Data & AnalytiikkaBlogi

Yrityksen data pilveen?

Tietojen tallentaminen pilveen voi tarjota lukuisia etuja kaikenkokoisille yrityksille.

A cloud in the sky

Pil­vi­tal­len­nus on ter­mi, jo­ka viit­taa tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen etä­nä pal­ve­li­mel­le pai­kal­li­sen lait­teen, ku­ten tie­to­ko­neen tai äly­pu­he­li­men muis­tin si­jaan. Tie­to­jen tal­len­ta­mi­nen pil­veen voi tar­jo­ta lu­kui­sia etu­ja kai­ken­kokoi­sil­le yri­tyk­sil­le. Täs­sä on muu­ta­mia syi­tä, mik­si har­ki­ta pil­vi­pal­ve­lun käyt­töä yri­tyk­se­si tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen:

1. Help­po­käyt­töi­syys

Yk­si pil­vi­tal­len­nuk­sen tär­keim­mis­tä eduis­ta on, et­tä sen avul­la voit käyt­tää tie­to­ja­si mis­tä ta­han­sa ja mil­loin ta­han­sa, kun­han si­nul­la on in­ter­net-yh­teys. Tä­mä on eri­tyi­sen hyö­dyl­lis­tä yri­tyk­sil­le, joil­la on etä­työn­te­ki­jöi­tä tai tii­me­jä, joi­den on pääs­tä­vä kä­sik­si yri­tyk­sen tie­toi­hin ol­les­saan työ­mat­koil­la.

2. Skaa­lau­tu­vuus

Kun yri­tyk­se­si kas­vaa ja tie­to­tar­peet muut­tu­vat, voit hel­pos­ti os­taa li­sää tal­len­nus­ti­laa pil­vi­pal­ve­lun­tar­joa­jal­ta­si. Tä­mä on jous­ta­vam­pi ja kus­tan­nus­te­hok­kaam­pi vaih­toeh­to kuin uu­den lait­teis­ton os­ta­mi­nen toi­mi­ti­loi­hi­si.

3. Suo­jaus

Mo­net pil­vi­pal­ve­lun­tar­joa­jat tar­joa­vat vank­ko­ja suo­jaus­toi­men­pi­tei­tä yri­tyk­se­si tie­to­jen suo­jaa­mi­sek­si lu­vat­to­mal­ta käy­töl­tä tai ka­ta­stro­feil­ta, ku­ten tu­li­pa­loil­ta tai tul­vil­ta. Tä­mä voi an­taa si­nul­le mie­len­rau­han, kun tie­dät, et­tä tie­to­si ovat tur­vas­sa.

4. Yh­teis­työ

Pil­vi­tal­len­nus voi hel­pot­taa tii­mien yh­teis­työ­tä pro­jek­teis­sa. Useat ih­mi­set voi­vat käyt­tää ja muo­ka­ta tie­dos­to­ja sa­man­ai­kai­ses­ti re­aa­lia­jas­sa, pa­ran­taen te­hok­kuut­ta ja tuot­ta­vuut­ta.

5. Kus­tan­nus­sääs­töt

Da­tan tal­len­ta­mi­nen pil­veen voi myös ol­la kus­tan­nus­te­hok­kaam­paa kuin omis­sa toi­mi­ti­lois­sa ole­vien tal­len­nus­rat­kai­su­jen yl­lä­pi­tä­mi­nen. Voit vält­tää lait­teis­ton han­kin­nas­ta ja asen­ta­mi­ses­ta ai­heu­tu­vat kus­tan­nuk­set se­kä jat­ku­vat yl­lä­pi­to- ja päi­vi­tys­kus­tan­nuk­set.

Pil­vi­pal­ve­lui­hin voi liit­tyä myös joi­tain haas­tei­ta, jot­ka on hy­vä ot­taa huo­mioon. Esi­mer­kik­si pääs­täk­se­si kä­sik­si yri­tyk­se­si tie­toi­hin pil­ves­sä, tar­vit­set luo­tet­ta­van in­ter­net-yh­tey­den. Jos yh­teys kat­ke­aa, et eh­kä voi käyt­tää tie­to­ja­si en­nen kuin yh­tey­son­gel­ma on rat­kais­tu. Tur­val­li­suus­haas­tei­ta voi ol­la lä­hin­nä tie­to­jen ja­ka­mi­sen help­pous tai tie­to­mur­rot. Esi­mer­kik­si käyt­tä­jä voi ja­kaa va­hin­gos­sa ti­lin­sä tai tie­dos­to­ja ul­ko­puo­li­sel­le. Toi­saal­ta, näi­hin sa­moi­hin haas­tei­siin voi­daan tör­mä­tä myös, kun tie­dot tal­len­ne­taan lait­teil­le. Li­säk­si lait­teel­le tal­len­ta­mi­sen haas­tee­na voi ol­la ti­lo­jen fyy­si­nen tur­val­li­suus ja tal­len­nus­rat­kai­sun tek­ni­nen tur­val­li­suus, jot­ka taas ei­vät ole yleen­sä on­gel­mia pil­ves­sä.

Kai­ken kaik­ki­aan on mo­nia syi­tä har­ki­ta pil­vi­pal­ve­lun käyt­töä yri­tyk­se­si tie­to­jen tal­len­ta­mi­seen. Pil­vi­tal­len­nus tar­jo­aa lu­kui­sia etu­ja pa­rem­mas­ta käy­tet­tä­vyy­des­tä ja skaa­lau­tu­vuu­des­ta pa­rem­paan tie­to­tur­vaan ja yh­teis­työ­hön.

Me Loi­kal­la olem­me teh­neet pal­jon eri­lai­sia da­ta­pro­jek­te­ja ja näis­sä myös pil­vi­tal­len­nuk­seen liit­ty­viä asioi­ta. Au­tam­me mie­lel­läm­me si­nua­kin.

Tutustu datapalveluihimmeOta yhteyttä