OhjelmistokehitysLoikka Pro Tip

Sujuva integraatioprosessi

In­te­graa­tioil­la tar­koi­te­taan eri­lais­ten so­vel­lus­ten, jär­jes­tel­mien tai tie­to­läh­tei­den yh­dis­tä­mis­tä toi­siin­sa se­kä nii­den vä­lis­tä vuo­ro­vai­ku­tus­ta. Ne mah­dol­lis­ta­vat tie­to­jen ja­ka­mi­sen ja uu­den­lais­ten omi­nai­suuk­sien tai pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­sen lop­pu­käyt­tä­jil­le.

In­te­graa­tio­ra­ja­pin­to­jen avul­la uu­den­lais­ten pal­ve­lu­jen tar­joa­mi­nen tu­lee ajal­li­ses­ti ja ta­lou­del­li­ses­ti kan­nat­ta­vak­si, kos­ka kaik­kea niis­sä vaa­dit­tua tie­toa ei tar­vit­se läh­teä ke­rää­mään tai toi­min­nal­li­suuk­sia ke­hit­tä­mään puh­taal­ta pöy­däl­tä. Toi­sin sa­noen pal­ve­lut saa­daan mark­ki­noil­le ai­em­paa ly­hyem­mäs­sä ajas­sa ja huo­mat­ta­vas­ti pie­nem­mäl­lä in­ves­toin­nil­la.

En­nen in­te­graa­tion to­teu­tus­ta

En­nen in­te­graa­tion to­teu­tus­ta sel­vi­te­tään, mi­tä tie­to­ja ja toi­min­to­ja ha­lu­taan in­tegroi­da ja mi­ten, se­kä koo­taan lis­ta vaa­ti­muk­sis­ta in­te­graa­tion to­teu­tuk­sel­le. Näin väl­te­tään on­gel­mia ja pois­te­taan epä­var­muuk­sia liit­tyen in­te­graa­tion to­teu­tuk­seen.

Do­ku­men­toi­dut ra­ja­pin­nat ku­ten Ope­nA­PI Speci­fica­tion 3.0 -poh­jai­set REST-ra­ja­pin­nat, WSDL-poh­jai­set SOAP-ra­ja­pin­nat ja GraphQL-ra­ja­pin­nat hel­pot­ta­vat in­te­graa­tion to­teu­tus­ta ja an­ta­vat eri­tyi­ses­ti al­ku­vai­hees­sa hy­vän yleis­ku­van in­te­graa­tion mah­dol­li­suuk­sis­ta.

In­te­graa­tion to­teu­tuk­sen ai­ka­na ja sen jäl­keen

In­te­graa­tion to­teu­tuk­sen ai­ka­na on hy­vä pi­tää muis­ti­lis­taa esiin tu­le­vis­ta on­gel­mis­ta ja et­siä nii­hin vas­tauk­sia ak­tii­vi­ses­ti in­te­graa­tio­ra­ja­pin­nan tar­joa­jal­ta. Li­säk­si käy­te­tyt ra­ja­pin­nat ja in­te­graa­tio­pis­teet on hy­vä do­ku­men­toi­da se­kä mah­dol­li­suuk­sien mu­kaan teh­dä nii­hin au­to­maat­ti­ses­ti ajet­ta­vat tes­tit, jot­ta in­te­graa­tion käyt­töön­o­ton jäl­keen ha­vait­tai­siin mah­dol­li­set on­gel­mat ajois­sa hä­ly­tys­ten avul­la.

On­ko yri­tyk­ses­sä­si tar­pei­ta in­te­graa­tioil­le? Lai­ta roh­keas­ti vies­tiä, au­tam­me mie­lel­läm­me!

Ota yhteyttä

Tutus­tu Aa­vuun!

Loi­kan oma SaaS-tuo­te Aa­vu on koko­nais­val­tai­nen oh­jel­mis­to subsc­rip­tion-lii­ke­toi­min­nan pyö­rit­tä­mi­seen. Aa­vun myö­tä si­nun ei tar­vit­se ra­ken­taa jär­jes­tel­mää it­se ja pys­tyt in­tegroi­maan sii­hen yri­tyk­sen käy­tös­sä ole­vat oh­jel­mis­tot.

Lue lisää