu­den seu­ran­ta ja yl­lä­pi­to
  • jat­ku­van in­tegroin­nin ja toi­mi­tuk­sen pro­ses­sien au­to­ma­ti­soin­nin ke­hit­tä­mi­nen

Kun siir­ry­tään koh­ti yhä laa­jem­paa di­gi­taa­lis­ten tuot­tei­den tar­jon­taa, oh­jel­mis­to­jen yl­lä­pi­dos­ta tu­lee myös en­tis­tä tär­keäm­pää. Yl­lä­pi­to­pal­ve­lu­jen etu­ja ovat muun muas­sa

  • uusien omi­nai­suuk­sien ja pal­ve­lui­den li­sää­mi­sen alem­mat kus­tan­nuk­set
  • pa­ran­tu­nut suo­ri­tus­kyky ja luo­tet­ta­vuus
  • li­sään­ty­nyt asia­kas­tyy­ty­väi­syys

Py­sy­mäl­lä jous­ta­va­na ja en­na­koi­va­na yl­lä­pi­don suh­teen voi­daan pi­tää huol­ta sii­tä, et­tä oh­jel­mis­to tar­jo­aa ta­kuul­la ar­voa käyt­tä­jil­leen. Tä­mä edis­tää lii­ke­toi­min­nan ke­hit­ty­mis­tä ja aut­taa yri­tys­tä py­sy­mään kil­pai­lu­kykyi­se­nä di­gi­taa­li­sil­la mark­ki­noil­la.