Digitaalinen liiketoimintaLoikka Pro Tip

Aika on kaikista tiukin resurssi

IT-alan suurin pullonkaula on osaavien kehittäjien aika ja sen allokointi eri projekteihin.

Ke­hit­tä­jien ajan li­säk­si suun­nat­to­man ar­vo­kas­ta on myös asiak­kaan ai­ka ja sen käyt­tä­mi­seen tu­lee suh­tau­tua ai­na va­ka­vuu­del­la.

Mi­ten siis saam­me sääs­tel­tyä tätä ää­ret­tö­män ar­vo­kas­ta re­surs­siam­me? Avain tä­hän on pa­laut­teen saa­mi­nen oi­ke­aan ai­kaan ja jat­ku­vas­ti ke­hi­tys­pro­ses­sin ai­ka­na! Tä­mä Lean-ajat­te­luun poh­jau­tu­va käy­tän­tö tar­koit­taa käy­tän­nös­sä si­tä, et­tä vä­hen­ne­tään huk­kaa saa­mal­la ja ot­ta­mal­la vas­taan pa­lau­tet­ta, jot­ta em­me me­ne pro­jek­tin kans­sa vää­rään suun­taan ja tä­ten tuh­laa niin omaam­me kuin asiak­kaam­me­kin ai­kaa.

Pa­laut­teen tar­koi­tus on suun­na­ta te­ke­mi­sem­me oi­keil­le uril­le ja näin saa­da asiak­kaal­le se juu­ri oi­kean­lai­nen lop­pu­tu­los hei­dän toi­min­nal­leen. Täl­löin pro­jek­tin lo­pus­ta löy­tyy tyy­ty­väi­nen asia­kas, jo­ka on saa­nut rat­kai­su­ja lii­ke­toi­min­taan­sa, ei­kä suu­ta­rik­si jää­nyt ke­hi­tys­pro­jek­ti, jo­ta ei ote­ta käyt­töön. Tä­män li­säk­si meil­lä on pa­laut­teen an­sios­ta vie­lä tyy­ty­väi­sem­mät ke­hit­tä­jät, joi­den ai­kaa ei ole myös­kään men­nyt tur­huuk­siin ja pro­jek­ti on men­nyt su­ju­vam­min maa­liin!